Inovačné vzdelávanie v kariérovom poradenstve

XXXX

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry pripravilo akreditovaný výcvik v kariérovom poradenstve (číslo akreditácie3686/2020/89/1), ktorý kombinuje teoretické základy kariérového poradenstva s tréningom v inovatívnych metódach a prístupoch v kariérovom poradenstve. Výcvik prebieha interaktívnou a zážitkovou formou a vedú ho lektorky a kariérové poradkyne s dlhoročnými skúsenosťami v práci s rôznymi typmi klientov.

V prvom polroku 2023 otvárame popri prebiehajúcom výcyviku v Poprade aj dalšie dva výcviky v Nitre a Bratislave. Nepremeškajte možnosť stať sa kvalitným kariérovým poradcom a pomáhať iným v poznaní vlastných talentov, silných stránok, motivácií, hodnôt a snov.

XXX

Človek a svet prace I.
Termíny školení:
Lektorské vedenie:

xx.xx. – xx.xx.xxxx (den-den)
xx.xx. – xx.xx.xxxx (den-den)

Cena výcviku: XXX €

Objednať výcvik

Človek a svet prace II.
Termíny školení:
Lektorské vedenie:

xx.xx. – xx.xx.xxxx (den-den)
xx.xx. – xx.xx.xxxx (den-den)

Cena výcviku: XXX €

Objednať výcvik

Človek a svet prace III.
Termíny školení:
Lektorské vedenie:

xx.xx. – xx.xx.xxxx (den-den)
xx.xx. – xx.xx.xxxx (den-den)

Cena výcviku: XXX €

Objednať výcvik

Informácie o výcviku

 • Kto je kariérový poradca?
  Pomáha ľuďom vytvoriť si predstavu, ktorým smerom sa vydať v pracovnom živote, ak nepoznajú svoje schopnosti alebo váhajú medzi viacerými profesijnými možnosťami. Prináša širší pohľad na profesijnú budúcnosť človeka. Prostredníctvom odborných metód a postupov vedie klientov k samostatnému rozhodovaniu v oblasti celoživotného vzdelávania. Zároveň sprevádza klienta pri voľbe povolania, výbere a zmene zamestnania, ako aj uplatnení sa na trhu práce.

 • Aká je vízia výcviku?
  Priniesť účastníkom komplexné poznanie poradenského procesu so zameraním na inovatívne prístupy a metódy v kariérovom poradenstve a ich praktickú aplikovateľnosť.

 • Komu je výcvik určený?
  Skúseným kariérovým poradcom zo všetkých sektorov aj nováčikom so záujmom o témy kariérového poradenstva a osobnostného rozvoja.

 • Čo účastník získa?

  • Komplexné pochopenie poradenského procesu
  • Osvojenie si inovatívnych metód a techník pri práci s jednotlivcom aj skupinou
  • Mentoring a podporu od skúsených kariérových poradkýň
  • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania
  • Ročné bezplatné členstvo v Združení pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry
  • Prípravu na certifikáciu kariérového poradcu v súlade so Štandardom kvality
 • Aký je rozsah a formát výcviku?
  Výcvik má rozsah 120 hodín, 80 hodín (11 dní) vzdelávania a 32 hodín (3 dni) samoštúdia. Výcvik bude prebiehať 6 mesiacov a jeho súčasťou bude skupinový mentoring, supervízia, práca v peer skupinách, napísanie kazuistiky a jej odprezentovanie. Vzdelávanie sa bude realizovať prezenčnou formou, ak to dovolia protipandemické opatrenia. V opačnom prípade sa výcvik (alebo jeho časť) uskutoční virtuálne.

 • Prečo absolvovať výcvik u nás?

  • Sme najväčšie profesijné združenie kariérových poradcov na Slovensku s viac ako 140 členmi
  • Dlhodobo sa venujeme vzdelávaniu a rozvíjaniu kompetencií kariérových poradcov
  • Máme bohaté skúsenosti s inovatívnymi metódami a technikami v kariérovom poradenstve
  • Sme automi Štandardu kvality v kariérovom poradenstve, na ktorom je výcvik postavený
 • Všeobecné obchodné podmienky výcviku v kariérovom poradenstve
  Všeobecné obchodné podmienky výcvik

Moduly výcviku

Lektorky výcviku

Objednať výcvik