Veronika Zibrinyiová je riaditeľkou Univerzitného poradenského centra (UNIPOC) na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktoré už viac ako rok poskytuje študentom okrem iných služieb aj kariérové poradenstvo. Dynamický rozvoj centra sme mohli prvýkrát registrovať na minuloročnej Národnej cene kariérového poradenstva, kde sa ich stánok stretol s veľkým záujmom účastníkov konferencie pri odovzdávaní cien. S Veronikou sme sa rozprávali o jej vzťahu ku kariérovému poradenstvu, o tom, ako centrum funguje, aké má plány do budúcna a čo by odporúčala iným univerzitám pri rozbehu kariérového centra.

 

Ako ste sa dostali k téme kariérového poradenstva?

Realizáciu a rozvoj kariérového poradenstva máme na univerzite zaradený v Dlhodobom zámere a strategických cieľoch UPJŠ v Košiciach. Aj vedenie univerzity má preto záujem, aby kariérové poradenstvo fungovalo a cítime veľkú podporu z ich strany. Ja osobne som ukončila doktorandské štúdium v odbore Sociálna psychológia a psychológia práce, čo s kariérovým poradenstvom čiastočne súvisí. Po ukončení tohto štúdia som začala v Univerzitnom poradenskom centre pôsobiť na pozícii riaditeľky a rozvoj kariérového poradenstva je jednou z mojich kľúčových úloh.

Mohli by ste nám priblížiť aktivity vášho Univerzitného poradenského centra?

V UNIPOC poskytujeme všetkým študentom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bezplatne psychologické, kariérové, sociálne a právne poradenstvo. Máme na starosti aj podporu a starostlivosť o študentov so špecifickými potrebami. Všetky poradenstvá poskytujeme v osobnej aj dištančnej forme (pre tieto účely máme zriadený portál e-poradne).
Kariérové poradenstvo je teda iba jednou z množstva služieb, ktoré zabezpečujeme, avšak veľmi významnou. V rámci týchto služieb staviame na štyroch základoch (Obrázok 1). Študentom v prvom rade poskytujeme informácie (o situácii na pracovnom trhu, možnostiach zamestnať sa, o správnej príprave životopisu, motivačných listov a pod.), pracujeme s nimi na zlepšení sebapoznania (identifikácia silných a slabých stránok, uvedomenie si vlastných kompetencií) a poskytujeme im možnosti rozvoja kompetencií (napr. tréning rozvoja podnikavosti). Prirodzeným pokračovaním týchto služieb je podľa nášho názoru sprostredkovanie kontaktu s praxou, so zamestnávateľmi, resp. s pracovnými príležitosťami (stáže, pracovné ponuky, dobrovoľníctvo).

Kariérové služby na UPJŠ v Košiciach

S cieľom rozvíjať kontakt so zamestnávateľmi sme vytvorili kariérny klub Career Club UPJŠ, ktorého zámerom je dlhodobá spolupráca univerzity a zamestnávateľov na zlepšovaní pripravenosti študentov pre pracovný trh a zároveň na vytváraní príležitostí na uplatnenie ich potenciálu. Ideálnym výsledkom tejto spolupráce by mal byť podľa nás kvalitný študent a absolvent na kvalitnom a schopnostiam zodpovedajúcom pracovnom mieste. Zamestnávateľom poskytujeme v rámci bezplatného členstva množstvo benefitov ako napr. možnosť sprostredkovať pracovné ponuky (resp. stáže, či dobrovoľnícke príležitosti) našim študentom prostredníctvom Akademického informačného systému. Sprostredkované pracovné príležitosti zároveň filtrujeme, takže sa zobrazujú iba študentom študijných odborov, ktoré si vybral zamestnávateľ. Takto sa ponuky nestanú spamom a študentovi dávame záväzok, že ponuka, ktorú vidí vo svojom Akademickom informačnom systéme je vhodná práve preňho a že daný zamestnávateľ má záujem zamestnať študenta/absolventa UPJŠ v Košiciach. Zamestnávatelia majú tiež možnosť realizovať workshopy, prednášky či dokonca pracovné pohovory na pôde našej univerzity, môžu nadviazať spoluprácu s konkrétnou fakultou, či študijným odborom, môžu spolupracovať na záverečných prácach a mnohé iné.

Koľko a akí ľudia zabezpečujú činnosť centra?

Univerzitné poradenské centrum tvorí momentálne 14 ľudí. Ja pôsobím v pozícii riaditeľky, koordinujem všetky činnosti a vykonávam tiež kariérové poradenstvo. Psychologických poradcov je 5, z toho jeden pracuje v anglickom jazyku, keďže sa venuje zahraničným študentom, ktorých máme na univerzite vyše tisíc. Kariérovému poradenstvu sa venujeme tri, sociálne a právne poradenstvo vykonáva jedna osoba. Podporu študentom so špecifickými potrebami zabezpečujú koordinátori na jednotlivých fakultách a ja ako univerzitný koordinátor. Pre študentov so špecifickými potrebami máme aj špeciálnych poradcov – z univerzitnej knižnice (knižničné a výpožičné služby) a v oblasti IT (asistencia a podpora pri využívaní IT zdrojov). Myslím, že rozsah ponúkaných služieb je dostatočne široký, zaujímavosťou je možno celouniverzitný charakter týchto služieb. Prevažná väčšina poradcov sú zároveň pedagogickými zamestnancami univerzity s poradenskou praxou. Poradenskú činnosť vykonávajú teda skôr vo svojom voľnom čase.

S čím najčastejšie študenti za vami prichádzajú? Aké sú ich najčastejšie potreby v oblasti kariérového poradenstva?

Kariérové poradenstvo funguje na našej univerzite rok a pol. Za ten čas sa študenti najčastejšie zaujímali o prípravu životopisov, o rozpoznávanie a rozvíjanie svojich silných stránok a informovali sa o možnostiach ich uplatnenia v praxi. Riešili sme však aj zmeny študijného odboru, konzultovali pracovnú zmluvu či možnosti uplatnenia zahraničných študentov na Slovensku. Témy sú častokrát veľmi rôzne, takže sa nedá na všetko vopred pripraviť, ale aj takýmto spôsobom sa my ako poradcovia rozvíjame.

Ktoré aktivity majú u študentov najväčší úspech? Ktoré sú najdôležitejšie z hľadiska budovania povedomia o kariérových službách vášho centra?

Najväčší úspech má pravdepodobne Deň kariéry UPJŠ v Košiciach. Je to naše najväčšie podujatie, tento rok sme organizovali jeho druhý ročník a počet účastníkov stúpa. Ďalej vnímam, že prednášky (napr. o životopisoch, motivačných listoch) na jednotlivých fakultách či pre študentské spolky majú veľký zmysel, hlavne v šírení povedomia o Univerzitnom poradenskom centre medzi našimi študentami. Študenti nás vidia naživo, preto sa potom menej obávajú prísť či už na poradenstvo alebo na rôzne tréningy, ktoré ponúkame.

Čo Vás na tejto práci najviac baví a napĺňa? Čo je naopak najťažšie?

Najviac ma na mojej práci baví možnosť byť kreatívna. Mám veľa nápadov a som rada, že mám možnosť ich realizovať. Asi najťažšie je vzbudiť aktivitu a záujem u študentov. Sústreďujú sa skôr na bližšie ciele, ako sú napísanie zápočtu či odovzdanie seminárnej práce, premýšľať o kariére a participovať na univerzitných aktivitách mimo školských povinností sa im veľmi nechce. Sú aj výnimky, samozrejme, veľmi radi spolupracujeme napr. s našimi študentskými spolkami.

Na Slovensku je kariérové poradenstvo na univerzitách málo etablované. Čo by ste poradili slovenským univerzitám, ktoré by podobné centrum chceli rozbiehať?

Určite na začiatok vycestovať do zahraničia, najmä do krajín, kde je kariérové poradenstvo na univerzitách etablované už niekoľko desaťročí (napr. Veľká Británia alebo krajiny severnej Európy). Je to veľká inšpirácia a možnosť porovnania. Takisto využiť potenciál, ktorý už na univerzite je, či už ľudský alebo technický. Veľká podpora zo strany vedenia univerzity však bola v našom prípade naozaj kľúčová.