Aké kariérové poradenstvo si želajú mladí ľudia v Európe?

13. marca, 2024|

Dnešné pracovné trhy sú turbulentné a prechádzajú historickými zmenami. V čase zrýchlenej automatizácie, zelených a digitálnych transformácií, globalizácie, fluktuácií v demografii a obnovy ekonomík po pandémii COVID-19 sa mení charakter práce. Pre mnohých prináša táto zmena zvýšené riziká nezamestnanosti, neistoty [...]

Boj proti sociálnym nerovnostiam prostredníctvom kariérového poradenstva (OECD)

11. marca, 2024|

Boj proti sociálnym nerovnostiam prostredníctvom kariérového poradenstva: poznatky z medzinárodných údajov a praxe Táto nová publikácia tímu OECD Career Readiness s Tristramom Hooleyom sa zaoberá tým, ako sociálne nerovnosti ovplyvňujú kariérny rozvoj a prechody mladých ľudí – a ako môžu [...]

IAEVG sa pripojila k iniciatíve pre sociálnu spravodlivosť

26. februára, 2024|

Koncom roka sa naša strešná organizácia IAEVG pripojila ku globálnej koalícii pre sociálnu spravodlivosť. Tá bola založená Riadiacim orgánom Medzinárodnej organizácie práce (ILO). Vstupom do tejto koalície IAEVG nielen posilňuje svoju oddanosť sociálnej spravodlivosti, ale rozširuje aj svoj vplyv a [...]

Príležitosť pre spoluprácu: Poďte s nami tvoriť metódy zeleného poradenstva

21. februára, 2024|

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry v súčasnosti riadi projekt "Exploring Green Guidance" ktorého cieľom je pripraviť metodiky pre poskytovanie zeleného poradenstva. Čo je to zelené poradenstvo? Mnoho ekonomických sektorov prejde v najbližších rokoch výraznou “zelenou” transformáciou, ktorá môže [...]

Výzva “Spoločne pre kariérové poradenstvo” – Získajte finančnú podporu od ZKPRK pre váš miniprojekt

21. februára, 2024|

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry vyhlasuje výzvu "Spoločne pre kariérové poradenstvo", ktorá umožní členom Združenia získať finančnú podporu pri realizácii aktivít týkajúcich sa kariérového poradenstva. Cieľom výzvy je podporiť podporiť členov ZKPRK v realizícii nových drobných iniciatív paušálnym [...]

Ďalšie články

Čo je kariérové poradenstvo?

Cieľom kariérového poradenstva je pomáhať jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života.

Sme združením všetkých, ktorí pôsobia v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry od škôlky až po univerzitu tretieho veku.

Združovať a sieťovať odborníkov kariérového poradenstva a rozvoja kariéry a podporovať spoluprácu a výmenu informácií, skúseností a dobrých praktík z domova a zo zahraničia, podporovať odborný rast a vzdelávanie odborníkov z oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry, šíriť povedomie o kariérovom poradenstve a rozvoji kariéry a prispievať k zlepšovaniu prístupu ku kariérovému poradenstvu pre všetkých ľudí v akomkoľvek okamihu a situácii ich života, presadzovať záujmy kariérového poradenstva a rozvoja kariéry.
Rešpektovať dôstojnosť každej osoby, dodržiavať rovnosť príležitostí, reagovať na celkové potreby klientov, transparentnosť, podpora samostatnosti klienta.