Stanovy Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry boli schválené na ustanovujúcom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo 27.11.2014 vo Zvolene. Aktualizáciu stanov schválilo valné zhromaždenie v Bratislave dňa 9.12.2016. Stanovy sú k dispozícii aj na prebratie na tejto adrese.

Stanovy ZKPRK