Views Navigation

Event Views Navigation

Today

Stretnutie s absolventom školy

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce Školská 4, Michalovce, Slovenská republika

mcStretnutie s bývalým absolventom SOŠ OaS v Michalovciach, ktorý momentálne pôsobí na  Katedre manažmentu Prešovskej univerzity. Cieľom aktivity je priblížiť študentom končiacich ročníkov možnosti štúdia na Fakulte manažmentu.

Stretnutie žiakov ZŠ k voľbe povolania

Rominko Bukurest 1

Cieľom stretnutia výchovných poradcov, rodičov a žiakov končiacich ročníkov základných škôl je voľba budúceho povolania v prepojení s potrebami trhu práce a predstavenie systému duálneho vzdelávania. Tento rok realizujeme 2. ročník aktivity pod názvom: „Chceš študovať pre TRH PRÁCE alebo pre ÚRAD PRÁCE ?“ s potrebou zabezpečiť  čo najvyššiu informovanosť žiakov v rámci celého nášho [...]

Ako vytvárať a podporovať šance dospelých s nízkym stupňom vzdelania?

Národný dom, Banská Bystrica Národná 790/11, Banská Bystrica, Slovenská republika

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár „Ako vytvárať a podporovať šance dospelých s nízkym stupňom vzdelania?“, ktorý sa uskutoční dňa 20. novembra 2019 v priestoroch hotela Národný dom v Banskej Bystrici. Cieľom seminára je vyvolať diskusiu a hľadať riešenia pre podporu a motiváciu nízko kvalifikovaných alebo vylúčením ohrozených dospelých vo vzdelávaní. Na seminári vystúpi zahraničný hosť z Írska – Deabrháil Lawless z organizácie AONTAS, ktorá [...]

Naživo s nami v kruhu povolaní

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Námestovo Námestie A. Bernoláka 378/7, Námestovo, Slovenská republika

CPPPaP Námestovo organizuje besedu pre žiakov stredných škôl, na ktorej majú možnosť stretnúť sa osobne s ľuďmi, ktorí vykonávajú rôzne profesie. Na besede bude jednotlivec prezentovať povolanie, ktoré vykonáva - popíše možnosti štúdia na VŠ na Slovensku a priebeh štúdia na VŠ, možnosti uplatnenia na Slovensku, požadované kompetencie pre výkon danej profesie, náplň práce a [...]

Burza informácií 2019

UPSVaR Levice Ľudovíta Štúra 53, Levice, Slovenská republika

cBurzu informácií ÚPSVlevR Levice organizuje systematicky od roku 2006, je najväčšou prezentačnou aktivitou kariérového poradenstva v regionálnych podmienkach so zameraním na profesijnú orientáciu žiakov ZŠ. Na BI 2019 sú pozvaní žiaci II. stupňa ZŠ LV regiónu, rodičia, výchovní a kariéroví poradcovia ZŠ, pedagógovia a široká verejnosť. Okrem prezentácie 27  pozvaných SOŠ , z nich 10 s duálnym [...]

Poradenský týždeň

CPPPaP Považská Bystrica Komenského 106/2, Považská Bystrica, Slovenská republika

Zážitkami k povolaniu!

Zážitkami k povolaniu

CPPPaP Považská Bystrica Komenského 106/2, Považská Bystrica, Slovenská republika

Týždeň venovaný predovšetkým žiakom ZŠ, výchovným poradcom ZŠ a rodičom. Okrem informácií o študijných a učebných odboroch sa žiaci môžu prostredníctvom zážitkových aktivít priblížiť k blízkemu povolaniu a následne k výberu strednej školy.

Zadarmo

VEĽTRH VYSOKÝCH ŠKÔL

Gymnázium Pavla Horova Michalovce Masarykova 1, Michalovce

Tohto roku budeme  organizovať po 6-krát  prezentácie VŠ, tzv. „ Veľtrh VŠ“ pod názvom „Viac informácií – lepší výber VŠ“ . Naším cieľom je  poskytnúť žiakom čo najviac informácií o možnostiach štúdia na fakultách a vysokých školách, najmä technického a prírodovedného zamerania. Prezentácie  fakúlt  chceme organizovať 26.11.2019 / v utorok / v športovej hale pri Gymnáziu [...]

Regionálny klub ZKPRK Nitra: Interaktívne metódy kariérového plánovania pre mladých dospelých z centier pre deti a rodiny (CDR)

Piaristická 2, Nitra Piaristická 2, Nitra, Slovenská republika

Workshop vedený kariérovou poradkyňou Andreou Ľapinovou zo SPDDD Úsmevu ako dar, o. z. Bude zameraný na sebapoznanie, kariérové plánovanie a uvedomenie si svojho miesta na trhu práce a v živote. Regionálny klub Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry v Nitre je určený kariérovým poradcom, pracujúcim s rôznymi cieľovými skupinami. Interaktívny workshop priblíži prístup zameraný na interaktívne [...]

Dni povolaní

CPPPaP Veľký Krtíš /ZŠ s MŠ Želovce/ Červenej armády 27, Veľký Krtíš, Slovenská republika

...Dni povolaní  je komplexný skupinový program kariérového poradenstva pre žiakov 4.- 9. ročníkov ZŠ v pôsobnosti  CPPPaP vo Veľkom Krtíši. Východiskovou myšlienkou programu Dni povolaní je snaha zvýšiť záujem žiakov o vzdelávanie na stredných školách veľkokrtíšskeho okresu a poukázať na pracovné možnosti  a budúce pracovné uplatnenie sa u regionálnych zamestnávateľov. Nosnými aktivitami programu Dni povolaní [...]

“Na úrad práce za kariérovým poradenstvom”

UPSVaR Košice Staničné námestie 9, Košice, Slovenská republika

kiOchutnávka poradenstva Chcete zistiť, čo vo Vás drieme? Ste nespokojný v súčasnom zamestnaní a uvažujete o zmene? Ste rodič po MD a máte obavy z nástupu do práce? Máme pre Vás ponuku, ktorou o sebe zistíte: aký ste osobnostný typ aký ste profesijný  typ aké sú Vaše silné a slabé stránky aké sú Vaše profesijné hodnoty [...]

Kariérna triedna olympiáda

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Čadci Kukučínova 162, Čadca, Slovenská republika

Kvíz pre žiakov deviatych ročníkov ZŠ v oblasti orientácie o možnostiach študovať v našom okrese. Pre deviatakov je aktuálnou témou výber strednej školy a povolania. Ide o neľahkú voľbu, ktorú by mali starostlivo zvážiť. Práve v tom im môže pomôcť nasmerovanie pozornosti  na webové stránky či už stredných škôl, firiem, či inštitúcií  a získanie informácií, [...]

Kto mi poradí?

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Slovenská 70, Nové Zámky, Slovenská republika

ÚPSVR Nové Zámky organizuje stretnutie výchovný poradcov ZŠ v pôsobnosti nášho úradu. Jeho cieľom je poskytnúť školám informácie o trhu práce, možnostiach preventívneho poradenstva na ich školách a zážitkových spôsoboch práce pri prvej smerovej voľbe povolania ich žiakov.

Moje budúce povolanie

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Čadci Kukučínova 162, Čadca, Slovenská republika

Súťaž pre žiakov druhého stupňa ZŠ v okrese Čadca s cieľom nahliadnúť žiakom do vlastného vnútorného sveta pri rozhodovaní sa o svojej budúcnosti v oblasti výberu povolania. Prostredníctvom príspevkov získame aktuálne subjektívne informácie od žiakov, ktorí sa zapoja do súťaže a tým nám umožnia lepšie porozumieť osobnému vnímaniu voľby povolania. Nakoľko profesijný vývin človeka začína [...]

“Ako si správne vybrať?”

Stredná odborná škola Pruské Pruské 294, Pruské

Pripravili sme besedu pre žiakov našej strednej školy, na ktorej majú možnosť osobne  sa stretnúť s našimi bývalými absolventmi, ktorí úspešne skončili školu a  vykonávajú povolanie v oblasti, ktorú študovali. Žiaci získajú informácie ako si správne vybrať po skončení školy (štúdium na VŠ, možnosť podnikania či uplatnenia sa na trhu práce na Slovensku, aké sú [...]

Porozprávajme sa

Stredná zdravotnícka škola Komenského 843, Liptovský Mikuláš

Školský projekt, cieľom ktorého je predstaviť žiakom úspešných absolventov našej školy, s ktorými sa môžu žiaci stotožniť a nechať sa nimi motivovať. Absolventi školy budú so žiakmi diskutovať o svojich profesionálnych začiatkoch a profesionálnych úspechoch, o tom, čo pre nich práca znamená a čo je pre ich kariérny rast dôležité. Okrem absolventov sa žiakom predstavia [...]

Na kávu s kariérovým poradcom v Banskej Bystrici

365.labb Lazovná 5, Banská Bystrica

Na akú prácu sa hodím? V čom som naozaj dobrá/dobrý? Ako nájsť prácu, ktorá ma bude napĺňať? Ak si kladiete tieto otázky, ak premýšľate o zmene povolania, využite možnosť poradiť sa o smerovaní Vášho pracovného života s profesionálnym kariérovým poradcom bezplatne! Trh práce je naklonený zamestnancom a tí si môžu vyberať, kde, za akých podmienok [...]

Konferencia “Politiky a trendy v oblasti celoživotného vzdelávania a poradenstva v EÚ a podmienkach SR”

Hotel Park Inn Danube Bratislava Rybné námestie, Bratislava

Štátny inštitút odborného vzdelávania a Národná podporná služba EPALE Slovensko si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú konferenciu "Politiky a trendy v oblasti celoživotného vzdelávania a poradenstva v EÚ a podmienkach SR", ktorá sa uskutoční dňa 5. decembra 2019 v hoteli Park Inn Danube Bratislava.

Zadarmo

“Mikulášske stretnutie”-Na ceste do sveta práce

UPSVaR Rožňava Šafárikova 112, Rožňava, Slovenská republika

Interaktívna beseda zameraná na : - Identifikovanie intelektových a osobnostných predpokladov, záujmov, kompetencií, anatómia pracovného pohovoru. - o možnostiach uplatnenia sa po skončení štúdia a aktívnom uchádzaní sa o zamestnanie.

Zimná škola kariérového poradenstva 2019

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre Kraskova 1, Nitra, Slovenská republika

2. ročník ZIMNEJ ŠKOLY KARIÉROVÉHO PORADENSTVA organizuje Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry v spolupráci so slovenským centrom Euroguidance a FSVZ UKF v Nitre v dňoch 6.-7. decembra 2019 v Nitre. Program začne v piatok o 14:00 a skončí v sobotu o 15:30. Účasť pre členov ZKPRK/SKPRK, ako aj partnerov je bezplatná. Ak nie [...]

Formálne – neformálne poradenské fórum: Ako ďalej v koordinácii kariérového poradenstva na Slovensku?

Euroguidance Slovensko Križkova 9, Bratislava, Slovenská republika

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry si dovoľuje pozvať členov, sympatizantov a partnerov na diskusné stretnutie, ktorého predmetom bude príprava obnovenia platformy pre medzisektorovú spoluprácu aktérov celoživotného poradenstva (predchádzajúce "Národné poradenské fórum"). K spusteniu takejto platfomy by z poverenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania mohlo dôjsť v roku [...]

Týždeň otvorených dverí

Stredná zdravotnícka škola Komenského 843, Liptovský Mikuláš

Týždeň otvorených dverí na Strednej zdravotníckej školy v Považskej Bystrici V termíne od 9.12. 2019 od 14.30 hod do 13.12. 2019 15.00 hod

Deň zručností

Spojená škola Modrý Kameň Jarmočná 1, Modrý Kameň, Slovenská republika

Súťaž pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl okresu Veľký Krtíš, pre ktorých sú pripravené  tri kategórie : Dekoratívna mozaika  Drevo v živote človeka  Tvoríme pre radosť Žiaci budú pracovať s ručným náradím a  pomôckami na ručné šitie a budú vykonávať jednoduché pracovné činnosti pod dozorom a vedením majstrov odborného výcviku. Každá ZŠ môže zapojiť do súťaže troch  [...]

Regionálny klub ZKPRK Zvolen: Sebapoznávanie v kariérovom poradenstve

Konekt Zvolen J. Kozačeka 11, Zvolen, 960 01, Slovenská republika

Regionálny klub Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry vo Zvolene je určený kariérovým poradcom, pracujúcim s rôznymi cieľovými skupinami a výchovným poradcom zo základných a stredných škôl. Interaktívny workshop bude zameraný na metódy a aktivity sebapoznávania v práci s mládežou. Workshopom bude sprevádzať Andrea Ľapinová a budeme diskutovať o tom: Prečo u mladých ľudí začať [...]

Na kávu s kariérovým poradcom v Žiline

Banka Žilina Legionárska 1, Žilina, Slovenská republika

Na akú prácu sa hodím? V čom som naozaj dobrá/dobrý? Ako nájsť prácu, ktorá ma bude napĺňať? Ak si kladiete tieto otázky, ak premýšľate o zmene povolania, využite možnosť poradiť sa o smerovaní Vášho pracovného života s profesionálnym kariérovým poradcom bezplatne! Trh práce je naklonený zamestnancom a tí si môžu vyberať, kde, za akých podmienok [...]

Na kávu s kariérovým poradcom v Nitre

TRAFAČKA Nitra Janka Kráľa 65, Nitra, Slovenská republika

Na akú prácu sa hodím? V čom som naozaj dobrá/dobrý? Ako nájsť prácu, ktorá ma bude napĺňať?   Ak si kladiete tieto otázky, ak premýšľate o zmene povolania, využite možnosť poradiť sa o smerovaní Vášho pracovného života s profesionálnym kariérovým poradcom bezplatne! Trh práce je naklonený zamestnancom a tí si môžu vyberať, kde, za akých [...]

Deň remesiel

ZŠ Hurbanova Martin Hurbanova 27, Martin

Interaktívna prezentácia Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina na Dni remesiel Martin. Prezentácia jednotlivých odborov školy s ukážkami žiakov pre žiakov 8. a 9. ročníka

Na kávu s kariérovým poradcom vo Zvolene

Konekt Zvolen J. Kozačeka 11, Zvolen, 960 01, Slovenská republika

Na akú prácu sa hodím? V čom som naozaj dobrá/dobrý? Ako nájsť prácu, ktorá ma bude napĺňať? Ak si kladiete tieto otázky, ak premýšľate o zmene povolania, využite možnosť poradiť sa o smerovaní Vášho pracovného života s profesionálnym kariérovým poradcom bezplatne! Trh práce je naklonený zamestnancom a tí si môžu vyberať, kde, za akých podmienok [...]

Na kávu s kariérovým poradcom v Bratislave

Monsters Cafe and Bar Rusovska cesta 50-56, Bratislava, Slovenská republika

Na akú prácu sa hodím? V čom som naozaj dobrá/dobrý? Ako nájsť prácu, ktorá ma bude napĺňať? Ak si kladiete tieto otázky, ak premýšľate o zmene povolania, využite možnosť poradiť sa o smerovaní Vášho pracovného života s profesionálnym kariérovým poradcom bezplatne! Trh práce je naklonený zamestnancom a tí si môžu vyberať, kde, za akých podmienok [...]

Využitie (nielen) príbehových kariet v kariérovom poradenstve

Konekt - poradenské centrum pre mladých J. Kozáčeka 11, Zvolen (budova Domu služieb, 3. poschodie)

Regionálny klub bude viesť certifikovaný kariérový poradca, držiteľ Národnej ceny kariérového poradenstva za rok 2017 a vždy nápomocný kolega Peter Csóri. Klub je určený pre kariérových poradcov i pre všetkých ostatných (pre odbornú verejnosť), ktorí sa kariérovému poradenstvu aktívne venujú a sú ochotní sa so svojimi vedomosťami a zručnosťami, skúsenosťami podeliť. V prípade záujmu je [...]

Na kávu s kariérovým poradcom v Trnave

Nádvorie Coworking Trnava Štefánikova 4, Trnava, Slovenská republika

Na akú prácu sa hodím? V čom som naozaj dobrá/dobrý? Ako nájsť prácu, ktorá ma bude napĺňať? Ak si kladiete tieto otázky, ak premýšľate o zmene povolania, využite možnosť poradiť sa o smerovaní Vášho pracovného života s profesionálnym kariérovým poradcom bezplatne! Trh práce je naklonený zamestnancom a tí si môžu vyberať, kde, za akých podmienok [...]

Na kávu s kariérovým poradcom v Lučenci

PRIESTOR Coworking Lučenec Martina Rázusa 13, Lučenec, Slovenská republika

Ak si kladiete tieto otázky, ak premýšľate o zmene povolania, využite možnosť poradiť sa o smerovaní Vášho pracovného života s profesionálnym kariérovým poradcom bezplatne! Trh práce je naklonený zamestnancom a tí si môžu vyberať, kde, za akých podmienok a za akú cenu budú pracovať. Kariérové poradenstvo Vám môže pomôcť v prípade, ak: …nie ste spokojný [...]

Regionálny klub ZKPRK Košice: Využitie e-learningu v kariérovom poradenstve

Univerzitné poradenské centrum UNIPOC, UPJŠ v Košiciach Moyzesova 9 (budova Minerva), Košice, Slovenská republika

Regionálny klub Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry v Košiciach je určený kariérovým poradcom, pracujúcim s rôznymi cieľovými skupinami. Interaktívny workshop bude zameraný na predstavenie programu a metód online vzdelávania a ich využitia v kariérovom poradenstve. Workshopom bude sprevádzať Veronika Zibrinyiová, ktorá vám predstaví e-learningový program Moja kariéra a dozviete sa aj nasledovné: E-learning- [...]

Koučovací prístup v kariérovom poradenstve

Konekt - poradenské centrum pre mladých J. Kozáčeka 11, Zvolen (budova Domu služieb, 3. poschodie)

Regionálny klub bude viesť kariérová poradkyňa, koučka a konzultantka v oblasti riadenia ľudských zdrojov Martina Kuncová. Klub je určený pre kariérových poradcov i pre všetkých ostatných (pre odbornú verejnosť), ktorí sa kariérovému poradenstvu aktívne venujú a sú ochotní sa so svojimi vedomosťami a zručnosťami, skúsenosťami podeliť. V prípade záujmu je potrebné účasť nahlásiť na adrese: [...]

Na kávu s kariérovými poradcami vo Zvolene

Konekt - poradenské centrum pre mladých J. Kozáčeka 11, Zvolen (budova Domu služieb, 3. poschodie)

Pozývame vás na ochutnávku kariérového poradenstva. Pozývame každého, kto zvažuje výber školy, je nezamestnaný a zvažuje výber práce, pracuje, ale necíti spokojnosť, či naplnenie a možno hľadá i zmenu. V prípade záujmu je potrebné účasť nahlásiť na adrese: andrea.lapinova@gmail.com. Počet miest je limitovaný.

Na kávu s kariérovým poradcom

Budova CENTRUM, 2. poschodie Komenského 5, Veľký Krtíš

Pozývame vás na ochutnávku kariérového poradenstva. Pozývame každého, kto zvažuje výber školy, je nezamestnaný a zvažuje výber práce, pracuje, ale necíti spokojnosť, či naplnenie a možno hľadá i zmenu. V prípade záujmu je potrebné účasť nahlásiť na adrese: andrea.lapinova@gmail.com. Počet miest je limitovaný.

Deň otvorených dverí

Gýmnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika

Deň otvorených dverí pre žiakov ZŠ 5.ročníka (8 - ročné gymnázium), 9.ročníka (4 - ročné gymnázium) a ich rodičov a učiteľov.

Profesia Days v Bratislave

Incheba Bratislava Viedenská cesta 3 – 7, Bratislava, Slovenská republika

Už tento týždeň v dňoch 4.-5.3.2020 sa opäť po roku otvoria brány obľúbeného festivalu Profesia days v Bratislave. Okrem možnosti stretnúť sa počas dvoch dní s budúcimi kolegami alebo aj šéfmi, ponúka aj pestrý sprievodný program. Máte možnosť si vypočuť zaujímavé slovenské osobnosti, z prednáškových miestností si odnesiete cenné kariérne rady a z testovacích miestností [...]

Konferencia: Prečo je dôležité podporovať vzdelávanie dospelých

Vedecký park UK, Ilkovičova 8, Bratislava Ilkovičova 8, Bratislava, Slovenská republika

Srdečne Vás pozývame na záverečnú konferenciu projektu podporeného z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, z Operačného program Efektívna verejná správa: “Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých”. Projekt prebiehal na celom území Slovenska od mája 2018 a končí sa záverečnou konferenciou v apríli 2020. Konferencia má za cieľ prezentovať naše zistenia a odporúčania v oblasti vzdelávania dospelých predovšetkým pre [...]

Age Management SALON 2020 & Rozvoj ľudských zdrojov 2020 (HRDA)

Hotel Sorea Regia Kráľovské údolie 6, Bratislava, Slovenská republika

Pripravujte už teraz organizáciu na starnutie svojich zamestnancov. Využite uplatňovanie nástrojov age managementu, ktoré umožnia zamestnancom udržiavať pracovný výkon do vyššieho veku v dobrom zdraví.Ďalší ročník česko-slovenskej konferencie Age Management SALON aj tento rok pripravujeme v spolupráci so Slovenskou a Českou asociáciou Age Managementu (SAAM, ČAAM), Age Management z.s. (ČR), Age Management Balancing o.z. (SR) [...]

85€

Webinár “Ako poskytovať kariérové poradenstvo na diaľku – tipy a skúsenosti”

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry a centrum Euroguidance Vás pozývajú na webinár "Ako poskytovať kariérové poradenstvo na diaľku - tipy a skúsenosti", ktorý sa uskutoční 13. mája o 16:00. Webinár je určený kariérovým poradcom zo všetkých sektoroch, ktorých zaujíma, ako možno poskytovať kariérové poradenstvo v digitálnom priestore. Účastníci webináru sa dozvedia viac o: [...]

Webinár “Ako previesť klientov obdobím krízy – špecifiká súčasného trhu práce”

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry a centrum Euroguidance Vás pozývajú na webinár “Ako previesť klientov obdobím krízy – špecifiká súčasného trhu práce”, ktorý sa uskutoční 16. júna o 16:00. Webinár je určený kariérovým poradcom zo všetkých sektorov vrátane konzultantov z personálno-poradenských spoločností. Účastníci webinára sa dozvedia viac o: špecifikách súčasnej situácie na trhu [...]

Oživení kariérového poradenství prostřednictvím karet – INTERAKTÍVNY ONLINE WEBINÁR

Online , Slovenská republika

Výchovní poradcovia, kariéroví poradcovia, koučovia, terapeuti - pre vás je určený webinár, kde sa dozviete o oživení práce s klientom prostredníctvom kariet. Rozhovory, vizualizácia, poodkrytie názorov, postojov, emócií klienta cez jednoduchý online nástroj. Vidíme sa 11.3. Pre členov Združenia je zvýhodnená cena 33 EUR. Termín:  11. 3. 2021 Čas: 14.30 – 18.00 Miesto: ONLINE (ZOOM) [...]

950Kč

“TOMORROW COMES TODAY – ZAJTRAJŠOK PRICHÁDZA DNES – TCT”

Občianske združenie Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť - Veľký Meder, člen Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry Vás srdečne pozýva na záverečný workshop organizovaný v rámci programu ERASMUS+ a medzinárodného projektu sa uskutoční dňa 22. júna 2021 v čase od 15:30 hod. do 18:00 hod. v priestoroch Smart City HUB,  Obchodná 3, 811 06 Bratislava. V rámci  workshopu Vám predstavíme [...]

Letná škola kariérového poradenstva 2021

Online , Slovenská republika

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry organizuje už 4. ročník LETNEJ ŠKOLY KARIÉROVÉHO PORADENSTVA. Tentokrát aj v spolupráci s centrom Euroguidance a PEDAL Consulting. Letná škola kariérového poradenstva sa uskutoční 24.-25. júna a prvý krát bude prebiehať online formou. Jej program je koncipovaný tak, aby bola prínosom pre skúsených aj začínajúcich kariérových poradcov a [...]

Zadarmo

Bezplatná ochutnávka výcviku ZKPRK v kariérovom poradenstve

Online , Slovenská republika

Príďte si vyskúšať bezplatnú ochutnávku akreditovaného výcviku v kariérovom poradenstve, počas ktorej lektorky výcviku a skúsené kariérové poradkyne, Miška a Zuzka, predstavia, ako je možné pri kariérovom poradenstve skĺbiť zážitok a kvalitu.

Letná škola kariérového poradenstva 2022: 10.-11. jún

SOŠ hotelových služieb a obchodu Divadelná 3, Zvolen, Slovenská republika

Centrum Euroguidance a Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry organizujú 5. ročník LETNEJ ŠKOLY KARIÉROVÉHO PORADENSTVA. Letná škola kariérového poradenstva 2022 sa uskutoční prezenčne 10.-11. júna v kongresovej miestnosti SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene (Divadelná 3). Témou Letnej školy kariérového poradenstva 2022 bude reflexia dopadu pandémie na prácu kariérových poradcov a ich [...]

Zadarmo

Konferencia Národná cena kariérového poradenstva 2022

Moyzesova sieň Filozofickej fakulty UK v Bratislave Vajanského nábrežie 12, Bratislava, Slovenská republika

Na Slovensku sa každoročne koná súťaž Národná cena kariérového poradenstva, v rámci ktorej sú oceňované tie najinšpiratívnejšie počiny v oblasti kariérového poradenstva. Súťaž organizuje slovenské Centrum Euroguidance spoločne s partnermi – Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry a Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Do 14. ročníka súťaže sa zapojilo 24 organizácií naprieč celým Slovenskom. Prihlásené príspevky aj v tomto roku [...]

Zadarmo

Workshop: Žiacke portfólia ako nástroj kariérovom poradenstve

Stará jedáleň Pekná cesta 3020, Bratislava, Slovenská republika

Príďte zistiť, čo sú žiacke portfóliá. Na workshope sa oboznámite s príkladmi dobrej praxe z Juhomoravského kraja ČR, kde tvoria žiacke portfólia na stredných školách. Zistíte nielen to, akú môžu mať portfólia podobu a ako ich možno využiť, ale aj ako postupovať pri ich tvorbe a zamyslíte sa, ako by ste ich vo vašej škole [...]

Zadarmo

Letná škola kariérového poradenstva 2023: 16. – 17. jún

Liptovský dvor Jánska dolina 438, Liptovský Ján, Slovensko, Slovenská republika

Centrum Euroguidance a Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry organizujú 6. ročník LETNEJ ŠKOLY KARIÉROVÉHO PORADENSTVA. Letná škola kariérového poradenstva 2022 sa uskutoční prezenčne 16.-17. júna v hoteli Liptovský dvor v Liptovskom Jáne. Témou Letnej školy kariérového poradenstva 2023 bude práca s príbehmi v rámci kariérového poradenstva a kariérovej výchovy. Podujatie je určené tak skúseným, [...]

Go to Top