Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ZKPRK) ponúka členstvo všetkým záujemcom o túto oblasť. Podmienky členstva schválilo ustanovujúce Valné zhromaždenie ZKPRK, ktoré sa konalo 27.11.2014. Podmienkou členstva je aj dodržiavanie Stanov a rešpektovanie platných uznesení a poriadkov. O prijatí za člena Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry rozhoduje na základe písomnej prihlášky Rada; členstvo vzniká dňom prijatia za člena a zaplatením členského príspevku schváleného Valným zhromaždením nasledovne:

 • pre fyzické osoby a právnické osoby (do 3 osôb, neziskové organizácie, mimovládne organizácie…): 25,- €
 • pre právnické osoby (nad 3 osoby; s. r. o.; ziskové organizácie): 100,- €

V zmysle Stanov sú možné tri typy členstva:

Plnoprávnym členom Združenia sa môže stať fyzická a právnická osoba, ktorá spĺňa kritériá členstva stanovené Radou Združenia v zmysle požadovanej praxe alebo vzdelania pre fyzické osoby a náplne aktivít pre právnické osoby. Plnoprávni členovia združenia majú hlasovacie právo a môžu byť volení do Rady združenia.
Pridruženými členmi Združenia môžu byť fyzické a právnické osoby, ktoré nespĺňajú kritériá pre členstvo stanovené Radou združenia. Účelom pridruženého členstva môže byť dosiahnutie riadneho členstva, alebo širšia odborná spolupráca pri napĺňaní členstva Združenia. Pridružení členovia majú poradný hlas v rozhodovacom procese Združenia.
Čestným členom Združenia sa môže stať významná osoba majúca zásluhy o rozvoj kariérového poradenstva. Návrh na udelenie čestného členstva môže predložiť Rade Združenia každý riadny člen a čestné členstvo podlieha jej schváleniu.

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry sa snaží svojim členom prinášať zaujímavé výhody:

 • zverejnenie profilu na stránke www.rozvojkariery.sk
 • prístup k neverejným zdrojom o kariérovom poradenstve
 • pravidelný newsletter (štvrťročne)
 • možnosť prispievať blogmi na stránke www.rozvojkariery.sk
 • možnosť sieťovania prostredníctvom webovej stránky a sociálnych médií
 • zvýhodnená účasť na podujatiach ZKPRK (pre 1 osobu)
 • zľavy na akcie/workshopy v oblasti kariérového poradenstva
 • možnosť účasti na projektoch ZKPRK
Prihláška pre fyzické osoby
 • zverejnenie loga a profilu organizácie na stránke www.rozvojkariery.sk
 • prístup k neverejným zdrojom o kariérovom poradenstve
 • pravidelný newsletter (štvrťročne)
 • možnosť prispievať blogmi na stránke www.rozvojkariery.sk
 • možnosť sieťovania prostredníctvom webovej stránky a sociálnych médií
 • zvýhodnená účasť na podujatiach ZKPRK (pre 3 osoby)
 • zľavy na akcie/workshopy v oblasti kariérového poradenstva
 • možnosť účasti na projektoch ZKPRK
Prihláška pre právnické osoby