Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ZKPRK), si v priebehu rokov vybudovalo strategickú pozíciu v slovenskej komunite kariérového poradenstva. Stalo sa jedným z hlavných poradných orgánov pre verejné inštitúcie pôsobiace v oblasti celoživotného poradenstva, pravidelne konzultuje legislatívne návrhy a zapája sa do národných a medzinárodných projektov. Združenie navyše spolupracuje pri organizácii celonárodných iniciatív  ako napríklád Národná cena za kariérové poradenstvo alebo Týždeň kariéry,  ktoré sú uznávanými celonárodnými podujatiami.

Okrem toho Združenie garantuje obsah a zabezpečuje akademický predmet v oblasti kariérového poradenstva na Pan-európskej univerzite v Bratislave a od roku 2021 poskytuje vlastný akreditovaný školiaci výcvik v oblasti kariérového poradenstva. Od roku 2017 sa ZKPRK angažuje aj na európskej úrovni, stalo sa inštitucionálnym členom Siete pre inovácie v kariérovom poradenstve a poradenstve v Európe (NICE), členom Medzinárodnej asociácie pre vzdelávanie a kariérne poradenstvo (IAEVG), úspešne implementovalo sériu projektov financovaných z programu Erasmus+ v spolupráci s inými európskymi partnermi. ZKPRK si želá pokračovať v tomto angažovaní na medzinárodnej a európskej úrovni a ďalej budovať svoju reputáciu ako uznávaného a dôveryhodného partnera.

Ako pracovať v zelenej ekonomike: Príručka pre mladých ľudí, uchádzačov o zamestnanie a tých, ktorí im pomáhajú. Slovenský preklad publikácie vydanej Medzinárodnou organizáciou práce je príručkou o zelenej transformácii hospodárstva . Obsahuje popis zelených pracovných pozícií, zručností, ktoré si budú vyžadovať, a prehľad hlavných zásad zeleného podnikania, 46.pdf (euroguidance.sk).

Zmena charakteru práce a zručností v digitálnom veku. Slovenský preklad štúdie “The changing nature of work and skills in the digital age”, ktorú vydalo Spoločné výskumné centrum (JRC) Európskej únie v roku 2019. Štúdia sa venuje vplyvu technológii na trh práce, digitálnym a nonkognitívnym zručnostiam, novým formám práce a zmenám v štruktúrach zamestnaností naprieč krajinami EÚ euroguidance.sk/document/publikacie/45.pdf.

Kariérové poradenstvo, recenzia z publikácie Kapitoly z poradenskej psychológie, Hana Smitková a kol. (2014), Univerzita Komenského v Bratislave, KARIÉROVÉ PORADENSTVO V TEÓRII A PRAXI (euroguidance.sk)

Qual-In-G, Združenie v spolupráci s národnými a medzinárodnými partnermi v rokoch 2016 – 2019 pracovalo na vývoji štandardu kvality, ktorý prináša spoločné porozumenie základných princípov a cieľov kariérového poradenstva naprieč rôznymi sektormi a možnosť overenia kvality poskytovanej služby a identifikáciu možností jej zlepšenia. Viac informácií najdete na stránke Kvalita – Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (rozvojkariery.sk).

E-learning for Career Guidance Practitioners, výstupom projektu je online nástroj (e-learning v 5 rôznych jazykoch: angličtina, čeština, slovenčina, poľština, nórčina), ktorý bude voľne prístupný širokej európskej poradenskej komunite. Tento zdroj bude slúžiť kariérovým poradcom a odborníkom v oblasti kariérového poradenstva na ich profesionálny rozvoj, poskytovateľom vzdelávania pre kariérových poradcov, ktorí tak získajú bezplatný prístup k otvorenému vzdelávaciemu zdroju, ktorý je možné opakovane používať a využívať v rôznych kontextoch; a študentom akademických programov kariérového poradenstva a pracovnej psychológie, Kariérové poradenstvo pre 21. storočie | E-learning (careerguidancecourse.eu)

E-kariérový poradca v meniacom sa svete 21. storočia – inovatívne metódy na podporu služieb e-kariérového poradenstva. Cielom projektu bolo podporiť rozvoj digitálneho poradenstva a rozvoj kompetencií odborníkov, ktorí pôsobia v oblasti kariérového poradenstva vypracovaním modulárneho vzdelávacieho programu, ktorý reaguje na výzvy 21. storočia., COMPASS (erasmus-compass.org)

Metodická pomôcka určená pre všetkých aktérov vzdelávania a prípravy, v rámci projektu „Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce.“ Metodická pomôcka je jedným z výstupov projektu „Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce“, ktorý sa realizoval Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci Programu švajčiarsko–slovenskej spolupráce. Je určená všetkým aktérom vzdelávania a prípravy. je dostupná, metodika-spoluprace-final-1-7-2016.pdf (siov.sk)

Popis základných princípov, nástrojov a priebehu Bilancie Kompetencií. Cieľom bilancie kompetencií je nielen nájsť najvhodnejšie riešenie na aktuálnu situáciu klienta, ale aj pripraviť ho na využívanie týchto príležitostí a na efektívne riadenie vlastnej kariéry, BILANCIA KOMPETENCIÍ (bilanciakompetencii.sk)

Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 – 2030. Strategický dokument na podporu účasti na CŽV na Slovensku. Stratégii CŽV je zameraná na riešenie prioritných problémov v oblasti vzdelávania dospelých. Koncept CŽV predpokladá porozumenie potrebám inklúzie zdôrazňuje kritickú dôležitosť zlepšenia inkluzívnosti školstva. Medzi kľúčové opatrenia patrí aj rozvoj a zvýšenie dostupnosti služieb kariérového poradenstva, 22182.pdf (minedu.sk)

IAEVG konferencia v Bratislave – Kariérové poradenstvo pre inkluzívnu spoločnosť. V roku 2019 naše Združenie zoorganizovalo celosvetovú konferenciu expertov na kariérové poradenstvo. Viac o konferencii nájdete na stránke, Konferencia IAEVG 2019 – IAEVG 2019 International Conference (iaevgconference2019.sk). Odkazy hlavných rečníkov nájdete na youtube Združenia, https://youtu.be/8ZZuqWG6lNQ?si=9OqjZQVaCZl0b10m. Výber príspevkov si možete prečítať v priloženom zborníku, IAEVG Conference Proceedings 2019.

Záznam príspevku „Co to v praxi obnáší?“ aneb zážitkové kariérové vzdělávání
Príspevok z konferencie Dobrá praxe 2023 predstavuje dva koncepty zážitkového kariérového poradenstva. V tom prvom ide o tieňovanie človeka z praxe, ktorý je doplnený o diskusiu s aktérmi tieňovania. V tom druhom ide o vyskúšanie si štúdia na vysokej škole, v ktorom stredoškolákom približujú realitu vysokoškolského štúdia. Záznam je dostupný na youtube.com (v českom jazyku)