Európsku sieť tvorcov politík celoživotného poradenstva (ELGPN) netreba odborníkom z oblasti prestavovať: experti z viac než tridsiatich európskych krajín v nej od roku 2007 vypracovali niekoľko veľmi podnetných dokumentov a príručiek pre hodnotenie systému celoživotného poradenstvaimplementáciu záruk pre mladýchrozvoj zručností pre riadenie vlastnej kariéry a mnohé ďalšie. Posledným plodom práce tejto siete je už šiesta séria nástrojov, tento krát zameraných na rozvoj systému kariérového poradenstva.

Jedná o čítanie pomerne hutné – na viac než päťdesiatich stranách je možné nájsť koncentrát toho najdôležitejšieho, čo by mal každý „policy maker“ z oblasti poradenstva ovládať spamäti. Odporúčania sa týkajú ôsmych prierezových komponentov a troch špecifických oblastí (systém vzdelávania, služby zamestnanosti a sektor tretieho veku, znevýhodnených/rizikových skupín). Okrem odporúčaní publikácia obsahuje aj návody, ako hodnotiť jednotlivé prierezové komponenty v jednotlivých sektoroch.

 

ELGP guidelines

Ako by asi vyzeralo hodnotenie jednotlivých komponentov v týchto oblastiach na Slovensku? Prinášame vám krátky prehľad jednotlivých odporúčaní, pri niektorých aj s krátkou úvahou nad súčasným stavom u nás:

 

  1. Zručnosti pre riadenie vlastnej kariéry

Aj na Slovensku máme zásluhou centra Euroguidance peknú prehľadovú štúdiu o tom, čo tento tajomný pojem znamená – hoci s dôrazom na sektor vzdelávania. ELGPN odporúča rozvíjať národné rámce zručností pre riadenie kariéry (vrátane fáz ich nadobúdania, resp. rozvoja), ich rozvoj v sektore vzdelávania a v službách zamestnanosti, vzdelávanie poradcov v tejto oblasti a podobne. Podnetné pre slovenský kontext sú aj možnosti hodnotenia výstupov rôznych programov, ktoré priamo alebo nepriamo prispievajú k rozvoju týchto zručností (napr. odborné poradenské služby a bilancia kompetencií v sektore práce).

  1. Prístup k celoživotnému poradenstvu

Služby by mali byť „citizen friendly“, to znamená k dispozícii v takej forme, ktorá je pre špecifické cieľové skupiny najjednoduchšia. Služby by tiež mali byť diferencované na základe analýzy potrieb a ašpirácií potenciálnych užívateľov, so špeciálnym dôrazom na znevýhodnené skupiny. Pri rozširovaní prístupu ku kariérovému poradenstvu je potrebné opierať sa o partnerstvá naprieč sektormi a jednotlivé služby koordinovať.

  1. Riadenie kvality

Medzi odporúčaniami je zvyšovanie záujmu takzvaných stakeholderov o kvalitu v službách kariérového poradenstva, ako aj rozvoj spoločných štandardov a princípov, monitorovanie služieb a rozvoj praktických zručností poradcov. Možno práve v tejto oblasti môže svoju rolu zohrávať aj naše Združenie – podarilo sa nám napríklad presadiť nadsektorové štandardy povolania pre kariérové poradenstvo!

  1. Hodnotenie efektivity celoživotného poradenstva

Na Slovensku je hodnotenie poradenstva takmer panensky nepoškvrnená oblasť – niekoľko pilotných iniciatív je skôr experimentovaním s hodnotením dopadov, ale zasluhovali by si systematické rozšírenie do sektorov školstva a najmä práce. Národných projektov týkajúcich sa poradenstva je dosť, dát by sa snáď tiež čosi našlo, na systematickú analýzu ale času a niekedy aj vôle pramálo. Ako hodnotiť poradenstvo napríklad v službách zamestnanosti bez toho, aby sme hodnotenie redukovali na počet poskytnutých individuálnych plánov ročne, bez ohľadu na kvalitu a dopady poskytovanej služby? Je to rébus, s ktorými sa už mnohé krajiny popasovali, mohli by sme to zvládnuť aj v našich službách zamestnanosti.

  1. Strategický leadership: kooperácia a koordinácia

„Nárok občanov na poradenstvo a potreby používateľov majú byť používané ako politické páky pre koordináciu a kooperáciu v systéme poradenstva.“ Tento imperatív podmieňuje aj ďalšie odporúčania pre koordináciu systému naprieč sektormi, vrátane zdieľania informácií o klientovi, hodnotenia výsledkov a podobne.

  1. Zlepšovanie kariérnych informácií

ISTP.sk a ďalšie iniciatívy (napr. www.corobim.sk, Povolania pod lupou) z hľadiska kariérových informácií celkom peknou ukážkou, že to nie je na Slovensku až také zlé. Nielen vďaka eurofondom sú u nás informácie o povolaniach relatívne dostupné, už len aby sa dostali k tým, ktorí ich najviac potrebujú – na čisto samoobslužný systém sa nemôžeme pri žiakoch alebo znevýhodnených skupinách spoliehať.

  1. Vzdelávanie a kvalifikácia poradcov a riadiacich pracovníkov

Profesionalizácia je jednou z podmienok kvality poskytovaných služieb. ELGPN odporúča podporovať ako iniciálne, tak celoživotné vzdelávanie v tejto oblasti, podporovať rozvoj začínajúcich poradcov prostredníctvom neformálneho vzdelávania, rozvoj etických štandartov, mobility pracovníkov a pod.

  1. Financovanie celoživotného poradenstva

Odporúčania v tejto oblasti je možné zhrnúť nasledovne: Nebojte sa dať peniaze do poradenského systému, ale klaďte dôraz na zodpovednosť, efektivitu vynaložených prostriedkov, vývoj nových prístupov a rešpektovanie požadovanej kvality.

  1. Informačné a komunikačné technológie

Víziou ELGPN je vnímať rozvoj ICT v poradenstve v rámci celonárodnej stratégie e-Government. Možno raz aj u nás pri míňaní peňazí na online databázy, čipové karty a ZEP-y dôjde aj k rozvoju ICT služieb pre kariérové poradenstvo.

 

Tento krátky sumár jednotlivých indikátorov ani zďaleka nie je postačujúci – odporúčaniam k jednotlivých sektorom pôsobenia sme sa ani nestačili venovať. Ku každému aspektu autori uvádzajú definíciu, odsek “Prečo je to dôležité”, príklady dobrej praxe a bohatý odkazový aparát na často voľne prístupné internetové zdroje, ktoré by boli užitočné pre všetkých, čo sa na tvorbe systému celoživotného poradenstva podieľajú. Problém už len je, aby si našli čas na prečítanie. Ak si nenájdu, zostáva nám už len vkladať naše nádeje a hlavne energiu do iniciatív “zdola” – akou je aj naše Združenie.

 

Zdroj: European Guidelines for Policies and Systems for Lifelong Guidance, 2016 ELGPN