Pri príležitosti Medzinárodnej konferencie IAEVG „Poradenstvo pre budovanie budúcnosti“, výbor IAEVG vydáva nasledovnú tlačovú správu/vyhlásenie, k neistému zamestnaniu:


logo IAEVG

Komuniké IAEVG k neistému zamestnaniu

Prijaté výborom IAEVG, 30. septembra 2018, Göteborg, Švédsko.

Zamestnanie poskytuje ľuďom finančné zdroje, prostredníctom spájania sa s inými ľuďmi je zdrojom sociálnej identity a je cestou ako prispievať miestnej a národnej ekonomike. Prístup ľudí k stabilnému zamestnaniu je základom pre ich pocit bezpečia a ochrany. Zamestnanie prináša jasné benefity pre duševné a fyzické zdravie a pre zachovanie pocitu nádeje do budúcnosti. Výkyvy svetovej ekonomiky však spôsobujú volatilitu a nestabilitu na trhu práce, čo vedie k cyklom zamestnanosti/ nezamestnanosti alebo podzamestnanosti spojených s dočasnosťou pracovných pozícií. Pre mnohých občanov je zmysluplná a udržateľná práca nedosiahnuteľná. Namiesto toho, aby sa tešili na dlhodobú a bezpečnú budúcnosť, mnohí ľudia prežívajú zo dňa na deň snažiac si zabezpečiť bezprostredné potreby na živobytie.

Svet práce sa od dlhodobého zamestnania posunul k takému, v ktorom sú pracovníci charakterizovaní ako disponibilní, nahraditeľni a zodpovední za svoje vlastné zamestnanie. Aj keď  asi nie je možné a dokonca ani žiaduce vrátiť sa do čias, kedy existovali paternalistickejšie vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, treba sa kriticky pozrieť na to, s kým sa počíta a kto je vystavený väčšiemu riziku, že bude vylúčený alebo marginalizovaný v súčasných podmienkach trhu práce. Sú rozdiely medzi sektormi na trhu práce, charakterom pracovných úloh a pracovnými podmienkami, ktorým ľudia čelia v každodennom úsilí o získanie príjmu na prežitie. Je tiež dôležité zohľadniť rozdiely v podmienkach zamestnanosti, ktoré sú v jednotlivých regiónoch a medzi krajinami.

Neisté zamestnanie sa týka zvyšujúcich sa rizík pre ľudí na trhu práce vrátane dočasnej povahy zmlúv medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, neadekvátnych výhod pre zamestnancov a nedostatku príležitostí na rozvoj zručností a pracovnú mobilitu. Dôsledky neistého zamestnania priamo ovplyvňujú mzdy, ktoré ľudia na všetkých úrovniach zarábajú. Neistá práca sa  nerovnomerne vyskytuje u nižšie platených pracovných pozícií a nekvalifikovaní pracovníci môžu byť najviac ohrození kvôli neistému pracovnému miestu a kvôli tlaku prijať prácu v škodlivých pracovných podmienkach. Neistá práca je však problémom aj pre vysoko vzdelaných absolventov vysokých škôl po celom svete, ktorí možno očakávali plynulý prechod do zamestnania v oblasti, ktorú si vybrali. Absolventi, ktorí investovali zdroje do získania vysokoškolského vzdelania, sa možno musia uspokojiť s nižšie platenými pracovnými zmluvami na čiastočný úväzok, ktoré nezodpovedajú ich kvalifikácii, alebo nepodporujú ich dlhodobé zamestnanie v odboroch, ktoré vyštudovali.

Neisté zamestnanie môže mať príčiny a účinky, ktoré sa líšia od jednej časti sveta k druhej. Hoci samostatná zárobková činnosť môže byť podporovaná ako možnosť, pomer úspechu a neúspechu malých podnikov spôsobuje, že táto forma zamestnania je neistá pre mnohých jednotlivcov a rodiny. Iné formy zamestnania, napríklad samostatná zárobková činnosť, agrárna práca, farmárstvo, môžu zahŕňať alternatívne spôsoby ako si zabezpečiť živobytie, ale také podmienky, akými sú klíma alebo nestabilná politická situácia, môžu prispieť k neistej povahe ich práce. Mnoho ľudí si vyberá prácu na čiastočný úväzok, aby zabezpečili rovnováhu medzi rodinnými a inými životnými úlohami, ale vo väčšine prípadov si neistú prácu na čiastočný alebo na plný úväzok ľudia nevolia dobrovoľne,  pracovníci či zamestnanci ju ani nepreferujú.

Je čas pýtať sa, na koho to má najväčší dopad, s kým sa počíta a kto je vylúčený a ako by bolo potrebné intervencie kariérového poradenstva prispôsobiť tak, aby zodpovedali potrebám ľudí uviaznutým v podmienkach neistého zamestnania. Ak to neurobíme, potom len jednoducho prijmeme súčasné podmienky ako normu namiesto toho, aby sme spochybnili spoločenské a politické štruktúry, ktoré k neistému zamestnaniu prispievajú.

IAEVG vyzýva praktikov, tvorcov politík a zamestnávateľov, aby uznali individuálne a sociálne dopady neistej práce a nezabezpečeného živobytia a aby na ne reagovali. Študijné a profesijné poradenstvo zahŕňa osobu a kontext a snaží sa o sociálnu spravodlivosť na prekonanie príčin a negatívnych dôsledkov neistého zamestnania. Vyzývame členov IAEVG, aby zvýšili svoje úsilie pri navrhovaní a realizácii intervencií, ktoré jednotlivcom, rodinám a komunitám pomáhajú zlepšiť ich schopnosť získať isté a bezpečné zamestnanie. K tomu je potrebné overiť dostupnosť služby a ubezpečiť sa, že intervencie kariérového poradenstv sú relevantné, inkluzívne, dostupné a že si ich ľudia môžu dovoliť. Členovia IAEVG zohrávajú tiež významnú úlohu pri vedení a obhajobe partnerstiev so zainteresovanými stranami ako sú komunity, tvorcovia politík, zamestnávatelia, odborové zväzy, aby venovali pozornosť neistému zamestnaniu a prijímali účinné riešenia s cieľom poskytovať bezpečnú, udržateľnú a zmysluplnú prácu pre všetkých občanov.

 

 

Z angličtiny preložil: Štefan Grajcár