AKTUALIZÁCIA (20/12/2016): V týždni od 5. do 9. decembra 2016 prinieslo Euroguidance centrum, SAAIC, iniciatívu “Týždeň celoživotného poradenstva” (TCP) s cieľom propagovať služby celoživotného kariérového poradenstva. Do TCP sa zapojilo 15 štátnych, verejných, privátnych a neziskových organizácií z celého Slovenska pôsobiacich v oblasti študijného a profesijného poradenstva, vrátane Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Uskutočnilo sa 35 podujatí pre odbornú, ako aj laickú verejnosť. ZKPRK v tomto týždni realizovalo workshop s T. Dienerom a Valné zhromaždenie. Väčšina podujatí sa konala priamo v rámci tohto týždňa, prípadne išlo o pridružené podujatia v okolitých dňoch.

 

Euroguidance centrum, ktoré je súčasťou Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAMS), organizuje TÝŽDEŇ CELOŽIVOTNÉHO PORADENSTVA (TCP), ktorý sa v tomto roku uskutoční v dňoch od 5. do 9. decembra. Jeho cieľom je spropagovať služby celoživotného kariérového poradenstva, ale aj podporiť inštitúcie a organizácie, ktoré na Slovensku študijné a profesijné poradenstvo poskytujú.

V priebehu TCP Euroguidance centrum organizuje a chce podnietiť zorganizovanie rôznych podujatí a akcií tak pre odbornú, ako aj laickú verejnosť.

Euroguidance centrum si dovoľuje týmto prizvať k spolupráci všetky inštitúcie a organizácie, štátne, neštátne, verejné, privátne, neziskové, ale aj jednotlivcov, teda všetkých, ktorí pôsobia v oblasti študijného a profesijného poradenstva, aby si v období konania TCP naplánovali odborné podujatia, ale najmä akcie pre širokú verejnosť – prednášky, besedy, dni otvorených dverí a pod. Ak už nejaké podujatia v tomto týždni naplánované sú, mohli by sa uviesť s tým, že sa konajú v rámci prebiehajúceho celoslovenského Týždňa celoživotného poradenstva.

Boli by sme veľmi radi, keby sa do tohto projektu zapojili výchovní poradcovia a kariéroví poradcovia základných a stredných škôl, centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, informačné centrá mladých, poradcovia na vysokých školách, poradcovia na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, inštitúcie rezortu školstva (VÚDPaP, ŠIOV, ŠPÚ) a prostredníctvom nich všetci tí, ktorí služby kariérového poradenstva môžu využívať – žiaci, študenti, rodičia, uchádzači o zamestnanie, občania ako potenciálni klienti týchto služieb, široká verejnosť.

O všetkých podujatiach, či už vlastných alebo tých, ktoré organizujú školy, poradenské zariadenia, služby zamestnanosti a ďalšie spolupracujúce inštitúcie, budeme súhrnne za celé Slovensko  informovať na stránke Euroguidance centra – stačí, ak nám na adresu euroguidance@saaic.sk dáte  do 25. novembra 2016 vedieť, akú akciu alebo podujatie pripravujete, kedy, kde a pre koho.

Veríme, že Týždeň celoživotného poradenstva bude príležitosťou zviditeľniť tých, ktorí služby v tejto oblasti na Slovensku poskytujú, ale najmä spropagovať význam kariérového plánovania, kariérového poradenstva, pri rozvoji kariéry, rozhodovaní o voľbe štúdia, povolania a zamestnania.