Počas Týždňa kariéry, ktorý sa uskutoční v dňoch 5. až 9. novembra 2018, dáva Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny do pozornosti možnosť využitia odborných poradenských služieb pre všetkých občanov prostredníctvom aktivity „Na úrad práce za kariérovým poradenstvom“. Osobitne počas tohto týždňa môžu všetci občania kontaktovať odborného poradcu vo svojom okrese a dohodnúť si osobné stretnutie o smerovaní vlastnej kariéry. Nad podujatím Týždeň kariéry 2018 prevzal záštitu generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Ing. Marián Valentovič, MBA.

Mám zamestnanie. Aké služby mi môže ponúknuť úrad práce?

Málokto vie, že informačné a poradenské služby úradov práce, sociálnych vecí a rodiny môžu využiť všetci občania, bez ohľadu na to, či sú nezamestnaní, t. j. zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Na oddeleniach poradenstva a vzdelávania pracujú osobitne vyškolení odborní poradcovia, ktorí Vám prostredníctvom moderných metód kariérového poradenstva (napríklad formou bilancie kompetencií) pomôžu ujasniť si Vaše profesijné smerovanie.

  • O aké profesie je na miestnom trhu práce najväčší záujem?
  • Aké zručnosti môžete ponúknuť na trhu práce?
  • Ako si ujasniť Vaše hodnoty, záujmy a silné stránky?
  • Ako ich efektívne komunikovať s potenciálnym zamestnávateľom?

Ak premýšľate nad zmenou zamestnania či povolania, takéto stretnutie môže byť pre Vás prínosné. Všetky služby sú poskytované bezplatne.

Ako postupovať?

Na každom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny bola určená kontaktná osoba (odborný poradca) pre túto aktivitu v rámci Týždňa kariéry. Zoznam kontaktných osôb nájdete na tejto adrese. Telefonicky alebo mailom kontaktujte odborného poradcu na Vašom úrade práce a dohodnite si osobné stretnutie! Odborný poradca sa Vám bude venovať formou individuálneho poradenského rozhovoru podľa Vašich potrieb a očakávaní.

 

Aké poradenské služby poskytujú úrady práce nezamestnaným?

V súlade s celoeurópskymi trendmi sa v posledných rokoch v službách zamestnanosti dostávajú do popredia poradenské služby ako jeden z nákladovo najefektívnejších nástrojov aktívnej politiky na trhu práce. Každý uchádzač o zamestnanie má možnosť na vlastnú žiadosť využiť odborné poradenské služby, napríklad v prípade, keď premýšľa o zmene povolania, alebo ak je jeho návrat na trh práce sťažený rôznymi znevýhodneniami. Pre vybrané skupiny uchádzačov o zamestnanie sú okrem toho k dispozícii intenzívne poradenské programy, v rámci ktorých sa nezamestnaným venujú špeciálne vyškolení poradcovia až 30 hodín skupinovou a individuálnou formou. Pre uchádzačov o zamestnanie v najmenej rozvinutých okresoch je k dispozícií národný projekt „Cesta na trh práce“. Vďaka národných projektov REPAS, REPAS+, KOMPAS máte možnosť získať rekvalifikačný kurz podľa Vášho výberu a úplne bezplatne. Informujte sa o možnosti využiť odborné poradenské služby alebo o zaradení do týchto projektov u Vašej sprostredkovateľky zamestnania!

Čo je Týždeň kariéry?

Cieľom Týždňa kariéry je propagovať existujúce poradenské služby a stimulovať dopyt a ponuku poskytovania služieb celoživotného poradenstva na Slovensku. Podujatie zahŕňa aktivity na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni, počas ktorých majú zainteresované strany možnosť predstaviť svoje služby a zdieľať príklady dobrej praxe. Týždeň kariéry sa uskutoční v dňoch 5. až 9. novembra 2018.

 

Príloha: Zoznam kontaktných osôb na úradoch práce sociálnych vecí a rodiny “Na úrad práce za kariérovým poradenstvom”