Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry má nasledovné ciele a poslanie:

 • facilitovanie komunikácie medzi rôznymi aktérmi kariérového poradenstva
 • vytváranie odborných pracovných skupín
 • organizovanie seminárov, konferencií, pracovných stretnutí, vzdelávacích aktivít,
 • zapájanie sa do výskumných aktivít v oblasti kariérového rozvoja a poradenstva
 • zabezpečovanie šírenia aktuálnych informácií a trendov zo zahraničia
 • prevádzkovanie webovej stránky
 • podpora publikačnej činnosti, komunikačná a osvetová činnosť v oblasti kariérového poradenstva
 • podieľanie sa na tvorbe a implementácii nových postupov kariérového poradenstva
 • participácia na aktivitách a projektoch v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry
 • komunikácia s odbornými partnermi a verejnými autoritami

Združenie pracuje na vnútroštátnej i medzinárodnej úrovni prostredníctvom aktivít a iniciatív vyvíjaných svojimi členmi, a to najmä v týchto oblastiach:

 • vzdelávanie
 • pracovné uplatnenie
 • podniková sféra / ľudské zdroje
 • veda a výskum týkajúce sa kariérového poradenstva