Posledný štvrťrok 2015 bol bohatý na aktivity a semináre. Prinášame vám obhliadnutie sa za jednou z nich: V rámci aktivít projektu “Bilancia kompetencií v službách zamestnanosti” sa 8. októbra 2015 uskutočnila v Bratislave medzinárodná konferencia s názvom “Bilancia kompetencií – Riadenie kvality a hodnotenie dopadov systému kariérového poradenstva”. Cieľom tejto konferencie bolo predstaviť účastníkom výstupy dvojročnej práce partnerov projektu, ale aj prispieť do diskusie o cieľoch a dopadoch kariérového poradenstva prostredníctvom skúseností zo zahraničia.

Konferenciu otvoril štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol dôležitosť kvalitného kariérového poradenstva v službách zamestnanosti. Európske skúsenosti ukazujú, že individualizovaný prístup je nevyhnutnou podmienkou pre efektívne znižovanie nezamestnanosti a prekonávanie nesúladu medzi vedomosťami a zručnosťami uchádzačov o zamestnanie a požiadavkami zamestnávateľov.

IMG_4923

Branislav Ondruš odovzdáva pamätný pohár prezidentovi FECBOP

V úvodnej reči pani Laurence Martin (FR, Force Ouvrière), zástupkyňa odborových organizácií v CEDEFOP, predstavila účastníkom skúsenosti a výzvy z oblasti celoživotného poradenstva a vzdelávania vo Francúzsku. Jeho piliermi sú:

  • dostupnosť celoživotného poradenstva pre všetkých občanov,
  • finančná podpora celoživotného vzdelávania zo strany štátu a zamestnávateľov,
  • systém uznávania výsledkov neformálneho a informálneho učenia.

IMG_4909

Na okrúhlom stole moderovanom predsedom Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry Štefanom Grajcárom vystúpili nasledovní zahraniční hostia:

Judith Langner (DE) pracuje od roku 2009 ako vedecká konzultantka v Nemeckom poradenskom fóre pre vzdelávanie, kariéru a zamestnanosť. Do roku 2014 bola zapojená do nemeckého koordinačného procesu pre rozvoj kvality v celoživotnom poradenstve.

Luis Carro (ES) je riaditeľom Observatória pre uznávanie odborných zručností (Observal) a centra bilancie kompetencií na Univerzite Valladolid. Je zodpovedný aj za prípravu vzdelávacích modulov pre odborníkov z oblasti kariérového poradenstva.

Paolo Serreri (IT) pôsobí ako profesor metodológie v oblasti kariérového poradenstva pre dospelých na Univerzite Roma Tre, kde tiež vyučuje v Laboratóriu bilancie kompetencií. V súčasnosti zastáva funkciu prezidenta Európskej federácie centier kariérového poradenstva a bilancie kompetencií.

Serge Rochet (FR) je jedným z tvorcov systému bilancie kompetencií vo Francúzsku. Je certifikovaným auditorom Európskej federácie centier kariérového poradenstva a bilancie kompetencií. Pôsobí tiež ako národný delegát pre reformu celoživotného poradenstva vo Francúzsku.

Vanessa Dodd (UK) pracuje ako výskumná pracovníčka Medzinárodného centra pre štúdium poradenstva pri univerzite v Derby. Pracovala vo viacerých projektoch na miestnej a medzinárodnej úrovni. Prednedávnom publikovala na tému ekonomických prínosov poradenstva a roly digitálnych technológií v poradenstve.

Niekoľko zaujímavých myšlienok z diskusie:

  • Existujú empirické dôkazy pozitívnych osobných, sociálnych a ekonomických dopadov kariérového poradenstva (V. Dodd). Tieto výskumy sú zhrnuté v nedávno publikovanej prehľadovej štúdii.
  • Bilancia kompetencií musí mať jasne stanovené ciele, ktoré podporujú individuálny rozvoj a emancipáciu človeka, ale berú do úvahy aj širšie spoločenské ciele a potreby – z tohoto pohľadu má bilancia kompetencií ciele operatívne (záverečná správa a akčný plán), psychologické (rozvoj sebapoznania, pocitu osobnej účinnosti, motivácie), pedagogické (rozvoj zručností pre riadenie vlastnej kariéry) ale aj inštitucionálne ciele (rozvoj ďalšieho vzdelávania atď)  (S. Rochet)
  • Pre efektívne riadenie kvality je potrebné dohodnúť sa na národnej úrovni na základnom rámci riadenia kvality – rozštiepenie podľa regiónov, sektorov alebo zákaziek či verejných obstarávaní neumožňuje vznik koherentného systému, ktorý by bol konečnému užívateľovi zrozumiteľný (P. Serreri)
  • Základný systém riadenia kvality v Nemecku má tri súčasti: štandard kvality, kompetenčný profil a metodiku implementácie systému kvality (J. Langner)
  • Je dôležité brať do úvahy nie len objektívnu kvalitu poskytovanej služby, ale aj kvalitu, ktorú vníma klient. Nie vždy musia byť tieto dve v súlade (L. Carro)

 

IMG_4944

Námestník Ministerky práce ČR Jan Marek

Po prestávke vystúpil s príhovorom námestník Ministerky práce ČR, pán Jan Marek. Vyzdvihol dôležitosť kariérového poradenstva pri prekonávaní nesúladu medzi trhom práce a požiadavkami zamestnávateľov. Zamestnávatelia ocenia jasné a hodnoverné indikátory o nadobudnutých vedomostiach a zručnostiach potenciálnych zamestnancov. Verejným inštitúciám zase kvalitné poradenstvo umožňuje lepšie cieliť vzdelávacie programy a rekvalifikačné kurzy.

IMG_4946

Helena Furindová predstavuje národnú chartu kvality pre bilanciu kompetencií

V poslednej časti konferencie boli predstavené výsledky merania dopadov v testovacej fáze bilancie kompetencií – v pilotnej štúdii sa preukázal významný a trvácny dopad na rozvoj zručností pre riadenie vlastnej kariéry ako aj zvýšenie aktivity. Helena Furindová (UPSVaR) predstavila verejnosti pohľad služieb zamestnanosti a nové kritériá kvality pre bilanciu kompetencií v službách zamestnanosti, ktoré budú platiť pre interné poskytovanie ako aj prípadných externých dodávateľov.

Konferencia bola svojim obsahom prínosom do slovenskej debaty o rozvoji systému kariérového poradenstva a priniesla pohľady, z ktorých je možné čerpať aj v našom kontexte. Je dobré vidieť, že aj systémové debaty sú popri odborne-technických aspoň okrajovo súčasťou slovenského diskurzu o kariérovom poradenstve. Viac informácií o obsahovej stránke projektu (systém merania dopadov a riadenia kvality bilancie kompetencií) prinesieme v ďalších článkoch. Pre ostatné informácie o projekte naštívne túto stránku.