Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry v spolupráci s firmou Trexima pozýva odbornú verejnosť na sériu praktických workshopov s výhercami a účastníkmi prestížnej súťaže „Národná cena kariérového poradenstva“. Kluby sa budú konať vo viacerých mestách na celom Slovensku, pričom každý klub prinesie praktické ukážky metód, nástrojov a postupov zameraných na rôzne aktuálne témy z oblasti riadenia kariéry: rozvoj talentov, rozvoj podnikateľských kompetencií, využitie koučingu zameraného na silné stránky, využitie zážitkového prístupu, bilancia kompetencií a podobne. Okrem toho bude na workshopoch predstavený inovatívny portál trendyprace.sk, na ktorom môžu všetci občania nájsť informácie o tom, aké uplatnenie majú na trhu práce rôzne povolania a študijné odbory. Portál obsahuje informácie o mzdovom potenciáli, stabilite miesta, dostupnosti pracovných príležitostí a perspektív profesie v budúcnosti v prehľadnej forme, ktorú je možné efektívne využiť v poradenskom procese. „Dopyt po kariérovom poradenstve v posledných rokoch narastá,” hovorí Michaela Valicová, event manažérka ZKPRK, “preto potrebujeme v komunite kariérových poradcov šíriť dobré praktiky, kvalitné zdroje informácií o trhu práce a takto posilňovať sieť kariérových poradcov vo všetkých regiónoch.”

Pre koho sú kluby/workshopy určené?

 • Kariéroví poradcovia, koučovia alebo konzultanti pôsobiaci v oblasti rozvoja kariéry a HR,
 • Odborní poradcovia v službách zamestnanosti,
 • Výchovní poradcovia, zamestnanci CPPPaP
 • Všetci záujemcovia o oblasť kariérového poradenstva

Účasť na workshopoch je pre členov ZKPRK bezplatná, pre nečlenov symbolický poplatok. Tešíme sa na spoločné stretnutie v týchto mestách:

Banská Bystrica, 16.4.2019, 16:30 – 18:30 Zážitkový prístup v kariérovom poradenstve. Workshopom bude sprevádzať Michaela Valicová z Kariérneho Kompasu a budeme diskutovať o nasledovných otázkach:

 • Prečo u klientov pracovať zážitkovo a aké sú prínosy tohto prístupu?
 • Aké sú výstupy a skúseností zo zážitkového kariérového poradenstva?
 • Ochutnávka zážitkového prístupu v poradenskej praxi.

Bratislava, 15.5. 2019, 14:00 – 16:00 Nové trendy v Talent manažmente. Workshop bude viesť certifikovaná kariérová poradkyňa Zuzana Záhradníková z Career Spring, ktorá vám odpovie na nasledovné otázky:

 • Aké sú najnovšie trendy aj s ohľadom na Industry 4.0
 • Aké sú efektívne metódy pri odhaľovaní talentov?

Nitra, 16.5. 2019, 17:00 – 19:00 Poradenský a koučovací prístup zameraný na silné stránky. Workshopom bude sprevádzať Katarína Štukovská, ktorá predstaví prístup zameraný na silné stránky a riešenia podľa InDialogue.

 • Čo je to sebareflexívna metóda a ako sa pracuje s osobnými úspechmi v poradenskej praxi?
 • Ako sa naučiť z problémových situácii posilniť motiváciu, inováciu a kreativitu?
 • Ochutnávka metód prístupu zameraného na silné stránky.

Martin, 23. 5. 2019, 16:00 – 18:00 Bilancia kompetencií – rozvoj zručností pre riadenie kariéryInteraktívny workshop bude viesť Beáta Mičudová, ktorá sa zameriava na prístup Bilancie kompetencií a odpovie na otázky:

 • Ako získať kompetencie, ktoré ľuďom umožnia zbierať, analyzovať a usporiadať si informácie o sebe, vzdelávaní a povolaniach, tak aby boli pripravení plánovať a realizovať rozhodnutia a rôzne zmeny v pracovnom živote?
 • Ochutnávka vybraných metód zameraných na sebapoznávanie a motiváciu.

Michalovce, 29. 5. 2019, 16:00 – 18:00 Metódy hodnotenia potenciálu ľudí so zdravotným znevýhodnením. Workshopom bude sprevádzať Barbara Kollárová z Karpatskej nadácie z Košíc, ktorá vám odpovie na nasledovné otázky:

 • Aký význam majú hodnotiace centrá a podpora osobného rozvoja v poradenskej praxi?
 • Aké prístupy a nástroje podporujú integráciu znevýhodnených uchádzačov o prácu?
 • Ochutnávka vybranej metódy: AC v ktorom sa znevýhodnenie stáva pridanou hodnotou

Košice, 6. 6. 2019, 16:30 – 18:30 Rozvoj podnikateľskej kompetencie a kariérovej adaptability. Workshopom bude sprevádzať Zuzana Kožárová, ktorá vám odpovie na nasledovné otázky:

 • Aká je rola kariérovej adaptability v kariérovom poradenstve? Teória konštruovania kariéry. Storytelling.
 • Prečo u klientov rozvíjať podnikateľskú kompetenciu a podnikanie ako kariérová voľba.
 • Aké metódy môžem využiť pre rozvoj podnikateľskej kompetencie v poradenskej praxi?

 

Pre viac informácií kontaktujte info@zkprk.sk alebo telefonicky na 0904 455 653. Podrobné informácie a registračný formulár nájdete na odkaze k jednotlivým udalostiam.