Získajte certifikát kvality pre vaše služby kariérového poradenstva

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry v spolupráci s národnými a medzinárodnými partnermi v rokoch 2016 – 2019 pracovalo na vývoji štandardu kvality, ktorý prináša spoločné porozumenie základných princípov a cieľov kariérového poradenstva naprieč rôznymi sektormi a možnosť overenia kvality poskytovanej služby a identifikáciu možností jej zlepšenia. Existujú dve formy certifikačného procesu:

 1. Pre individuálnych poradcov a poradkyne (pracujúce samostatne alebo v rámci organizácie)
 2. Pre organizácie poskytujúce kariérové poradenstvo


7 dôvodov, prečo sa zapojiť:

 • Rozvoj: Certifikačný proces vám umožní identifikovať silné stránky a priestor pre zlepšenie vo vašich službách. Indikátory štandardu kvality vám pomôžu určiť, ktorý zo štyroch stupňov kvality dosahujú rôzne aspekty vašej služby.

 • Nezávislosť: Posúdenie je zabezpečené dvoma nestrannými expertmi, ktorých na základe prísneho výberu vyškolila a poverila k posudzovaniu Komisia pre rozvoj kvality ZKPRK, volená Valným zhromaždením. Posúdenie prebieha pri rešpektovaní zásad mlčanlivosti.

 • Flexibilita: Štandard je zameraný na ciele, prostriedky a výsledky – nie na procesy a smernice. Preto nezáleží na tom, v akom sektore pôsobíte, ale na cieľoch vašej služby, schopnosti dosahovať ich a neustále sa zlepšovať na základe podnetov klientov a partnerov.

 • Komplexnosť: Štandard vám umožní zhodnotiť celkový proces poskytovania služby: od plánovania, poradenského procesu a využívaných nástrojov, zručností a zdrojov, až po monitorovanie výsledkov a neustále zlepšovanie.

 • Mentoring: Zapojenie sa do procesu certifikácie Vám dáva prístup k materiálom, zdrojom a podpore pre ďalší rozvoj vašich zručností, poskytovaných služieb alebo organizácie.

 • Dobrovoľnosť: Štandard nie je vstupnou bránou pre poskytovanie služby, ale spôsobom, ako spropagovať vaše služby. Štandard bol tvorený spoločne komunitou kariérových poradcov a poskytovateľov s cieľom rozvíjať sektor kariérového poradenstva.

 • Viditeľnosť: Získanie certifikátu kvality vám pomôže zviditeľniť vašu službu v očiach verejnosti a partnerov, alebo vo vnútri organizácie (ak ste individuálny poradca). Zároveň budete zaradení do osobitného zoznamu certifikovaných poradcov a poskytovateľov ZKPRK.

Mám záujem získať certifikát alebo viac informácií

Cena certifikačného procesu:

 • 50€ pre členov ZKPRK
 • 100€ pre nečlenov ZKPRK

V cene je zahrnuté:

 • zaslanie sebahodnotiaceho nástroja a podpornej dokumentácie
 • posúdenie sebahodnotenia a portfólia dvoma nezávislými expertmi
 • prístup k individuálnemu mentoringu, zdrojom a metódam pre sebarozvoj
 • vykonanie certifikačného auditu (na mieste alebo telefonicky – 120 minút) a kontrolného auditu

Cena certifikačného procesu:

 • 300€ pre členov ZKPRK
 • 500€ pre nečlenov ZKPRK

V cene je zahrnuté:

 • zaslanie sebahodnotiaceho nástroja, podpornej dokumentácie a návodov pre vypracovanie systému riadenia kvality
 • posúdenie dokumentácie dvoma nezávislými expertmi
 • prístup k individuálnemu mentoringu, zdrojom a metódam pre rozvoj organizácie a služby
 • vykonanie certifikačného auditu na mieste (1 deň) a kontrolného auditu

Kritériá štandardu kvality

Priebeh certifikačného procesu

Idem do toho!