Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry 2017-10-31T15:43:19+00:00

Slovenské služby zamestnanosti zanechali na medzinárodnej konferencii “Kariérové poradenstvo v meniacom sa svete” veľmi pozitívny dojem

15. november, 2017|0 Comments

O tom, že kariérové poradenstvo na slovenských úradoch práce naberá na význame a na kvalite, svedčí aj silné zastúpenie odborných poradcov a metodikov Ústredia a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na konferencii „Kariérové poradenstvo v meniacom sa svete“. Táto [...]

Týždeň celoživotného poradenstva 2017: Príďte na úrad práce za kariérovým poradenstvom

13. november, 2017|0 Comments

Počas Týždňa celoživotného poradenstva, ktorý sa uskutoční v dňoch 20. až 24. novembra 2017, dáva Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny do pozornosti možnosť využitia odborných poradenských služieb pre všetkých občanov prostredníctvom aktivity „Na úrad práce za kariérovým poradenstvom“. Osobitne [...]

Kariéroví poradcovia a revolúcia sociálnej spravodlivosti: Reportáž z konferencie “Kariérové poradenstvo v meniacom se svete”

12. november, 2017|0 Comments

Medzinárodná konferencia "Kariérové poradenstvo v meniacom sa svete" sa konala v Prahe v dňoch 10. až 11. novembra 2017.  Obsah konferencie bol zameraný na význam kariérového poradenstva a podpory kariérového rozvoja jednotlivca v kontexte zmien spoločnosti. Konferencia bola organizovaná Centrom [...]

WWW.WORKNAVIGATOR.SK – nový on-line sprievodca pri hľadaní povolania

10. november, 2017|0 Comments

Vďaka partnerstvu so slovenským centrom Euroguidance Prinášame úryvok článku "Kariérové poradenství pro sociální spravedlnost" (Tristram Hooley, Ronald G. Sultana), ktoré vyšlo v časopise Kariérové poradenstvo v teórii a praxi (Ročník 6, číslo 11, 2017): Tento článok píšem ako technický partner [...]

Kvalita potrebuje kontinuitu: správa z workshopu “Urobme si kvalitu v kariérovom poradenstve” v Bratislave

6. november, 2017|0 Comments

Regionálny workshop s týmto názvom sa uskutočnil v stredu 25. októbra 2017 popoludní, či v tomto jesennom a skoro sa zmrákajúcom čase už skôr v podvečer v zasadačke SAAIC na Križkovej ul. 9, sídle Národnej agentúry Programu Erasmus+, ktorej súčasťou [...]

  • Týždeň celoživotého poradenstva - banner

Týždeň celoživotného poradenstva 2017: Pomôžte propagovať kariérové poradenstvo pre všetkých!

5. november, 2017|0 Comments

Týždeň celoživotného poradenstva sa v roku 2017 uskutoční od 20. do 24. novembra a je príležitosťou zviditeľniť tých, ktorí poradenské služby na Slovensku poskytujú, ale najmä spropagovať význam kariérového plánovania, kariérového poradenstva, pri rozvoji kariéry, rozhodovaní o voľbe štúdia, [...]

Ďalšie články

Čo je kariérové poradenstvo?

Cieľom kariérového poradenstva je pomáhať jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života.

Sme združením všetkých, ktorí pôsobia v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry od škôlky až po univerzitu tretieho veku.

Združovať a sieťovať odborníkov kariérového poradenstva a rozvoja kariéry a podporovať spoluprácu a výmenu informácií, skúseností a dobrých praktík z domova a zo zahraničia, podporovať odborný rast a vzdelávanie odborníkov z oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry, šíriť povedomie o kariérovom poradenstve a rozvoji kariéry a prispievať k zlepšovaniu prístupu ku kariérovému poradenstvu pre všetkých ľudí v akomkoľvek okamihu a situácii ich života, presadzovať záujmy kariérového poradenstva a rozvoja kariéry.
Rešpektovať dôstojnosť každej osoby, dodržiavať rovnosť príležitostí, reagovať na celkové potreby klientov, transparentnosť, podpora samostatnosti klienta.

Najbližšie udalosti

Ne 19

DNI VOĽBY POVOLANIA

1. novembra - 30. novembra
Čadca
Ne 19

Kariérové poradenstvo – navigácia k povolaniu

10. novembra - 13. decembra
Humenné
Organizátor: CPPPPaP Humenné
057/7750627