V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019

Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásilo aj občianske združenie Úsmev ako dar. Zámerom projektu bolo vytvoriť komplexný program na posilnenie samostatnosti a prípravy na životné situácie mladých dospelých z ústavnej starostlivosti.

„Kariérové poradenstvo sa stalo po prvý krát dôležitou a nevyhnutnou súčasťou projektu. Jeho prepojenie so sociálnym a psychologickým poradenstvom nám dáva výnimočný priestor zrealizovať komplexný a systematický program pomoci tejto ohrozenej cieľovej skupine. Pilotne projekt realizujeme v banskobystrickom regióne a veríme, že sa postupne rozšíri aj do ostatných regiónov.“, popisuje úlohu kariérového poradenstva v projekte Michaela Valicová.

Do projektu je zapojených 80 mladých dospelých, pre ktorých pomoc prebieha prostredníctvom individuálneho a skupinového poradenstva a tréningových aktivít. Kariérové poradenstvo v projekte sa zameriava na hľadanie zručností a schopností, posilnenie motivácie a sebavedomia, pomoc pri zmene študijného zamerania, hľadanie zamestnania, písanie životopisov či na nácvik a realizáciu pracovných pohovorov. Poradenské a tréningové aktivity sa realizujú zážitkovým spôsobom. „Dôležitou súčasťou sú tréningy na rozvoj sociálnych zručností, osobnostný rozvoj, ako aj spolupráca s rodinami, odborným personálom centier pre deti a rodiny.“, uvádza Michaela Valicová.

Pri práci s klientami sa organizátori stretli s rôznorodými situáciami a životnými príbehmi. Pocit zmysluplnosti svojej práce zažívajú vždy vtedy, keď sa im podarí pozitívne ovplyvniť nepriaznivé životné situácie klientov. Niektoré najsilnejšie momenty popisuje Michaela Valicová: „Mali sme klientov, ktorí chceli odísť pred posledným rokom štúdia zo školy i z detského domova a nemali kam ísť. Vďaka našej intervencii sa podarilo, že títo mladí ľudia nastupujú do posledného ročníka a môžeme im byť naďalej oporou pri dokončení odborného vzdelania.  Aj vďaka tomu budú mať lepšie šance uplatniť sa na trhu práce.

Okrem pozitívneho ovplyvnenia svojich klientov, chcú organizátori ďalej pretaviť svoje nadobudnuté skúsenosti do podoby metodickej príručky pre odborníkov a inštitúcie, pracujúcich s touto cieľovou skupinou. Táto môže byť jedným z ďalších cenných výstupov z prebiehajúceho projektu.

Ak sa vám príspevok občianskeho združenia Úsmev ako dar páči, dajte mu svoj hlas.