Získajte certifikát kvality pre vaše služby kariérového poradenstva

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry v spolupráci s národnými a medzinárodnými partnermi v rokoch 2016 – 2019 pracovalo na vývoji štandardu kvality, ktorý prináša spoločné porozumenie základných princípov a cieľov kariérového poradenstva naprieč rôznymi sektormi a možnosť overenia kvality poskytovanej služby a identifikáciu možností jej zlepšenia. Existujú dve formy certifikačného procesu:

  1. Pre individuálnych poradcov a poradkyne (pracujúce samostatne alebo v rámci organizácie)
  2. Pre organizácie poskytujúce kariérové poradenstvo


7 dôvodov, prečo sa zapojiť:

  • Rozvoj: Certifikačný proces vám umožní identifikovať silné stránky a priestor pre zlepšenie vo vašich službách. Indikátory štandardu kvality vám pomôžu určiť, ktorý zo štyroch stupňov kvality dosahujú rôzne aspekty vašej služby.

  • Nezávislosť: Posúdenie je zabezpečené dvoma nestrannými expertmi, ktorých na základe prísneho výberu vyškolila a poverila k posudzovaniu Komisia pre rozvoj kvality ZKPRK, volená Valným zhromaždením. Posúdenie prebieha pri rešpektovaní zásad mlčanlivosti.

  • Flexibilita: Štandard je zameraný na ciele, prostriedky a výsledky – nie na procesy a smernice. Preto nezáleží na tom, v akom sektore pôsobíte, ale na cieľoch vašej služby, schopnosti dosahovať ich a neustále sa zlepšovať na základe podnetov klientov a partnerov.

  • Komplexnosť: Štandard vám umožní zhodnotiť celkový proces poskytovania služby: od plánovania, poradenského procesu a využívaných nástrojov, zručností a zdrojov, až po monitorovanie výsledkov a neustále zlepšovanie.

  • Mentoring: Zapojenie sa do procesu certifikácie Vám dáva prístup k materiálom, zdrojom a podpore pre ďalší rozvoj vašich zručností, poskytovaných služieb alebo organizácie.

  • Dobrovoľnosť: Štandard nie je vstupnou bránou pre poskytovanie služby, ale spôsobom, ako spropagovať vaše služby. Štandard bol tvorený spoločne komunitou kariérových poradcov a poskytovateľov s cieľom rozvíjať sektor kariérového poradenstva.

  • Viditeľnosť: Získanie certifikátu kvality vám pomôže zviditeľniť vašu službu v očiach verejnosti a partnerov, alebo vo vnútri organizácie (ak ste individuálny poradca). Zároveň budete zaradení do osobitného zoznamu certifikovaných poradcov a poskytovateľov ZKPRK.

Mám záujem získať certifikát alebo viac informácií

Kritériá štandardu kvality

Priebeh certifikačného procesu