Valné zhromaždenie ZKPRK sa konalo 22.2.2019 v Martine za doteraz najväčšej účasti členskej základne – ďakujeme všetkým za prítomnosť! Ponúklo priestor pre zhodnotenie aktivít za uplynulý rok, skladanie účtov Rady ZKPRK za dvojročné volebné obdobie, ako aj plány na ďalšie roky. Ako sa nám teda darilo napĺňať ciele a poslanie Združenia?

Z hľadiska združovania a sieťovania odborníkov a podpory spolupráce sme sa v roku 2018 rozrástli o 26 nových členov, celkovo máme 90 členov, z toho 11 právnických osôb. Dokopy je to viac než 120 kariérových poradcov. ZKPRK je zapojené do štyroch projektov Erasmus+ :

  • Qual-IM-G (kvalita v kariérovom poradenstve)
  • Rominko II (kariérové poradenstvo pre Rómov)
  • EDECO (sebaskúsenostný výcvik)
  • ELAIS (IT v poradenstve pre rozvoj kariérových zručností)

V oblasti podpory odborného rastu a vzdelávania ZKPRK organizovalo Letnú  a zimnú školu kariérového poradenstva, školenie GDPR pre poradcov, Mobility KA1 pre členov v oblasti „Strengths based coaching“ a „Narrative coaching“. V roku 2018 sa konalo 8 regionálnych klubov. Nezaháľali sme ani pri šírení povedomia a v rámci zviditeľňovania služieb kariérového poradenstva sa dobrovoľníci ZKPRK zúčastnili viac ako desiatich veľtrhov a uskutočnili 2 série podujatí „Na kávu s kariérovým poradcom“. Realizovali sme Raňajky s kariérou (HR) a v spolupráci s centrom Euroguidance združenie organizovalo Týždeň kariéry, do ktorého sa zapojilo  25 organizácií s 39 aktivitami. Do aktivít združenia sa celkov zapojilo 20 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali vyše 300 hodín. Na stránku združenia pribudlo 66 odborných článkov a reportáží, ročná návštevnosť presiahla 10 000 unikátnych návštevníkov.

Účastníci Valného zhromaždenia ZKPRK z 22.2.2019 v Martine

Darilo sa nám aj presadzovať záujmy kariérového poradenstva: zapojili sme sa do tvorby Stratégie celoživotného vzdelávania, pracujeme na vytvorení štandardu pre kariérové poradenstvo. Spolupracuje na viacerých projektoch so ŠIOVom, AINova a ďalšími organizáciami. Obrovským úspechom je schválenie kandidatúry ZKPRK ako usporiadateľskej organizácie pre organizáciu svetového kongresu IAEVG v Bratislave v septembri 2019. ZKPRK sa tiež zúčastnilo pripomienkového konania k novele zákona o odbornom vzdelávaní a o pedagogických zamestnancoch, v ktorých boli mnohé naše pripomienky zapracované.

Z hľadiska plánov do budúcnosti je pre Združenie tento rok skúškou dospelosti organizácia svetovej konferencie IAEVG, na ktorej čakáme stovky najlepších vedcov a odborníkov zo všetkých kontinentov. Členská základňa tiež schválila spustenie certifikácie poradcov, ktoré sa uskutoční v najbližších týždňoch až mesiacoch. Valné zhromaždenie zvolilo tiež novú sedemčlennú Radu ZKPRK, ktorá bude mať 2 roky na starosti koordináciu ZKPRK. Pri tejto príležitosti sme sa ale opýtali bývalých členov Rady, ako hodnotia svoje pôsobenie a v čom by chceli súčasnú Radu podporovať pri jej činnosti:

Po ukončení Valného zhromaždenia sme sa pohostili výbornou tortou pri príležitosti oslavy piatych narodenín Združenia. Ďakujeme všetkým za hojnú účasť, ďakujeme bývalým aj novým členom Rady ZKPRK. Je zrejmé, že kariérové poradenstvo na Slovensku sa rýchlo rozvíja aj vďaka nadšenej komunite. Sme radi, že Združenie môže tento vývoj sledovať a podporovať, a že zostáva spoločným dielom všetkých jeho členov. Hor sa do práce!