Zmeniť vašu fotku pozadia
centrumbanovce
Zmeniť vašu fotku pozadia

This user has not added any information to their profile yet.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) je poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť všetkým deťom, okrem detí so zdravotným postihnutím, najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, limitovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Služby CPPPaP sú poskytované pre klientelu detí a mládeže do ukončenia prípravy na povolanie. Súčasne poskytuje služby poradenského, metodického a informačného charakteru pre rodičov (resp. zákonných zástupcov) klientov a pedagogických pracovníkov škôl. Služby CPPPaP sú poskytované bezplatne.
0903668660