Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry vyhlasuje výzvu “Spoločne pre kariérové poradenstvo”, ktorá umožní členom Združenia získať finančnú podporu pri realizácii aktivít týkajúcich sa kariérového poradenstva. Cieľom výzvy je podporiť podporiť členov ZKPRK v realizícii nových drobných iniciatív paušálnym finančným príspevkom vo výške 100€, 300€ alebo 500€. V pilotnom roku 2024 sa Rada ZKPRK rozhodla na výzvu alokovať maximálne 2000€.

Aké aktivity môžu byť podporené?

Každá podporená aktivita musí jasne prispievať k plneniu jednej alebo viacerých priorít Združenia, ako sú definované v stanovách ZKPRK:

  • Priorita 1: Združovať a sieťovať odborníkov, podporovať výmenu informácií a dobrej praxe. Príklady podporených aktivít: regionálne tematické stretnutie pre poradcov, preklad publikácie prevzatej zo zahraničia zameranej na prax…
  • Priorita 2: Podporovať vzdelávanie a odborný rast.Príklady podporených aktivít: organizácia vzdelávacej aktivity, konferencie, podpora pri vytváraní a usporiadaní vzdelávacej aktivity pre kariérových poradcov, vytvorenie odbornej publikácie/metodiky…
  • Priorita 3: Šíriť povedomie a podporovať prístup ku kariérovému poradenstvu.Príklady podporených aktivít: Podujatie pre propagáciu kariérového poradenstva pre klientov, účasť na veľtrhu organizovaného partnerom, workshopy pre školy…
  • Priorita 4: Presadzovať záujmy kariérového poradenstva.Príklady podporených aktivít: Organizácia podujatia pre partnerov a zainteresované strany, vytvorenie/preklad publikácie prevzatej zo zahraničia zameranej na systémovú úroveň…

Aktivita musí byť zrealizovaná najneskôr do 28. februára 2025. Aktivita bude hodnotená komisiou zloženou zo zástupcov z oblasti vzdelávania, práce a súkromného/neziskového sektora, viazanou princípmi neutrality a dôvernosti. Hodnotiť ju budú podľa nasledovných kritérií:

  • Relevantnosť aktivity vzhľadom na priority výzvy (je v súlade s minimálne jednou prioritou) – 10 bodov
  • Dopad aktivity (počet zapojených účastníkov, efektivita vynaložených nákladov vzhľadom na predpokladané výsledky) – 10 bodov

Ako požiadať o podporu?

Vyplnením krátkeho formulára a jeho zaslaním na adresu info@zkprk.sk do 15. marca 2024 1. apríla 2024. Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické a právnické osoby, členovia ZKPRK so zaplateným členským poplatkom v deň uzatvorenia prijímania projektových žiadostí. Žiadateľ sa zaväzuje využiť príspevok na náklady priamo súvisiace s aktivitou (cestovné náklady, prenájom priestorov, tlač materiálov, osobné náklady…). Podrobné podmienky budú popísané v dohode podpísanej medzi príjemcom a ZKPRK.

Formulár výzvy na stiahnutie.

V prípate akýchkoľvek otázok k tejto výzve nás neváhajte kontaktovať mailom na info@zkprk.sk, prípadne môžete využiť aj možnosť telefonickej konzultácie na 0907 433 299.