Členovia Združenia sa riadia etickými štandardmi vypracovanými Medzinárodnou asociáciou vzdelávacieho a profesijného poradenstva IAEVG. K dispozícii sú na prebratie v slovenskom preklade, ako aj v originálnej verzii na stránke IAEVG.

Etický kódex ZKPRK