Dňa 18. januára 2018 podpísali Memorandum o spolupráci v oblasti kariérového poradenstva Peter Lukáč, riaditeľ Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (ďalej „VÚDPaP“) a  Tomáš Šprlák, predseda Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ďalej „ZPKPRK“). Memorandum podpísali na pôde VÚDPaP v Bratislave.

Memorandum je základom pre spoluprácu medzi VÚDPaP a ZKPRK pri rozvoji a zefektívňovaní kariérového poradenstva na Slovensku pre deti, žiakov a študentov do skončenia vzdelávania a odbornej prípravy. V rámci spolupráce budú obe strany venovať osobitnú pozornosť tvorbe a inováciám potrebných poradenských metód, nástrojov a ich využitiu v poradenskej praxi. Záujmom oboch strán je prispieť k celospoločenskému záujmu, skvalitniť výchovné a kariérové poradenstvo v prospech uplatnenia mladých ľudí na slovenskom trhu práce. Riaditeľ VÚDPaP, pán Peter Lukáč, pri tejto príležitosti zdôraznil záujem inštitúcie otvorene spolupracovať so všetkými relevantnými aktérmi na poli celoživotného poradenstva pri posilňovaní multidisciplinárneho zamerania kariérového poradenstva poskytovaného výchovnými poradcami a CPPPaP.

VÚDPaP predstavuje v odbornej komunite roky akumulovanej odbornosti v oblasti kariérového poradenstva pre deti a mládež. Sme veľmi radi, že môžeme dať k dispozícii naše odborné kapacity nie len z rezortu školstva, ale aj súkromného sektora a služieb zamestnanosti. Kariérové poradenstvo pre deti a žiakov sa musí vymaniť z dôrazu na psychodiagnostický prístup, aby mohlo pomáhať deťom nie len pri výbere povolania, ale aj pri rozvoji zručností, ktoré potrebujú pre samostatné riadenie vlastného života a kariéry,” dodal pri tejto príležitosti predseda ZKPRK Tomáš Šprlák.