Dnešné pracovné trhy sú turbulentné a prechádzajú historickými zmenami. V čase zrýchlenej automatizácie, zelených a digitálnych transformácií, globalizácie, fluktuácií v demografii a obnovy ekonomík po pandémii COVID-19 sa mení charakter práce. Pre mnohých prináša táto zmena zvýšené riziká nezamestnanosti, neistoty a nestabilného zamestnania, pričom mladí ľudia sú osobitne postihnutí súčasnou nestabilitou. Prechod zo školy do práce je preto stále kritickým okamihom s dôsledkami pre budúce zamestnanie, blahobyt a sociálnu pripojenosť mladšej generácie. Avšak rýchle zmeny na strane dopytu na pracovnom trhu robia rozhodovanie o vzdelaní, odbornej príprave a práci ešte ťažším.

V tejto situácii poskytuje kariérové poradenstvo príležitosť pre jednotlivcov, ekonomiky a spoločnosti zlepšiť svoju odolnosť a lepšie sa prispôsobiť týmto náročným časom. Hrá kľúčovú úlohu pri pomáhaní ekonomikám zotaviť sa a podporovaní ľudí všetkých vekových skupín pri navigovaní cez zmeny. Pre mladých ľudí najmä kariérne poradenstvo pomáha budovať ich schopnosť robiť dôležité rozhodnutia týkajúce sa ich vzdelania a kariérnych ciest počas celého života, aby si vedeli predstaviť a plánovať svoju budúcnosť.

Fond OSN pre deti (UNICEF) a ETF spojili svoje sily na preskúmanie potrieb, nálad a skúseností mladých ľudí s kariérnym poradenstvom a poradenstvom. Cieľom tejto výskumnej práce nie je len dať mladým ľuďom hlas, ale aj lepšie porozumieť jednej z populácií, pre ktoré sú kariérne poradenské služby určené. Priamo sa angažujúc s mladými ľuďmi a porozumieť ich potrebám, aspiráciám a realitám môžu tvorcovia politík a odborníci navrhnúť lepšie, reaktívnejšie a efektívnejšie politiky. Pri efektívnom návrhu a podpore udržateľného financovania môžu kariérne poradenské systémy pomôcť jednotlivcom dosiahnuť ich potenciál, ekonomiky sa stať efektívnejšími a spoločnosti spravodlivejšími a spravodlivejšími.

Táto správa pokrýva 11 krajín v regióne Európy a strednej Ázie, konzultuje s viac ako 9 600 adolescentmi a mladými ľuďmi. Jej závery sú dôležité vzhľadom na sociálno-ekonomické a demografické zmeny, migráciu, trvalú nerovnosť a neistotu, ktorá je realitou v mnohých týchto krajinách. Táto správa sa špecificky zameriava na Ukrajinu a jedinečné výzvy, ktorým mladí Ukrajinci čelia vo vzdelávaní a voľbe kariéry od začiatku vojny v roku 2022.

Viac v publikácií: Learning for careers | ETF (europa.eu)