Nové číslo časopisu IJEVG: Ako podporovať orientáciu žiakov na prírodné vedy a ďalšie články

26. mája, 2023|

Vďaka nášmu členstvo v IAEVG majú naši členovia voľný prístup k článkom prestížneho časopisu International Journal for Vocational and Educational Guidance. V najnovšom čísle si môžete prečítať niekoľko zaujímavých článkov, z ktorých vyberáme: Ktoré faktory na strane školy a rodičov [...]

15.ročník Národnej ceny kariérového poradenstva – výzva

19. mája, 2023|

Už ste si viacerí všimli zmenu našej titulnej fotky na Facebook? ňVerili by ste, že to už bude 15.ročník, kedy sa vďaka Euroguidance Network a Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry oceňujú prínosy do sveta kariérového poradenstva? Chceli by [...]

Vyučovanie predmetu Kariérové poradenstvo na PEVŠ 2023

5. mája, 2023|

Chceli by sme sa Vám pochváliť! . Pre tento školský rok sme ukončili výučbu (približne 100 študentov dennej i externej formy štúdia) predmetu Kariérového poradenstva na PEVS.Nesmierne nás teší záujem študentov pokračovat v akreditovanom výcviku a radi privítame nových kolegov. [...]

Úspešne sme ukončili E+ projekt – Profesijný rozvoj učiteľov prostredníctvom spolupráce v prospech kariérového vzdelávania

14. apríla, 2023|

K poslednému marcovému dňu r. 2023 nám skončil projekt Profesijný rozvoj učiteľov prostredníctvom spolupráce v prospech kariérového vzdelávania všetkých žiakov, ktorý sme realizovali vďaka programu Erasmusplus, č. 2021-1-CZ01-KA210-SCH-000031349. Máme za sebou zaujímavú cestu spolupráce s vybranými školami v Českej republike [...]

Valné zhromaždenie 2023 – výsledky

3. apríla, 2023|

Štvrtok 30.3.2023 prebehlo virtuálne stretnutie – Valné zhromaždenie 2023. Bývalá rada združenia odpočtovala prihláseným členom aktivity a hospodárenie združenia za roky 2021, 2022. Činnosti sú zhrnuté v priloženej prezentácii, správa hospodára je dostupná na vyžiadanie u predsedu. Počas stretnutia prebehli aj voľby do [...]

Národní korešpodenti pre karierové poradenstvo

27. marca, 2023|

Martin Martinkovič, predseda ZKPRK prebral niekoľkoročnú štafetu po Štefanovi Grajcárovi a bol vymenovaný za stáleho korešpondenta IAEVG pre Slovensko. Skupina korešpendentov sa stretáva v pravidelných intervaloch pár krát za rok a diskutujú o aktuálnych témach z oblasti kariérového poradentsva. Týmto [...]

Ďalšie články

Čo je kariérové poradenstvo?

Cieľom kariérového poradenstva je pomáhať jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života.

Sme združením všetkých, ktorí pôsobia v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry od škôlky až po univerzitu tretieho veku.

Združovať a sieťovať odborníkov kariérového poradenstva a rozvoja kariéry a podporovať spoluprácu a výmenu informácií, skúseností a dobrých praktík z domova a zo zahraničia, podporovať odborný rast a vzdelávanie odborníkov z oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry, šíriť povedomie o kariérovom poradenstve a rozvoji kariéry a prispievať k zlepšovaniu prístupu ku kariérovému poradenstvu pre všetkých ľudí v akomkoľvek okamihu a situácii ich života, presadzovať záujmy kariérového poradenstva a rozvoja kariéry.
Rešpektovať dôstojnosť každej osoby, dodržiavať rovnosť príležitostí, reagovať na celkové potreby klientov, transparentnosť, podpora samostatnosti klienta.

Najbližšie udalosti