ECADOC: Medzinárodná letná škola pre doktorantov z oblasti kariérového poradenstva

10. apríl, 2017|0 Comments

Od 4. do 9. septembra 2017 organizuje Univerzita aplikovaných vied o práci v Mannheime v spolupráci so sieťou NICE už tretí ročník letnej školy Európskeho doktorantského programu v kariérovom poradenstve (European Doctoral Programme in Career Guidance and [...]

Poradenstvo na úradoch práce: prvé kroky k rámcu zručností pre riadenie kariéry a faktorov zamestnateľnosti?

31. marec, 2017|0 Comments

V sérii článkov „Ako ďalej odborné poradenské služby“ (časť 1, časť 2, časť 3) sme poukázali na to, poradenstvo patrí z hľadiska nákladovej k najvýhodnejším nástrojom aktívnej politiky na trhu práce a aj na dôvody, prečo zostáva [...]

Prieskum: Aké metódy využívate pri svojej práci s klientom?

27. marec, 2017|Komentáre vypnuté na Prieskum: Aké metódy využívate pri svojej práci s klientom?

Som začínajúca kariérová poradkyňa Ivana Ofúkaná  a členka ZKPRK. Študujem posledný ročník andragogiky -  vzdelávanie dospelých na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Ako diplomovú prácu som si vybrala, pre mňa blízku tému: Poskytovanie kariérového poradenstva [...]

Otvorené regionálne kluby ZKPRK: Praktické využitie IKT nástrojov v kariérovom poradenstve

25. marec, 2017|Komentáre vypnuté na Otvorené regionálne kluby ZKPRK: Praktické využitie IKT nástrojov v kariérovom poradenstve

Kariérové poradenstvo sa dnes na Slovensku dostáva do centra záujmu verejnosti a štátnych inštitúcií, pretože práve ono je jedným z riešení niektorých vážnych problémov, s ktorými sa Slovensko z hľadiska rozvoja sociálneho kapitálu potýka: nesúlad [...]

Predstavili Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“

21. marec, 2017|Komentáre vypnuté na Predstavili Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“

Ministerstvo školstva pred niekoľkými dňami predstavilo verejnosti Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (ďalej len „Národný program RVV“), ktorému jeho autori dali názov „Učiace sa Slovensko“. Jeho tvorcami je tím renomovaných odborníkov pôsobiacich na rôznych pozíciách v rôznych [...]

Predstavujeme oficiálne logo člena ZKPRK

15. marec, 2017|Komentáre vypnuté na Predstavujeme oficiálne logo člena ZKPRK

Členstvo v Združení pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry prináša mnohé výhody: zverejnenie profilu na stránke www.rozvojkariery.sk prístup k neverejným zdrojom o kariérovom poradenstve pravidelný newsletter (štvrťročne) možnosť prispievať blogmi na stránke www.rozvojkariery.sk možnosť sieťovania [...]

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry sa stalo členom IAEVG

9. marec, 2017|Komentáre vypnuté na Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry sa stalo členom IAEVG

Od 1. marca 2017 je naše Združenie riadnym členom Medzinárodnej asociácie študijného a profesijného poradenstva (International Association for Educational and Vocational Guidance, IAEVG), snáď najstaršej medzinárodnej organizácie združujúcej individuálnych i kolektívnych členov z viac ako 60 krajín zo [...]

Záujem o duálne vzdelávanie neporastie bez kariérovej výchovy na základných školách

1. marec, 2017|Komentáre vypnuté na Záujem o duálne vzdelávanie neporastie bez kariérovej výchovy na základných školách

Publikujeme tlačovú správu nášho partnera, Asociácie výchovných poradcov k potrebe zavádzania kariérovej výchovy na ZŠ: Asociácia výchovných poradcov opätovne vyzýva vládu SR a kompetentné orgány k prijatiu okamžitých opatrení na  zavedenie kariérovej výchovy ako prierezovej témy vo [...]

Čo je kariérové poradenstvo?

Cieľom kariérového poradenstva je pomáhať jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života.

Chceme byť združením všetkých, ktorí pôsobia v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry od škôlky až po univerzitu tretieho veku.

Združovať a sieťovať odborníkov kariérového poradenstva a rozvoja kariéry a podporovať spoluprácu a výmenu informácií, skúseností a dobrých praktík z domova a zo zahraničia, podporovať odborný rast a vzdelávanie odborníkov z oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry, šíriť povedomie o kariérovom poradenstve a rozvoji kariéry a prispievať k zlepšovaniu prístupu ku kariérovému poradenstvu pre všetkých ľudí v akomkoľvek okamihu a situácii ich života, presadzovať záujmy kariérového poradenstva a rozvoja kariéry.
Rešpektovať dôstojnosť každej osoby, dodržiavať rovnosť príležitostí, reagovať na celkové potreby klientov, transparentnosť, podpora samostatnosti klienta.

Najbližšie udalosti

máj 09

Workshopy Jazyk, slová a reč v poradenstve

9. mája 9:00 - 17:00
Bratislava
Slovenská republika
Organizátor: Euroguidance Slovensko
máj 12

Výcvikový modul: Základy kariérového poradenstva – teórie v praxi

12. mája - 13. mája
Brno
Česká republika
Organizátor: Pavlína Vašátová
máj 13

SKUPINOVÁ SUPERVÍZIA – sobotné doobedia

13. mája 9:30 - 12:30
Bratislava
Slovenská republika
Organizátor: Navigácia v povolaní
+421 905 99 33 55
máj 13

KLIENTSKE SOBOTY v malej skupine

13. mája 15:00 - 17:30
Bratislava
Slovenská republika
Organizátor: Navigácia v povolaní
+421 905 99 33 55