Kariérové poradenstvo sa dnes na Slovensku dostáva do centra záujmu verejnosti a štátnych inštitúcií, pretože práve ono je jedným z riešení niektorých vážnych problémov, s ktorými sa Slovensko z hľadiska rozvoja sociálneho kapitálu potýka: nesúlad medzi potrebami trhu práce a produkciou školstva, nedostatočná orientácia žiakov pri výbere povolania, slabá účasť na celoživotnom vzdelávaní, nízka kvalita a dostupnosť informácií o trhu práce. „Vzhľadom na nízku úroveň verejných investícií do vzdelávania a poradenstva u nás sa musia ľudia pri výbere povolania a zamestnania spoliehať najmä na seba samých. Portál ISTP.sk sa môže porovnávať s európskou špičkou v oblasti, ale jeho potenciál v poradenstve nie je vždy naplno využitý“, hovorí Štefan Grajcár, podpredseda Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. „Online nástroje všetky problémy nevyriešia, ale pri vhodnej kombinácii s klasickými poradenskými prístupmi a individuálnou podporou môžu byť dôležitou súčasťou služieb kariérového poradenstva pre žiakov, nezamestnaných a aj pracujúcich. Aj preto je dôležité, aby sa o ich využívaní v odbornej verejnosti diskutovalo,“ dodáva Grajcar.

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry v spolupráci s partnermi pozýva odbornú verejnosť na sériu regionálnych klubov s workshopmi zameranými na možnosti využitia IKT nástrojov v poradenskej praxi. Na kluboch budú prezentované široké možnosti využitia portálu ISTP a nástroja KomposyT pri problematike voľby a zmeny povolania.

 

Čo môžete očakávať od klubov/workshopov?
 • Ako efektívne pomôcť klientovi prepojiť vlastné sny, záujmy a silné stránky s možnosťami trhu práce
 • Ako pomôcť klientovi pri zreálňovaní predstáv o vlastnom uplatnení sa
 • Ako klienta efektívnym a nedirektívnym spôsobom priviesť k vypracovaniu konkrétnych alternatív
 • Ako kombinovať zaužívané nástroje kariérového poradenstva (napr. Hollandova typológia RIASEC) s informačnými zdrojmi o povolaniach
 • Aké digitalizované diagnostické nástroje sú k dispozícii pre psychológov CPPPaP
Pre koho sú kluby/workshopy určené?
 • Kariéroví poradcovia, koučovia alebo konzultanti pôsobiaci v oblasti rozvoja kariéry a HR,
 • Odborní poradcovia v službách zamestnanosti,
 • Výchovní poradcovia, zamestnanci CPPPaP
 • Záujemcovia o oblasť kariérového poradenstva

Kluby budú vedené skúsenými odborníkmi z praxe a ich obsahom bude predvedenie a možnosť vyskúšať si vybrané funkcionality portálu ISTP (katalóg povolaní, vytvorenie individuálneho profilu, možnosti otestovať sa a pod.) a KomposyT (Semafor RIASEC, videá povolaní). Predvedené budú aj praktické možnosti prepojenia týchto online riešení s klasickými nástrojmi kariérového poradenstva pri výbere povolania a vzdelávania, v bilancii kompetencií, v práci so žiakmi a mladými a pod. Účasť na workshopoch je bezplatná.

Tešíme sa na spoločné stretnutie v týchto mestách:
 • Nitra: 29.3.2017, 16.00 – 18.00 hod., Školiace stredisku ANTRE SK (budova Stapringu na Piaristickej 2, prí­zemie vpravo). Prihlasovanie na tejto adrese
 • Martin: 6.4.2017, 15.00 – 17.00 hod., Turčianska knižnica (Divadelná 4619/5, Martin). Prihlasovanie na tejto adrese.
 • Košice: 19.4.2017, 15.00 – 17.00 hod., UPSVaR Košice (Staničné námestie 9, miestnosť 711). Prihlasovanie na tejto adrese.
 • Bratislava: 20.4.2017, 17.00 – 19.00 hod., SAAIC, Krížkova 949/9, Bratislava. Prihlasovanie na tejto adrese.
 • Banská Bystrica: 24.4.2017, 15.30 – 17.30 hod., Rektorát UMB, zasadačka 1 (prízemie) Národná 12, Banská Bystrica. Prihlasovanie na tejto adrese.
 • Pripravujeme: Trenčín
Pre viac informácií kontaktujte info@zkprk.sk alebo telefonicky na 0907 433 299.

 

Partner podujatí:

 

 

 

Na organizácii poduajtí sa podieľajú: