Čo je a čo nie je kariérové poradenstvo?

17. september, 2016|0 Comments

Na konferencii „Cesty k profesionalizácii kariérového poradenstva“, ktorá sa za bohatej aktívnej i pasívnej účasti odborníkov zo Slovenska konala koncom mája t. r. na pôde Masarykovej univerzity v Brne (jedným z partnerov konferencie bolo aj naše Združenie), ma okrem [...]

EmployID peer-coaching a online komunita dobrej praxe: príležitosť nielen pre služby zamestnanosti?

15. september, 2016|0 Comments

Vráťme sa ešte niekoľkými riadkami k júnovému workshopu s Pablom Franzom a Oliverom Blunkom z výskumného konzorcia EmployID. Počas workshopu prezentovali dva potenciálne mocné nástroje: online komunitu pre reflexiu a zdieľanie dobrej praxe a peer coaching. Čo [...]

Vyšlo nové číslo časopisu Kariérové poradenstvo v teórii a praxi (9/2016)

15. september, 2016|0 Comments

Časopis "Kariérové poradenstvo v teórii a praxi" snáď ľuďom z oboru netreba predstavovať: jedná sa o jedinú publikáciu zameranú výlučne na oblasť kariérového poradenstva na Slovensku aj v Čechách. Vydáva ho centrum Euroguidance a odborné [...]

Seminár Škola + kariérové poradenstvo = úspech žiakov 21. storočia

15. september, 2016|0 Comments

Evropská kontaktní skupina v spolupráci s českým Centrom Euroguidance  usporiadali 4. mája 2016 v Prahe celodenný Seminár Škola + kariérové poradenstvo = úspech žiakov 21. storočia, nielen pre začínajúcich kariérových poradcov na školách. Nadšenci a podporovatelia kariérového poradenstva majú [...]

Čo s poradenstvom na úradoch práce? 1. O dopadoch poradenstva

14. september, 2016|0 Comments

Cieľom týchto článkov je reflektovať aktuálny stav a premýšľať nad možnými riešeniami súčasnej nemilej situácie odborných poradenských služieb na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny z pohľadu informovaného laika, alebo pomerne čerstvého "insidera" služieb zamestnanosti. Nie [...]

SCOLA – Rozvoj kompetencií učiteľov stredných odborných škôl pre podporu úspešného vstupu študentov na trh práce

6. september, 2016|0 Comments

Občianske združenie Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť - Veľký Meder v rámci medzinárodného projektu SCOLA - Zručnosti a kompetencie pre trh práce Rozvoj kompetencií učiteľov stredných odborných škôl za účelom podpory úspešného vstupu študentov na trh [...]

Čo je kariérové poradenstvo?

Cieľom kariérového poradenstva je pomáhať jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života.

Chceme byť združením všetkých, ktorí pôsobia v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry od škôlky až po univerzitu tretieho veku.

Združovať a sieťovať odborníkov kariérového poradenstva a rozvoja kariéry a podporovať spoluprácu a výmenu informácií, skúseností a dobrých praktík z domova a zo zahraničia, podporovať odborný rast a vzdelávanie odborníkov z oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry, šíriť povedomie o kariérovom poradenstve a rozvoji kariéry a prispievať k zlepšovaniu prístupu ku kariérovému poradenstvu pre všetkých ľudí v akomkoľvek okamihu a situácii ich života, presadzovať záujmy kariérového poradenstva a rozvoja kariéry.
Rešpektovať dôstojnosť každej osoby, dodržiavať rovnosť príležitostí, reagovať na celkové potreby klientov, transparentnosť, podpora samostatnosti klienta.