Loading Events

Centrum Euroguidance a Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry organizujú 5. ročník LETNEJ ŠKOLY KARIÉROVÉHO PORADENSTVA.

Letná škola kariérového poradenstva 2022 sa uskutoční prezenčne 10.-11. júna v kongresovej miestnosti SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene (Divadelná 3).

Témou Letnej školy kariérového poradenstva 2022 bude reflexia dopadu pandémie na prácu kariérových poradcov a ich podpora pri rozvíjaní poradenských kompetencií a zvyšovaní kvality služieb kariérového poradenstva.

Podujatie je určené tak skúseným, ako aj začínajúcim kariérovým poradcom a poradkyniam naprieč organizáciami a sektormi.


PROGRAM

10. jún 2022

15:30 – 16:00 Registrácia

16:00 – 17:00 Otvorenie a úvodná diskusia

17:00 – 19:00 Paralelné workshopy

  • Kariéra pro udržitelný život (Alice Mullerová, Kateřina Hašková)
    Žijeme v nejisté době provázené řadou výźev – klimatickou změnou, rozvojem technologií a rostoucími sociálními nerovnostmi, které ovlivňují každého z nás a otevírají otázku o udržitelnosti našeho způsobu života. V rámci workshopu se pokusíme najít způsoby, jakými mohou kariéroví poradci přispívat k udržitelné budoucnosti a jak se vyrovnat s nejistotou u sebe i svých klientů. Prozkoumáme také některé možnosti a strategie, které se vynořují a pomáhají vytvářet alternativní scénáře budoucnosti.
  • Rôzne podoby migrácie  a kariérové poradenstvo
    Počas workshopu sa o svoje skúsenosti s kariérovým poradenstvom pre utečencov podelia Maja Jašsová a Katka Štukovská, ktoré dlhodobo spolupracujú s neziskovou organizáciou Mareena a pomohli organizácii vytvoriť a realizovať poradenský program pre utečencov a cudzincov žijúcich na Slovensku. Spoločne sa zamyslíme nad rôznymi potrebami migrantov pri ich adaptácii na trh práce a ako ich môžeme v kariérovom poradenstve napĺňať. Ich skúsenosti doplní Alice Mullerová z českého Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, ktorá je zapojená do projektov komunitného centra Inbáze zameraných na kariérové poradenstvo a integráciu migrantov na trh práce.

19:30 Spoločná večera (pozvanie od Euroguidance a ZKPRK)

11. jún 2022

09:00 – 12:00 Predstavenie online kurzu „Kariérové poradenstvo pre 21. storočie“

  • ZKPRK od roku 2020 spolupracuje s medzinárodnými partnermi na vývoji online kurzu „Kariérové poradenstvo pre 21. storočie“. Na Letnej škole kariérového poradenstva 2022 bude tento nástroj prvýkrát predstavený kariérovým poradkyniam a poradcom na Slovensku. Účastníci Letnej školy si budú môcť v skupinách prejsť vybranými praktickými cvičeniami v 4 tematických oblastiach: 1) Orientácia vo svete práce; 2) Profesijný rozvoj; 3) Kariérové vzdelávanie; 4) Meniaca sa rola kariérových poradcov

Kurz bol vyvinutý v rámci projektu „E-learning for Career Guidance Practitioners“ (C-Course), ktorý je financovaný Európskou úniou v rámci programu Erasmus+ (číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA204-078378).

12:00 – 13:00 Obed

13:00 – 15:00 Význam mentoringu a supervízie v kariérovom poradenstve (Eva Uhríková, Petra Blahovcová)

  • Eva Uhríková a Petronela Blahovcová predstavia mentoring a supervíziu ako účinné nástroje, ktoré podporujú rozvoj vedomostí, profesionálnych kompetencií, sebavedomia a emočnej pohody kariérových poradcov. Účastníci  workshopu sa dozvedia o teoretických základoch mentoringu a supervízie a následne si na sebe zažijú vybrané mentoringové a supervízne techniky. Peter Csóri doplní workshop o svoje praktické skúsenosti z realizácie mentoringového programu pre výchovných a kariérových poradcov v Banskobystrickom kraji.

15:00 Ukončenie letnej školy


Účasť na podujatí je bezplatná. Registrácia je otvorená do naplnenia kapacity, ale najneskôr do 31. mája 2022.

Registračný formulár: https://forms.gle/73dqkMccjrBCHkcz6 

 

Zdieľať obsah:

Go to Top