Prvotný záujem zo strany poradcov a poskytovateľov o získanie certifikácie podľa Národného štandardu pre kariérové poradenstvo je vysoký. Aj preto sme sa rozhodli pre prvú skupinu kandidátov zorganizovať mentoringové stretnutie, ktoré sa uskutoční v Košiciach, v dňoch 7.-8. 2. 2020. Mentoring je interaktívna forma vzdelávania a profesijného rozvoja, ktorá kombinuje teoretické a praktické vstupy so vzájomným zdieľaním dobrej praxe medzi účastníkmi. Zameraný je na komplexnú kvalitu služby a rozvoj kompetencií poradcov a poskytovateľov a viesť ho budú certifikovaní poradcovia, členovia ZKPRK.

Cieľom vytvorenia štandardu kvality nie je regulovať sektor kariérového poradenstva, ale prispieť k tomu, aby spoločne rástol v kvalite. Preto je celý proces postavený rozvojovo a zapojenie sa do certifikácie dáva kandidátom prístup k materiálom, zdrojom a podpore pre ďalší rozvoj ich zručností, poskytovaných služieb alebo celej organizácie. V rámci tvorby štandardu kvality boli vytvorené nasledovné mentoringové moduly:

 • Teoretické východiská kariérového poradenstva
 • Výsledky a výstupy kariérového poradenstva
 • Zručnosti pre riadenie kariéry
 • Etická prax
 • Poslanie a vízia
 • Vstupný rozhovor a analýza potrieb
 • Využívanie informácií o trhu práce
 • Networking a partnerstvá
 • Nástroje a prístupy kariérového poradenstva
 • Zabezpečovanie kvality
 • Zisťovanie výsledkov a spätnej väzby
 • Reflexia vlastnej praxe
 • Základy manažmentu
 • Marketing

Každý mentoringový modul obsahuje prezentáciu, školiace materiály a cvičenia. Jednotlivé moduly sú napojené na konkrétne kritériá kvality Národného štandardu pre kariérové poradenstvo a je možné ich využiť nezávisle podľa individuálnej potreby konkrétneho kandidáta na certifikáciu. Mentoring prebieha v kombinácií individuálneho štúdia, skupinového stretnutia, aktivít na sebareflexiu a dokumentáciu vlastnej praxe a zdieľanie sa s ostatnými účastníkmi. Konkrétny obsah mentoringového stretnutia v Košiciach bude pripravený podľa potrieb konkrétnych účastníkov, predbežný program stretnutia:

Piatok, 7.2.2019 14:00 – 17:00
– Poslanie a vízia, analýza potrieb klientov, etické aspekty kariérového poradenstva

Sobota, 8.2.2019 9:00 – 16:00
– Teoretické východiská, nástroje kariérového poradenstva
– Networking, partnerstvá, informácie o trhu práce, propagácia služby
– Výsledky, reflexia vlastnej praxe, rozvoj kvality

Mentoring bol vytvorený v spolupráci so skúsenými partnermi a testovaný v januári 2019 s kolegami a kolegyňami v Českej republike.

Prečítajte si spätné väzby od poradcov, ktorí sa mentoringu zúčastnili:

Certifikácia kvality mi ako kariérovej poradkyni veľmi pomohla v mojom profesijnom aj osobnom raste. Posunula a až prekročila som svoje vnútorné osobné hranice učenia sa a získala som nový a komplexnejší pohľad na vlastnú službu, jej ciele a výsledky. Z hľadiska našej organizácie boli veľmi prínosné aj podnety k sieťovaniu, keď nás proces viedol k tomu, aby sme ‘občerstvili’ naše kontakty s partnermi a služby viac zviditeľnili aj vo vnútri organizácie.” Odborná poradkyňa z úradu práce

“Štandard a celý proces certifikácie a mentoringu vedie k sebarozvoju a sebareflexii. Zameriava sa na mikro-, mezzo- aj makro- dimenziu služby a je nastavený na rôzne formy poskytovania kariérového poradenstva. Mentoring je poňatý tiež zážitkovo a reflexívne, čo veľmi oceňujem.” Poradca z neziskovej organizácie pracujúcej so znevýhodnenými klientmi

Mentoringový program je určený pre poradcov a poskytovateľov zapojených do certifikácie, prihláste sa do konca roka za zvýhodnených podmienok na tejto adrese. V piatok 7.2.2019 o 17:00 sa uskutoční v Košiciach aj Valné zhromaždenie ZKPRK, jeho účastníci majú možnosť zúčastniť sa mentoringu bez ohľadu na to, či sú do certifikácie zapojené, alebo nie.