Vďaka partnerstvu so slovenským centrom Euroguidance Prinášame úryvok článku “Aktuálne o príprave výročnej konferencie IAEVG v Bratislave” (Štefan Grajcár), ktoré vyšlo v časopise Kariérové poradenstvo v teórii a praxi (Kariérové poradenstvo v teórii a práci , ročník 2019, číslo 15).

Dvojrozhovor s Tomášom Šprlákom, predsedom Organizačného výboru, a Lenkou Martinkovičovou, predsedníčkou Vedeckého výboru konferencie IAEVG v Bratislave

V čase, keď pripravujeme tento rozhovor, ostávajú do otvorenia konferencie asi dva mesiace a prípravy na toto pre Slovensko výnimočné odborné podujatie sú v plnom prúde. Skúsme sa však vrátiť na začiatok, teda asi rok dozadu, keď sa po prvý raz objavila myšlienka, že by hostiteľskou krajinou výročnej konferencie IAEVG mohlo byť Slovensko, konkrétne Bratislava. Čo bolo prvé, čo Vám napadlo, keď sme sa rozhodovali, či do toho ísť alebo nie, či sa máme uchádzať o zorganizovanie konferencie? 

Tomáš Šprlák:

Ako prvé som si spomenul na reakciu môjho bývalého francúzskeho šéfa z centra bilancie kompetencií, keď sa nám v roku 2014 vďaka výskumnému projektu naskytla príležitosť zúčastniť sa konferencie IAEVG v  Québecu. Ja som dovtedy o IAEVG ani nepočul, ale jemu sa okamžite rozžiarili oči a vysvetľoval mi, akú veľkú prestíž to pre neho predstavuje a ako sa týchto konferencií už v jeho mladosti mohli aktívne zúčastniť len tí najlepší z najlepších. Nakoniec sme síce do tej Kanady nešli, ale keď sa vyskytla príležitosť zorganizovať konferenciu v Čechách či na Slovensku, všetci v Rade ZKPRK sme vnímali, že takáto príležitosť sa už možno za našich životov nezopakuje. Mňa najviac namotivoval práve Tvoj entuziazmus, Štefan, a Tvoje jednoznačné „ideme do toho“. A tak sme prakticky hneď po tom, ako sme overili finančnú a logistickú realizovateľnosť, pripravili kandidatúru – za necelé 3 týždne! Trošku sme tým síce našich českých priateľov zaskočili, ale ak nemôžete konkurovať Prahe krásou, musíte zabojovať rozhodnosťou a rýchlosťou. Bez spolupráce s kolegami z Čiech by sme ale organizáciu zvládli len ťažko, a preto sme radi, že sme sa dohodli na kompromisnom riešení dvoch hostiteľských krajín a združení.

Lenka Martinkovičová:

Prvé bolo asi nadšenie (a pretrváva). Ešte počas pôsobenia v Euroguidance som mala možnosť zúčastniť sa IAEVG konferencie (Montpellier, 2013) a bola to veľmi obohacujúca skúsenosť, ktorá ma mnohonásobne ovplyvnila. Či už v samotnom nazeraní na kariérové poradenstvo alebo aj v tom, že som si zmenila tému dizertačnej práce na základe príspevku Marka Savickasa (jeden z hlavných rečníkov tohtoročnej IAEVG konferencie). Potešila som sa teda, že sama opäť takéto niečo budem môcť zažiť. A zároveň, že to budeme môcť sprostredkovať aj našim kolegyniam a kolegom v okolí (IAEVG konferencia sa v rámci V4 konala naposledy v r. 2002 vo Varšave). Konferencia okrem mnohých inšpirácií prináša aj silný zážitok komunity a úžasnú rôznorodosť (kultúr, jazykov, tém, prístupov, multidisciplinaritu). Zároveň sa mi páčil prísľub česko-slovenskej spolupráce, s ktorou som mala veľmi dobré skúsenosti priamo z Euroguidance.

Tiež som si uvedomovala, že to pre nás bude veľká výzva. Pre nás ako pre komunitu na Slovensku, pre nás ako pre jednotlivcov pri zlaďovaní všetkých aktivít, ale aj pre nás ako pre Združenie pre kariérové poradenstvo a riadenie kariéry, ktoré by to celé koordinovalo. Čas však plynul a nadšenie v rámci Rady Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry narastalo. Chopili sme sa teda iniciatívy a nakoniec sa kandidatúra podávala pod našou hlavičkou (ZKPRK) v spolupráci s Euroguidance centrami (SR, ČR) a ďalšími českými organizáciami (SKPRK, CVV Brno), ako aj s podporou MŠVVaŠ. Určite tam boli aj obavy z tejto výzvy, odvtedy však prešiel rok a konferencia má veľmi príťažlivé a takmer jasné kontúry. Som zvedavá, čo prinesie budúcnosť a kde naše skúsenosti zužitkujeme nabudúce.

O tom, že najbližšia výročná konferencia IAEVG sa uskutoční v Bratislave, rozhodol Výkonný výbor IAEVG v septembri 2018 a oficiálne to potom bolo oznámené začiatkom októbra 2018 na konferencii IAEVG vo švédskom  Göteborgu. Aké boli prvé kroky, ktoré ste v tom čase urobili a ktoré ste považovali za najdôležitejšie?

Tomáš Šprlák:

Prvým rýchlym krokom bolo pripraviť základnú kostru konferencie a zároveň „fasádu“ – konceptom, témami a vizuálnou identitou sme potrebovali presvedčiť 700 účastníkov konferencie vo Švédsku, že sa nemusia báť nejakej východoeurópskej fušeriny. Doteraz sa totiž nikdy Konferencia IAEVG nekonala v tak malej krajine. Paralelne prebiehala príprava výzvy na predkladanie príspevkov.  

Lenka Martinkovičová:

Koncom leta bola stanovená téma konferencie a rozbiehala sa komunikácia medzi spoluorganizátormi. V októbri 2018 sme už mali niekoľkostranový zoznam možných rečníkov z celého sveta, ktorý sme v kreujúcom sa tíme navrhli a začali sme ho triediť. Dolaďovali sme podtémy k hlavnej téme konferencie a diskutovali sme o štruktúre programu. V októbri sa tiež začalo komunikovať o zložení vedeckého výboru, s ktorým tiež prebehla komunikácia  o rečníkoch a témach konferencie. Okrem vyššie uvedeného bola pre mňa dôležitá samotná komunikácia a zdieľanie skúsenosti.

Ktoré boli najväčšie prekážky či výzvy, ktorým ste vo svojej pozícii museli zatiaľ čeliť?

Tomáš Šprlák:

Na začiatku bolo neuveriteľne veľa neznámych premenných, týkajúcich sa najmä rozpočtu akcie. Pre mňa bol najnáročnejší začiatok roka 2019, keď nám padlo viacero možností pre organizovanie gala večera, nadväzovala sa spolupráca s niekoľkými event-agentúrami, vyjednávali sme podporu u viacerých partnerov to všetko prinášalo tiež veľa frustrácie. Na to nadväzovala neistota z toho, či sa do Bratislavy bude chcieť prísť dostatočnému počtu účastníkov.  

Lenka Martinkovičová:

Ako najväčšie výzvy som vnímala, či dokážeme zaujať dostatočný počet zahraničných účastníkov, aby sme mali aspoň vyrovnaný rozpočet a zároveň, či dokážeme pritiahnuť aj našincov. Priznám sa, že viac som mala obavu z toho, či túto jedinečnú príležitosť ako komunita dostatočné využijeme. A okrem tohto je výzvou, samozrejme, aj neustále zlaďovanie osobného a „konferenčného“ (o tom pracovnom už ani nehovoriac) života.

Konferencii v Bratislave predchádza sympózium IAEVG v Brne (9. – 10. 9.) – ako sú tieto dve podujatia obsahovo, tematicky, organizačne a logisticky previazané?

Lenka Martinkovičová:

Konferencia v Bratislave a sympózium v Brne sú vzájomne previazané a komplementárne. Téma sympózia sa venuje priamo dialógu a spolupráci a konferencia by dialóg a spoluprácu mala taktiež podporiť. Obsahovo sa líšia v tom, že sympózium v Brne bude z väčšej časti o práci v diskusných skupinkách a v Bratislave na konferencii prebehnú rôzne formáty od plenárnych príspevkov a workshopov zahraničných  odborníkov, cez paralelné príspevky v sekciách (sympóziá, workshopy, prezentácie rôzneho typu) až po poster sekciu  a prezentáciu rôznych nástrojov. Sympózium v Brne koordinujú českí kolegovia, konferenciu zase my na Slovensku, ale, samozrejme, v spolupráci. Z hľadiska logistiky je zabezpečená preprava pre účastníkov z Brna do Bratislavy.

Ako hodnotíte súčasný stav príprav z hľadiska organizácie, obsahu, logistiky, komunikačnej stratégie, partnerskej podpory a podobne? 

Prečítajte si celý článok v najnovšom čísle časopisu Kariérové poradenstvo v teórii a praxi.


Ešte ste sa na Konferenciu IAEVG nezaregistrovali? – Urobte tak už dnes! Podrobnosti tu: https://iaevgconference2019.sk/