ZKPRK vycestovalo za inšpiráciami do Luxemburska v rámci siete Academia

8. novembra, 2021|

Luxembursko je malá európska krajina s približne 630 tisíc obyvateľmi, ktorá hraničí s Nemeckom, Francúzskom a Belgickom. Veľkú časť pracovnej sily tvoria práve cudzinci a občania týchto krajín. Denne prechádza hranice za prácou vyše 200 tisíc ľudí. Priemerný zárobok je 3500 eur (v čistom), [...]

Združenie spúšťa od septembra akreditovaný výcvik v kariérovom poradenstve

11. augusta, 2021|

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry sa už od svojho založenia vytrvalo venuje vzdelávaniu a zvyšovaniu kompetencií kariérových poradcov na Slovensku. Naprieč rokmi sa Združeniu podarilo pripraviť a zrealizovať viacero online i offline vzdelávacích aktivít, z ktorých najznámejšie sú [...]

OTVORENÝ LIST K BUDÚCNOSTI ODBORNÝCH PORADENSKÝCH SLUŽIEB V SLUŽBÁCH ZAMESTNANOSTI

14. mája, 2021|

Situácia OPS vo verejných službách zamestnanosti sa síce v posledných rokoch zlepšovala, ale nikdy nebola dostatočne priaznivá. Problematické bolo najmä zabezpečenie ich plnohodnotného fungovania a rozvoja ich potenciálu. To sa naplno ukázalo aj v aktuálnej krízovej situácii, keďže poskytovanie OPS [...]

Odborná príprava kariérových poradcov – zistenia z výskumu

7. mája, 2021|

C-Course je projekt financovaný z programu ERASMUS + s cieľom vyvinúť e-learningový vzdelávací program pre profesionálov pracujúcich v oblasti kariérového poradenstva. Reaguje na skutočnosť, že v mnohých krajinách sú odborná príprava a profesionálny rozvoj kariérových poradcov obmedzené a nejednotné. Cieľom je [...]

Týždeň kariéry 2020 – kariérové poradenstvo v online svete

13. januára, 2021|

Týždeň kariéry je spoločná iniciatíva centra Euroguidance a Združenia pre kariérové poradenstva a rozvoj kariéry, ktorej cieľom je zviditeľniť služby kariérového poradenstva na Slovensku a zároveň podporiť nové a inšpiratívne iniciatívy v tejto oblasti. Vzhľadom na pandémiu koronavírusu a s ňou spojenými sociálnymi reštrikciami bolo ústrednou [...]

Združenie sa podieľa na vývoji online kurzu kariérového poradenstva

16. novembra, 2020|

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry je od októbra partnerom v projekte „E-learning for Career Guidance Practitioners“. Projekt bude trvať dva roky, počas ktorých bude medzinárodný tím pracovať na vývoji online kurzu pre kariérových poradcov s názvom C-Course. Spolu [...]

Ďalšie články

Čo je kariérové poradenstvo?

Cieľom kariérového poradenstva je pomáhať jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života.

Sme združením všetkých, ktorí pôsobia v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry od škôlky až po univerzitu tretieho veku.

Združovať a sieťovať odborníkov kariérového poradenstva a rozvoja kariéry a podporovať spoluprácu a výmenu informácií, skúseností a dobrých praktík z domova a zo zahraničia, podporovať odborný rast a vzdelávanie odborníkov z oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry, šíriť povedomie o kariérovom poradenstve a rozvoji kariéry a prispievať k zlepšovaniu prístupu ku kariérovému poradenstvu pre všetkých ľudí v akomkoľvek okamihu a situácii ich života, presadzovať záujmy kariérového poradenstva a rozvoja kariéry.
Rešpektovať dôstojnosť každej osoby, dodržiavať rovnosť príležitostí, reagovať na celkové potreby klientov, transparentnosť, podpora samostatnosti klienta.