Zmeniť vašu fotku pozadia
robert.racz
Zmeniť vašu fotku pozadia
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy v Lučenci
školský psychológ / učiteľ

V rezorte školstva pôsobím od roku 2014 - od ukončenia vysokoškolskéo štúdia psychológie na IPs FF Prešovskej univerzity v Prešove. Pracoval som ako odborný zamestnanec na jednej z lučeneckých ZŠ v rámci projektu PRINED, a od jeho ukončenia až dodnes som zamestnancom Gymnázia Boženy Slančíkovej-Timravy v Lučenci. Tu vykonávam profesiu učiteľa a tiež školského psychológa. Začiatkom r. 2018 som úspešne ukončil doplňujúce pedagogické štúdium na UMB v Banskej Bystrici. Popri výkone pedagogickej a odbornej činnosti na gymnáziu vediem vlastnú firmu, zameranú na rôzne formy poradenstva (RP Consulting SK, s.r.o.). Najčastejšie realizovanými podujatiami firmy sú sociálno-psychologické výcviky a otázky kariérového poradenstva (pre žiakov ZŠ a SŠ). Ďalej je to napr.:

• orientačná diagnostika (IQ a EQ testy, diagnostika osobnosti, depistáže, školskej zrelosti, temperamentu, záujmov, hodnotovej orientácie, sociálnej začlenenosti, školskej a triednej klímy, dotazníky riešenia konfliktov, testy tvorivosti na pracovisku, testy sociálnych zručností, dotazníky dispozície k stresu a i.),

• tréningové a koučovacie služby v oblasti ľudských zdrojov (sociálno-psychologické výcviky, teambuildingové aktivity a pod.),

• kariérne poradenstvo (dotazníky R-I-A-S-E-C, VARK, DŠVZ, diagnostika štýlov učenia, záujmov a záujmovej činnosti, SŠ a VŠ zameranie a i.),

• konzultačné a poradenské služby v oblasti ľudských zdrojov,

• poradenská činnosť v oblasti rozvoja osobnosti

+421907661559