Inovačné vzdelávanie v kariérovom poradenstve

Inovačné vzdelávanie zamerané na rozvoj zručností a vedomostí v oblasti kariérového poradenstva a kariérovej výchovy. V rámci inovačného vzdelávania ponúkneme tri na seba nadväzujúce programy. Účastníci sa v jednotlivých vzdelávacích programoch oboznámi s pojmami a princípmi používanými v oblasti kariérového poradenstva. Získajú prehľad o teoretických východiskách a aktuálnych trendoch. Spoznajú princípy multidisciplinárneho prístupu v poskytovaní kariérového poradenstva. Rozvinú si poradenské zručnosti s ohľadom na potreby žiakov – proklientská orientácia. Oboznámia sa so zručnosťami a kompetenciami používanými v karierovom poradenstve, ktoré súvisia so zvyšovaním efektívnosti kariérového poradenstva.

Vzdelávacie programy budú organizované prostredníctvom skupinových a individuálnych aktivít, v rámci ktorých sa účastníci oboznámia s nástrojmi a metódami používanými v kariérovom poradenstve. Programy budú organizované buď prezenčne alebo virtuálne. Prierezovo budú vzdelávacie programy reflektovať na nový  Štátny vzdelávací program pre základné školy. Každý vzdelávací program bude ukončený praktickou skúškou a vypracovaním kazuistiky s následným vyhodnotením.

Človek a svet prace
Termíny školení:
28.5. online od 14:00-18:00
3.-4.6. prezenčne Banská Bystrica
18.6. online od 14:00-18:00
25.6. online skúška (½ dňa)

Lektorské vedenie: Michaela Valicová, Katarína Korcová, Lenka Martinkovičová

* Zaregistrujte sa a my sa vám ozveme.

* V prípade ucelených skupín min. 10 účastníkov sa nám ozvite 0904 455 653 a dohodneme individuálne podmienky.

Cena za jeden Program: 150 €

Registrácia

Informácie o výcviku

 • Aké Programy inovačného vzdelávania ponúkame?

  • Vzdelávacie Programy reflektujú na nový Štátny vzdelávací program pre základné školy, konkrétne na vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce – Kariérová výchova:
   1. cyklus (1. – 3. ročník) – Človek a svet práce – Kariérová výchova
   2. cyklus (4. – 6. ročník) – Človek a svet práce – Kariérová výchova
   3. cyklus (6. – 9. ročník) – Človek a svet práce – Kariérová výchova
 • Komu je výcvik určený?

  • Pedagogickí a nepedagocikým odborným zamestnancom. A všetkým, ktorí chcú získať alebo zlepšiť svoje zručnosti a vedomosti v oblasti kariérovej výchovy.
 • V rámci vzdelávania sa naučíte ako u žiakov/mladých ľudí rozvíjať:

  • Tvorivé a kritické myslenie v oblasti sebapoznania a poznania sveta práce;
  • Reflektovanie vlastných schopností, zručností, záujmov a hodnôt;
  • Poznanie sveta práce (ako vyhľadávať, hodnotiť a využívať kariérové informácie);
  • Tvorbu kognitívnej mapy povolania;
  • Zručnosti pre rozhodovanie a výber napr. stratégií v rámci kariérneho smerovania;
  • Zručnosti pre plánovanie v rámci kariérového smerovania a zostavenie kariérového plánu s presahom na celoživotné vzdelávanie;
  • Zručnosti pre networking a spoluprácu.
 • Čo účastník získa?

  • Osvojenie si inovatívnych metód a techník pri práci s jednotlivcom aj skupinou
  • Mentoring a podporu od skúsených kariérových poradkýň
  • Osvedčenie o absolvovaní inovačného vzdelávania
  • Ročné bezplatné členstvo v Združení pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry
  • Poznatky o zručnostiach budúcnosti, spoznáte trendy a vývoj na trhu práce
  • Zoznámite sa s online nástrojmi a službami v procese tvorby kariérového rozhodovania
  • Spoznáte stratégie a metódy plánovania kariérového smerovania
 • Aký je rozsah a formát Programu?

  • Každý Program zahŕňa 50 hod (28hod prezenčne, 4hod peer skupiny, 8hod samoštúdium, 10hod prax). Vzdelávanie praktický prebieha:
  • ½ dňa online (úvod),
  • 2 dni kontaktná/prezenčná výučba (na vašej škole, podľa dohody)
  • ½ dňa online (mentoring),
  • ½ dňa online obhajoba záverečnej práce (lektori, garant)
 • Prečo absolvovať výcvik u nás?

  • Sme najväčšie profesijné združenie kariérových poradcov na Slovensku s viac ako 140 členmi
  • Dlhodobo sa venujeme vzdelávaniu a rozvíjaniu kompetencií kariérových poradcov
  • Máme bohaté skúsenosti s inovatívnymi metódami a technikami v kariérovom poradenstve
  • Sme autormi Štandardu kvality v kariérovom poradenstve
  • Lektori majú dlhoročné skúsenosti v práci v školstve a s mladými ľuďmi
 • Všeobecné obchodné podmienky výcviku v kariérovom poradenstve

Moduly výcviku

Lektorky výcviku