Milé kolegyne, kolegovia, členky a členovia Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry,

dovoľujeme si vás pozvať na Valné zhromaždenie ZKPRK, ktoré sa uskutoční dňa 30. marca 2023 od 16:00 do 17:00 online na Zoom-e Združenia:
https://us02web.zoom.us/j/8959295406

Valné zhromaždenie bude mať nasledovný program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba zapisovateľa a overovateľa
 3. Správa o činnosti ZKPRK za obdobie od posledného VZ do 31.3.2023
 4. Správa o hospodárení ZKPRK za obdobie od posledného VZ
 5. Správa o revízii hospodárenia ZKPRK
 6. Plán aktivít ZKPRK na rok 2023
 7. Návrhy na zmeny vnútorného poriadku ZKPRK, príp. stanov Združenia.
 8. Voľba predsedu ZKPRK na obdobie 2023-2025
 9. Voľba členov Rady ZKPRK na obdobie 2023-2025
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Schválenie uznesení a záver Valného zhromaždenia

Valného zhromaždenia sa môžu zúčastniť aj priaznivci ZKPRK, avšak v rámci volieb môžu svoju voľbu uskutočniť len členovia a členky Združenia s riadne zaplateným členským poplatkom v roku 2023.

Svoju účasť na VZ, prosím, potvrďte vyplnením dotazníka (kvôli kontrole úhrady členského poplatku) do 29.3. V dotazníku môžete uviesť tiež svoje nominácie na predsedu/predsedkyňu a členov Rady Združenia, o ktorých sa bude počas VZ hlasovať. Ďalšie nominácie môžu členovia a členky Združenia ohlásiť a doplniť aj priamo pred voľbou.

Tešíme sa na stretnutie.

Za Radu ZKPRK, Martin Martinkovič, predseda

Registrovať sa
Úhradu členského príspevku za rok 2023 vo výške 25€ (fyzické osoby), resp. 100€ (právnické osoby nad 3 osoby) môžete uskutočniť prevodom na číslo účtu SK53 0900 0000 0050 6725 4120 v termíne do 29.3.2023.