/Ako vytvárať a podporovať šance dospelých s nízkym stupňom vzdelania?
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár „Ako vytvárať a podporovať šance dospelých s nízkym stupňom vzdelania?“, ktorý sa uskutoční dňa 20. novembra 2019 v priestoroch hotela Národný dom v Banskej Bystrici.

Cieľom seminára je vyvolať diskusiu a hľadať riešenia pre podporu a motiváciu nízko kvalifikovaných alebo vylúčením ohrozených dospelých vo vzdelávaní. Na seminári vystúpi zahraničný hosť z Írska – Deabrháil Lawless z organizácie AONTAS, ktorá má 50 ročné skúsenosti so vzdelávaním dospelých. Počas seminára budú účastníci aktívne diskutovať na jednotlivé témy v danej oblasti ako napr. „Prečo a ako by sme mali podporovať nízko kvalifikovaných dospelých a dospelých so zraniteľných a/alebo vylúčených skupín učiť sa“ a iné.

Počas semináru bude zabezpečené tlmočenie z anglického do slovenského jazyka.

Zaregistrovať sa na seminár môžete priamo TU v termíne do 15. 11. 2019.

V prípade potreby nás môžete kontaktovať na bluess@siov.sk

 

9:30 – 9:40 Otvorenie: Ivana Studená (CSPV SAV), Ľubica Gállová (ŠIOV)

9:40 – 10:00 Čo vieme o účasti na CŽU na Slovensku, prečo sa niektorí dospelí vzdelávajú, a iní nie a aké dáta sú relevantné pre tvorbu projektov a programov pre rozvoj zručností (nízko kvalifikovaných) dospelých vo Vašom regióne?

 • Čo vieme o nízko kvalifikovaných dospelých v SR z analýz dát (Eurostat, reprezentatívne prieskumy LFS a AES)
 • Aké dôkazy máme z vedeckých analýz (Enliven) a aké údaje by bolo vhodné sledovať na regionálnej úrovni (indikátory CŽU)
 • Akú majú úlohu kvalitatívne dáta a štúdie, napr. individuálne rozhovory a čo nám vedia povedať o bariérach pri zapájaní sa do vzdelávacích aktivít (ENLIVEN kvalitatívne štúdie z individuálnych rozhovor s mladými účastníkmi programov REŠTART, REPAS)
 • ENLIVEN IDSS ako znalostný nástroj poskytujúci prístup ku informáciám o realizovaných programoch pre podporu znevýhodnených dospelých v EÚ
 • Platforma EPALE a jej využitie pri vzdelávaní nízko kvalifikovaných osôb

10:00 – 10:30 Čo máme v súčasnosti k dispozícii a aké problémy sa snažíme adresovať?

 • Projekt MOVED (AINova): ktorí aktéri na regionálnej úrovni sa potrebujú zapojiť pre zapojenie (aj nízko kvalifikovaných) dospelých do CŽU v danom regióne? Aké nástroje sú efektívne alebo málo využívané?
 • Projekt BLUESS (SIOV): prečo potrebujeme nástroj pre hodnotenie zručností nízko kvalifikovaných dospelých, ako sa tvorí v BLUESS a aké bude jeho využitie
 • Človek v ohrození ako príklad dobrej praxe v spolupráci so samosprávou aj zamestnávateľmi (Agentúra práce BB)
 • Najlepšie sa učíme v práci, ale pre mnohých (väčšinu) nízko kvalifikovaných dospelých je bežný trh práce vzdialený. Ako využiť sociálne podniky ako rámec pre zapojenie nízko kvalifikovaných dospelých do CŽU pracovnými aktivitami?
 • OP Ľudské zdroje (ESF) – vytváranie regionálnych partnerstiev podporujúcich vzdelávanie nízko kvalifikovaných osôb (MŠVVŠ SR)

 

10:30 – 11:10 Vzdelávanie dospelých a napĺňanie potrieb učiacich sa: írska perspektíva Dearbháil Lawless, AONTAS. Krátka diskusia (Príspevok aj diskusia budú tlmočené do slovenského jazyka)

11.10 – 11:30 Prestávka

11:30 – 13:00 Diskusie a hľadanie riešení pre podporu a motiváciu nízko kvalifikovaných alebo vylúčením ohrozených dospelých vo vzdelávaní
11:30 – 12:30 Diskusia v skupinách (diskusia v štýle „učiacej sa kaviarne“)
Návrh tém diskusií (a ďalšie vstupy z dotazníkov účastníkov):

 • Prečo a ako by sme mali podporovať nízko kvalifikovaných dospelých a dospelých zo zraniteľných a/alebo vylúčených skupín učiť sa?
 • Aké inštitucionálne nastavenia, programy a projekty sú účinné pre zvyšovanie zručností, kvalifikácie nízko kvalifikovaných dospelých?
 • Na ktoré cieľové skupiny dospelých je potrebné sa prioritne zamerať? (Nízko kvalifikovaní dospelí, mladí ľudia, ktorí predčasne ukončili školskú dochádzku, zamestnaní v sektoroch, kde hrozí rušenie pracovných miest, staršie generácie, znevýhodnené skupiny dospelých, iné)
 • Väčšina vzdelávania a učenia sa dospelých prebieha na pracovisku. Čo vieme o učení sa na pracovisku a prečo je táto informácia dôležitá pre podporu rozvoja zručností nízko kvalifikovaných dospelých?
 • Ako dosiahnuť aby sa učili špecifické cieľové skupiny dospelých?
 • Ako sa dospelí na Slovensku učia v porovnaní s inými krajinami?
 • Ďalšie témy podľa návrhov účastníkov

12:30 – 13:30 Predstavenie niektorých tém a výsledkov zo skupinových diskusií. Záverečná diskusia
13:30 – 13:40 Záver: Ivana Studená (CSPV SAV), Ľubica Gállová (ŠIOV)
13:40 – 15:00 Obed a networking