Pozývame Vás na historicky prvý tematický workshop Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Veľmi sa tešíme, že na prvom workshope sa zúčastnia zaujímaví hostia zo zahraničia a prinesú nové trendy z oblasti rozvoja odbornosti poradcov – zážitkovou formou vystúpi významný európsky kouč Pablo Franzo (Španielsko) a predstaví prístup peer coaching.  O tom, ako môžu pomôcť online nástroje pri rozvoji zručností a zdieľaní dobrej praxe, porozpráva Olivier Blunk z Ruhrskej univerzity (Nemecko) – určite bude tento vstup prínosný pre našich členov a sympatizantov z oblasti služieb zamestnanosti, veríme, že z toho vzíde mnoho inšpirácií aj pre naše Združenie.

Oproti regionálnym klubom sú tematické workshopy novým formátom s vyhľadávanými odbornými hosťami a otvorenou účasťou pre všetkých záujemcov.


Peer coaching a EmployID: online nástroje pre rozvoj poradenskej praxe 

Tematický workshop ZKPRK
6.6.2016, 17:00

Križkova 9, Bratislava

Program:

 • Zážitkový workshop: Peer coaching ako efektívny poradenský nástroj nielen pre rozvoj praxe (Pablo Franzo, ES*)
 • Nástroje EmployID: Masívne otvorené online kurzy a online komunita pre rozvoj a zdieľanie skúseností kariérových poradcov (Olivier Blunk, DE*)

Profil spíkrov:

Pablo Franzo 

Kouč, mentor a poradca zameraný na rozvoj motivácie a efektivity jedincov aj veľkých skupín pri realizácii ambicióznych projektov. Absolvent London School of Economics a významný európsky výskumník v oblasti počítačovo podporovaného učenia, poradenstva a koučovania.

Olivier Blunk

Výskumný pracovnik na Ruhrskej univerzite v Bochume (Nemecko), venuje sa najmä oblasti rozvoja zručností a zdieľania skúseností s podporou internetových nástrojom. Je absolventom Melbournskej Univerzity informačných vied V konzorciu EmployID sa venuje vývoju reflexívnej online komunity.

O projekte EmployID:

Výskumné konzorcium dvanástich verejných poskytovateľov služieb zamestnanosti a výskumných inštitúcií, ktorého cieľom je vytvoriť efektívne nástroje pre podporu poradcov (primárne vo verejných službách zamestnanosti) pri komplexnom a kontinuálnom procese učenia prostredníctvom komplexného balíka online nástrojov.

Efektívna a dobre organizovaná výmena skúseností je pre  rozvoj odborných zručností nevyhnutná. Poradcovia sa často stretávajú s rovnakými alebo podobnými problémami. Medzi jednotlivými poradcami existujú rozdiely v úrovni zručností v niektorých konkrétnych oblastiach, mnohí sú odborníkmi na konkrétnu oblasť a ich zručnosti by mohli byť prínosné aj pre iných kolegov. Existuje teda naakumulovaný kapitál vedomostí a zručností zamestnancov, ktorí je potrebné efektívne využiť.

V prípade služieb zamestnanosti je situácia nasledovná: V rámci jedného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny väčšinou panuje otvorená komunikácia a existuje výmena skúseností medzi členmi tímov. Vzhľadom na vysokú pracovnú zaťaženosť a množstvo klientov pripadajúcich na jedného zamestnanca, nie je vždy možná výmena skúseností a dobrej praxe medzi jednotlivými regionálnymi úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny (napr. formou metodických dní alebo vzdelávacích kurzov).

Oproti vzdelávacím kurzom má zdieľanie skúseností a dobrej praxe medzi zamestnancami na diaľku nasledovné výhody:

 • Priame prepojenie na konkrétnu činnosť a praktické osobné skúsenosti
 • Prirodzené a spontánne učenie sa medzi seberovnými
 • Nízke časové nároky, bez nutnosti vytrhnutia zamestnancov z pracovného procesu
 • Nulové finančné náklady

Konzorcium EmployID vyvíja nasledovné nástroje pre podporu vzájomného učenia sa poradcov:

Online komunita pre reflexiu a zdieľanie dobrej praxe

Cieľom tohto online riešenia je vytvoriť medzi poradcami komunitu praxe, podporujúcu vertikálnu aj horizontálnu komunikáciu. Hlavné funkcie komunity:

 • Štandardné diskusné fórum, možnosť vytvárania skupín, profilu, sieťovania s inými členmi a pod.
 • Nástroje pre zdieľanie a spoločnú úpravu dokumentov
 • Zásuvný modul „Často kladené otázky“, s možnosťou nahrania praktických návodov pre realizáciu konkrétnych činností
 • Zásuvný modul pre kladenie otázok a podporu reflexie praxe
 • Modul „téma mesiaca“
 • Modul „Nápomocný komentár“ pre identifikáciu relevantných a kvalitných príspevkov
 • Nástroj pre vypracovávanie týždenných súhrnov, hodnotenie aktivity a analýzu vzdelávacích dopadov

Peer coaching

Peer coaching je nástroj, ktorý umožňuje kolegom vzájomne sa podporovať pri práci a zdieľať skúsenosti. EmployID vypracovalo online nástroj pre vedenie krátkych online sedení (30- 45 minút) so skupinou rovnocenných účastníkov s cieľom riešenia konkrétneho aktuálneho problému z každodennej praxe. Proces je rozdelený do nasledovných fáz:

 • Uvedenie riešeného problému
 • Popis problému a situácie
 • Hľadanie zdrojov a možností riešenia
 • Stanovenie cieľov
 • Stanovenie možností riešenia a plánu implementácie
 • Spätná väzba

E-learningové riešenia

Konzorcium EmployID vypracovalo e-learningové riešenia formou MOOC (massive online open course – masívny otvorený online kurz), ktoré je možné zorganizovať s relatívne nízkou časovou náročnosťou (2 hodiny týždenne počas 4 – 6 týždňov). Online kurzy sa môžu týkať rôznych zručností vedúcich organizačných útvarov alebo zamestnancov: vedenie zamestnancov, facilitácia výmeny informácií, koučing, transformácia a posilňovanie profesijnej identity zamestnancov, zvládanie stresu, práca so zamestnávateľmi, používanie ICT nástrojov a pod.

Riešenia EmployID je možné využiť aj pri rozvoji poradenskej praxe poradcov pôsobiacich v rámci ZKPRK.

Vstupné:

Zdarma pre členov ZKPRK
10€ pre nečlenov ZKPRK

V prípade vstupu do ZKPRK do 30.6.2016 bude cena vstupného odrátaná z výšky členského príspevku.

Prihláška: http://goo.gl/forms/totz74ADlc2GMq7x2

*Workshop v anglickom jazyku, tlmočenie do slovenčiny bude zaistené