Správcom webovej stránky http://www.rozvojkariery.sk je Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, občianske združenie, so sídlom na M. C. Sklodowskej 9, 851 04 Bratislava, IČO 42413605, zaregisrované na MV SR dňa 31. 10. 2014 pod č. VVS/1-900/90-44681.

Aby sme záujemcovi mohli poskytnúť akékoľvek informačné, vzdelávacie a konzultačné služby, či už jednorazovo alebo  opakovane, potrebujeme o ňom vedieť základné informácie, z ktorých niektoré majú povahu osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“). Hoci pre účely používania webu nie je potrebné zaregistrovať sa, spracúvame aj digitálne údaje, ktoré záujemca svojou návštevou webstránky zanecháva.

 1. Záujemca udeľuje Združeniu pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ďalej len „Združenie“) potvrdením príslušného poľa pred odoslaním online formulára prihlášky za člena Združenia súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, a to:
  • meno a priezvisko
  • adresa bydliska
  • telefónny a mailový kontakt
  • názov zamestnávateľskej organizácie a pracovná pozícia v nej
  • profilová fotografia
 1. Záujemca prehlasuje, že bol Združením poučený o spracovávaní a ochrane svojich osobných údajov, že poskytnuté osobné údaje sú presné a pravdivé a že ich Združeniu poskytol dobrovoľne.
 2. Záujemca, návštevník webovej stránky – nečlen Združenia, udeľuje Združeniu súhlas na spracovávanie svojich osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre poskytovanie adresných služieb a informácií o svojich odborných aktivitách, pripravovaných vzdelávacích a odborných podujatiach, informačných kampaniach a pod.
 3. Pri komentovaním na stránke chránime seba aj vás pred nespoľahlivými užívateľmi tak, že každý komentujúci musí pri prvom komentári zanechať svoje meno a e-mail, IP adresa sa priraďuje automaticky. Na stránke sa zverejní len vaše meno/ nick, ktoré ste použili a obrázok, ak ste si nejaký nahrali do systému. Systém popísaný v tomto bode sme si vybrali z možností nastavení WordPress a pomáha nám vyhnúť sa spamu.
 4. Súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov záujemca – člen alebo nečlen Združenia – udeľuje Združeniu na dobu neurčitú s tým, že svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať prostredníctvom príslušnej aplikácie na webovej stránke Združenia.
 5. Newsletter: Združenie môže záujemcom zasielať aktuálne informácie vyplývajúce z poslania Združenia na kontaktnú e–mailovú adresu záujemcu. O zrušenie tejto služby môže záujemca požiadať elektronickou poštou na adrese: info@zkprk.sk alebo kliknutím na odkaz pre odhlásenie priamo v správe.
 6. Záujemca, môže požiadať o výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese info@zkprk.sk. Súhlas zanikne v lehote desiatich kalendárnych dní od doručenia odvolania súhlasu a údaje budú následne vymazané.
 7. Záujemca má kedykoľvek právo požiadať Združenie o prístup k svojim osobným údajom, o ich opravu a/alebo aktualizáciu, obmedzenie ich spracovania alebo prenos k inému správcovi, vzniesť námietku proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, ak sa domnieva, že Združenie pri spracovávaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.
 8. Všetky oprávnené požiadavky záujemcu budú vybavené a záujemca bude o tom písomne informovaný do 30 dní od ich prijatia.
 9. Združenie ako správca webovej stránky v súlade s čl. 13 Nariadenia týmto informuje, že
 • pri spracovávaní osobných údajov nebude dochádzať k automatickému rozhodovaniu ani k profilovaniu,
 • využíva podporné služby Webhosting, operačné systémy Windows a Linux, Facebook, Twitter, analytické nástroje Google (Google Analytics) a e-mailový systém Mailchimp,
 • neposkytne spracovávané osobné údaje tretím osobám.