Akreditovaný výcvik v kariérovom poradenstve

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry poskytuje akreditovaný výcvik v kariérovom poradenstve (číslo akreditácie: 3686/2020/89/1), ktorý kombinuje teoretické základy kariérového poradenstva s tréningom v inovatívnych metódach a prístupoch v kariérovom poradenstve. Výcvik prebieha interaktívnou a zážitkovou formou a vedú ho lektorky a kariérové poradkyne s dlhoročnými skúsenosťami v práci s rôznymi typmi klientov.

V prvom polroku 2024 otvárame už 10. beh výcviku. Nepremeškajte možnosť stať sa kvalitným kariérovým poradcom a pomáhať iným v poznaní vlastných talentov, silných stránok, motivácií, hodnôt a snov.

Výcvik JÚL-SEPTEMBER 2024

Termíny výcviku:
24.7.2024 online
28.-29. 7.2024 fyzicky
14.8. 2024 online
26.-27. 8. 2024 fyzicky
12.-13.9. 2024 fyzicky
20.9. 2024 online

Záverečné kolokvium 31.10.2024
Miesto konania: Banská Bystrica a Nitra

Lektorské vedenie: Michaela Valicová, Katarína Korcová, Lenka Martinkovičová

CENA VÝCVIKU: 790 €

Informácie o výcviku

 • Kto je kariérový poradca?

  • Pomáha ľuďom vytvoriť si predstavu, ktorým smerom sa vydať v pracovnom živote, ak nepoznajú svoje schopnosti alebo váhajú medzi viacerými profesijnými možnosťami. Prináša širší pohľad na profesijnú budúcnosť človeka. Prostredníctvom odborných metód a postupov vedie klientov k samostatnému rozhodovaniu v oblasti celoživotného vzdelávania. Zároveň sprevádza klienta pri voľbe povolania, výbere a zmene zamestnania, ako aj uplatnení sa na trhu práce.
 • Aká je vízia výcviku?

  • Priniesť účastníkom komplexné poznanie poradenského procesu so zameraním na inovatívne prístupy a metódy v kariérovom poradenstve a ich praktickú aplikovateľnosť.
 • Komu je výcvik určený?

  • Skúseným kariérovým poradcom zo všetkých sektorov aj nováčikom so záujmom o témy kariérového poradenstva a osobnostného rozvoja.
 • Čo účastník získa?

  • Komplexné pochopenie poradenského procesu;
  • Osvojenie si inovatívnych metód a techník pri práci s jednotlivcom aj skupinou;
  • Mentoring a podporu od skúsených kariérových poradkýň;
  • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania;
  • Ročné bezplatné členstvo v Združení pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry;
  • Prípravu na certifikáciu kariérového poradcu v súlade so Štandardom kvality.
 • Aký je rozsah a formát výcviku?

  • Výcvik má rozsah 104 hodín, 80 hodín (10 dní) vzdelávania, 2 hodiny mentoring a 22 hodín samoštúdia. Výcvik prebieha 4-6 mesiacov a jeho ďalšou súčasťou bude práca v peer skupinách, spracovanie kazuistiky práce s klientom a jej odprezentovanie. Vzdelávanie prebieha primárne prezenčnou formou a prezenčná forma je kombinovaná s online stretnutiami.
 • Prečo absolvovať výcvik u nás?

  • Sme najväčšie profesijné združenie kariérových poradcov na Slovensku s viac ako 140 členmi;
  • Dlhodobo sa venujeme vzdelávaniu a rozvíjaniu kompetencií kariérových poradcov;
  • Máme bohaté skúsenosti s inovatívnymi metódami a technikami v kariérovom poradenstve;
  • Sme automi Štandardu kvality v kariérovom poradenstve, na ktorom je výcvik postavený.
 • Všeobecné obchodné podmienky výcviku v kariérovom poradenstve

Moduly výcviku

Lektorky výcviku

Zdieľať informáciu o výcviku