Martin Martinkovič, predseda ZKPRK prebral niekoľkoročnú štafetu po Štefanovi Grajcárovi a bol vymenovaný za stáleho korešpondenta IAEVG pre Slovensko. Skupina korešpendentov sa stretáva v pravidelných intervaloch pár krát za rok a diskutujú o aktuálnych témach z oblasti kariérového poradentsva.

Týmto dopĺňame v Združení medzinárodne činnosti a zastupovanie záujmov kariéroveho poradenstva na medzinárodnej úrovni. Martin bude pri jeho aktivitách úzko spolupracovať s Ladislavom Ostrohom, ktorý bol minulý rok menovaný za korešpondetna siete CareersNet pri CEDEFOP.