Vráťme sa ešte niekoľkými riadkami k júnovému workshopu s Pablom Franzom a Oliverom Blunkom z výskumného konzorcia EmployID. Počas workshopu prezentovali dva potenciálne mocné nástroje: online komunitu pre reflexiu a zdieľanie dobrej praxe a peer coaching. Čo je pre tieto dva nástroje typické? Ako je možné využiť ich v praxi? Pripomenieme si základné myšlienky významného európskeho kouča a mladého výskumníka z Bochumskej univerzity.

Online komunita pre reflexiu a zdieľanie dobrej praxe

Aj na našej stránke máme diskusné fórum a na workshope prebehla podnetná diskusia o tom, čo je potrebné na to, aby sa fórum stalo živým miestom pre zdieľanie a reflexiu skúseností. Ukazuje sa, že dať k dispozícii infraštruktúru nie je zďaleka postačujúce – je potrebné cielene diskusiu podnecovať a moderovať pomocou špeciálne vyškolených moderátorov, ktorí majú na to vyčlenený čas. Je zrejmé, že takýto nástroj by mohol byť pre poradcov reálnym prínosom. Je ale v našich silách zabezpečiť jeho život?

Online riešenia EmployID oproti štandardnému diskusnému fóru umožňuje nasledovné funkcie naviac:

 • Nástroje pre zdieľanie a spoločnú úpravu dokumentov
 • Zásuvný modul „Často kladené otázky“, s možnosťou nahrania praktických návodov pre realizáciu konkrétnych činností
 • Zásuvný modul pre kladenie otázok a podporu reflexie praxe
 • Modul „téma mesiaca“
 • Modul „Nápomocný komentár“ pre identifikáciu relevantných a kvalitných príspevkov
 • Nástroj pre vypracovávanie týždenných súhrnov, hodnotenie aktivity a analýzu vzdelávacích dopadov

forum-dobrej-praxe

Peer coaching

Peer coaching predstavený Pablom Franzom je nástroj, ktorý umožňuje kolegom vzájomne sa podporovať pri práci a zdieľať skúsenosti. Špecifikom je, že sa jedná o coaching skupinový, v ktorom rolu kouča zohráva niekto z rovnocenných účastníkov. Proces je rozdelený do nasledovných fáz, ktoré si účastníci mohli vyskúšať:

 • Uvedenie riešeného problému: privítanie skupiny, brainstorming ohľadom problémov, rozdelenie rolí: klient, facilitátor, poradca (5 minút)
 • Popis problému a situácie: Facilitátor vedie klienta ku čo najpresnejšej definícii problému. Na konci tejto fázy by malo dôjsť k definovaniu problému v jednej vete, ktorá sa začína slovíčkom “Ja…”, napr. “Nedokážem sa plnohodnotne venovať množstvu klientov, ktoré mám, najmä ak som celý deň vyrušovaný administratívnymi záležitosťami.” (5 minút)
 • Hľadanie vízie a zdrojov: Facilitátor sa pýta: “Predstavte si, že problém je už vyriešený a podarilo sa Vám vaše ciele dosiahnuť. Ako sa cítite? Popíšte svoje pocity, myšlienky, správanie. Ukážte, ako by ste vyzerali. Čo Vám pomohlo? Aké zdroje ste pri tom použili?” (10 minút)
 • Zber zdrojov: Poradcovia pridávajú vlastné pohľady na možné skryté zdroje, príležitosti a systémy podpory, ktoré môže klient využiť. (10 minút)
 • Stanovenie cieľov: Facilitátor sa pýta: “Zozbierali sme si silné stránky a zdroje. Aký cieľ by ste chceli dosiahnuť?” a vedie klienta k čo najkonkrétnejšej formulácii cieľa. (10 minút)
 • Stanovenie možností riešenia a plánu realizácie: Poradcovia ponúkajú svoje nápady ohľadom možných riešení a klient z nich vyberá to najvhodnejšie. Aspoň jeden z krokov musí byť realizovateľný v nasledujúcich 36 hodinách. (10 minút)
 • Spätná väzba: Všetci členovia skupiny (počnúc klientom) vysvetlia, čo v sedení získali a čo sa naučili (5 minút)

employid-peer-coaching

EmployID vypracovalo online nástroj pre vedenie krátkych online sedení (30- 45 minút) so skupinou rovnocenných účastníkov s cieľom riešenia konkrétneho aktuálneho problému z každodennej praxe – táto platforma umožňuje zaznamenať výsledky coachingového sedenia a neskôr sa k nim vrátiť. Jedná sa o zaujímavý prístup najmä v tom, že kombinuje coaching so skupinovou dynamikou – určite je využiteľný napríklad pri stretnutiach regionálnych klubov ZKPRK.

Prezentácia o projekte EmployID je k dispozícii na tejto adrese, prezentáciu o peer-coachingu môžete sťahovať tu.

“Oceňujem vysokú profesionalitu prednášajúcich, Veľmi zaujímavé a inšpiratívne, ani chvíľu som sa nenudila, Ďakujem.”

“Len tak ďalej! Vidím využitie peer coachingu pri klubových stretnutiach ZKPRK…”

“Kurz bol veľkým prínosom pre osobný rozvoj, peer coaching je uplatniteľný pre moju prax, či už na zdieľanie informácií medzi spolupracovníkmi/kolegami/zamestnacami ale aj pri individuálnej práci s kleintom.”

“Výborná možnosť získať informácie zo zahraničia. Tlmočenie fajn len zaberá čas ale chámpem, že nie je iná možnosť ako prekonať jazykovú bariéru. Akcia si v takom prípade zaslúži menej obsahu alebo väčší časový interval.”

“Veľmi obohacujúca aktivita. Má odborný aj sociálny aspekt. Treba pokračovať.”