Týždeň kariéry sa skončil a my, organizátori, chceme poďakovať všetkým, ktorí sa do jeho aktivít zapojili – či už ako účastníci, alebo ako aktívni tvorcovia podujatí. Vážime si každý príspevok, vďaka ktorému sa kariérové poradenstvo dostalo bližšie k ľuďom a ktorý napomohol novému pohľadu účastníkov na seba a svet práce.

A čo o Týždni kariéry 2018 vravia čísla?

  • Do Týždňa kariéry 2018 sa zapojilo 25 organizácií – stredné a vysoké školy, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny i centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, súkromné subjekty a neziskové organizácie.
  • Široká a odborná verejnosť sa mohla zúčastniť 39 rôznorodých aktivít. Ponúkala sa napr. práca s kompetenčným portfóliom, študenti sa mohli zapojiť do tréningového programu na rozvoj podnikateľských zručností, či žiaci strednej školy diskutovať s absolventmi aktívnymi na trhu práce.
  • Podujatia sa konali v 21 mestách po celom Slovensku – od Bratislavy po Michalovce, od Levíc po Čadcu.
  • Súkromní poskytovatelia služieb a neziskové organizácie zastrešili viac ako tretinu akcií.
  • Tému rodiny a kariéry originálnym spôsobom poňal súkromný poskytovateľ služieb Top Recruitment, ktorý ponúkol akciu pod názvom “Ako využiť v práci to, čo funguje v rodine, a naopak? Ako mi v tom môže pomôcť kariérové poradenstvo?“. Medzi ďalšie formáty, ktoré prepojili rodičov a deti,  patrilo informačné stretnutie s rodičmi a žiakmi organizované úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo rodinné stretnutie s kariérovým poradenstvom.
  • Pracovalo sa v knižnici, kaviarňach, aj v obchodnom centre, uskutočnili sa exkurzie priamo vo výrobných prevádzkach.

Organizátori Týždňa kariéry, centrum EuroguidanceZdruženie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, sa tiež aktívne zapojili mnohými podujatiami určenými verejnosti i kariérovým poradcom.

Centrum Euroguidance pripravilo dve aktivity v súvislosti s témou „rodina a kariéra“ určené rodičom s deťmi, dve podujatia sme venovali žiakom a konečne dvomi podujatiami sme oslovili odbornú verejnosť.

Rodinné stretnutie s kariérovým poradenstvom

Rodinné stretnutie s kariérovým poradenstvom spojilo dve generácie v uvažovaní nad svojimi zručnosťami, silnými stránkami a obľúbenými činnosťami. V rámci workshopu sa v malej skupine pracovalo so symbolmi, spätnými väzbami, obrazmi a ďalšími metódami. Kľúčovou ideou v pozadí tejto aktivity bolo poznanie, že mnohí rodičia práve v spojitosti s narodením a výchovou svojich detí začnú prehodnocovať svoje pôsobenie na trhu práce; zároveň téma budúceho štúdia a pracovného uplatnenia zamestnáva aj ich deti. Zlúčenie rodičov a ich ratolestí pri reflektovaní týchto tém umožňuje jednak vzájomne sa spoznať z trochu inej stránky, jednak vzbudiť väčšie pochopenie a empatiu pre náročnosť situácie, ktorej mladí ľudia pri rozhodovaní sa o svojej budúcnosti čelia.

Pre žiakov ZŠ, ktorí si vyberajú strednú školu, centrum Euroguidance v spolupráci s Prvým detským mestom povolaní sprostredkovalo program kariérového poradenstva. Výstupom programu boli odporúčania na konkrétne študijné programy, prípadne povzbudenie k ďalšiemu skúmaniu vlastných možností v rámci stretnutí s kariérovým poradcom. Workshopy s gymnazistami boli zamerané na predstavenie pobytov v zahraničí ako príležitostí pre osobnostný a profesionálny rozvoj.

Obe podujatia pre odbornú verejnosť boli orientované na podporu žiakov v školskom systéme. Workshop vedený J. Remiášovou predstavil výchovným poradcom zo zákadných škôl netradičné spôsoby, ako pracovať so žiakmi stojacimi pred voľbou strednej školy. Celodenný seminár „Spoločne pre kariérový rozvoj žiakov“, ktorým naše centrum uzatváralo podujatia Týždňa kariéry, ponúkol pohľad spoza hraníc. Priestor dostali príklady dobrej praxe z Českej republiky, Fínska, ale i domáce „recepty“, ako pracovať so žiakmi tak, aby boli podporení, a to i napriek minimálnemu priestoru, ktorý kariérové poradenstvo na školách má.

Na kávu s kariérovým poradcom

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry ponúklo už tradičný, obľúbený formát „Na kávu s kariérovým poradcom“ a to v Bratislave, Nitre a Banskej Bystrici. Odborníkom z oblasti kariérového poradenstva boli určené regionálne kluby s témou “Postmoderné prístupy a ochutnávka naratívneho prístupu”.

Týždeň kariéry 2018 nás opäť utvrdil v tom, že stretnutia s ľuďmi na podujatiach sú tým, čo našej práci dáva zmysel a čo nás poháňa vymýšľať stále nové spôsoby, ako im celoživotné poradenstvo sprostredkovať a predstaviť. Tiež sme však postavení pred nové výzvy. Predovšetkým ako dosiahnuť vo svojich činnostiach čo najväčší dosah a ako zviditeľniť poradenstvo pri množstve podujatí, ktoré sa denno-denne ľuďom ponúkajú. Pred vyhlásením ďalšieho ročníka plánujeme prizvať k spolupráci zamestnávateľov a nových poskytovateľov služieb kariérového poradenstva.