Zmeniť vašu fotku pozadia
daniel.marko
Zmeniť vašu fotku pozadia
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
vysokoškolský učiteľ

Vzdelanie súvisiace s kariérovým poradenstvom:

  • Stockholms Universitet - In service training in career counselling and career development (kurz celoživotného vzdelávania)
  • PhD. - študijný odbor sociálna práca. Katolícka univerzita v Ružomberku. Téma dizertačnej práce: kariérové poradenstvo pre študentov a absolventov vysokých škôl
  • Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Inštitút celoživotného vzdelávania, pracovisko Praha: Kariérové poradenstvo (kurz celoživotného vzdelávania)
  • Mgr. - študijný program poradenstvo a sociálna komunikácia. Katolícka univerzita v Ružomberku

 

Prax súvisiaca s kariérovým poradenstvom:

  • vysokoškolský učiteľ, odborný asistent s oblasťou záujmu (okrem iných) kariérové poradenstvo (+ publikačná činnosť), vyučujúci predmetov venovaných kariérovému poradenstvu v študijnej špecializácii poradenstvo a sociálna komunikácia na PF KU - 2009 - súčasnosť
  • školiteľ kariérového poradenstva pre stredné školy a centrá pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie - 2019 - súčasnosť
  • externý spolupracovník Oddelenia pre kariérové poradenstvo KU a Poradenského centra KU - 2009 až 2011 a 2015 
  • dobrovoľník, Úsmev ako dar, pobočka Ružomberok. Realizácia skupinového kariérového poradenstva - 2014 - 2016

Referencie ku kar. poradenstvu: CPPPaP Ružomberok, CPPPaP Liptovský Mikuláš, CPPPaP Námestovo, Gym. Námestovo, OA Žilina, Katolícka univerzita v Ružomberku, Žilinská univerzita v Žiline, Žilinský samosprávny kraj, EDS Nowy Staw Foundation.

Viac o mne

Celé Slovensko