/Formálne – neformálne poradenské fórum: Ako ďalej v koordinácii kariérového poradenstva na Slovensku?
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry si dovoľuje pozvať členov, sympatizantov a partnerov na diskusné stretnutie, ktorého predmetom bude príprava obnovenia platformy pre medzisektorovú spoluprácu aktérov celoživotného poradenstva (predchádzajúce “Národné poradenské fórum”). K spusteniu takejto platfomy by z poverenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania mohlo dôjsť v roku 2020 – po konzultáciách so všetkými relevantnými partnermi.

Budú diskutované nasledovné otázky:

  • Poradcovia, metodici alebo tvorcovia politík… Na akej rovine je medzirezortná spolupráca v kariérovom poradenstve realistická a najviac prínosná?
  • Informácie, metodiky, politiky, stratégie… Čo by malo byť predmetom a výstupom spolupráce? Aké medzirezortné pracovné skupiny a úlohy by boli zmysluplné?
  • Lacná káva a drahé národné projekty… Ako sa vyhnúť formálnemu a účelovému (ne)fungovaniu predchádzajúcich snáh o Národné poradenské fórum? Ako urobiť túto platformu naozaj transparentnou a inkluzívnou pre všetkých aktérov?

Zahraničné inšpirácie z fungovania českého poradenského fóra nám prinesie jedna z jeho členiek, Zuzana Freibergová (Národní vzdělávací fond, ČR).

 

Zároveň bude na stretnutí predstavený a diskutovaný prvý zámer koncepcie pre rozvoj kariérového poradenstva pre dospelých, ktorý ZKPRK vypracovalo v rámci tvorby Stratégie celoživotného vzdelávania 2019-2024.

 

Prihlasovanie na tejto adrese.