Valné zhromaždenie ZKPRK

/Valné zhromaždenie ZKPRK
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.
Valné zhromaždenie  Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry sa uskutoční bezprostredne po seminári centra Euroguidance s nasledovným programom:
 1. Otvorenie
 2. Voľba mandátovej a volebnej komisie
 3. Správa o činnosti ZKPRK za obdobie od posledného VZ (UVZ) v novembri 2014
 4. Správa o hospodárení ZKPRK za obdobie od posledného VZ (UVZ) v novembri 2014
 5. Správa o revízii hospodárenia ZKPRK
 6. Plán aktivít ZKPRK na rok 2016
 7. Návrh znenia organizačného poriadku ZKPRK
 8. Doplňujúce voľby do Rady ZKPRK
 9. Návrh na stanovenie výšky členského príspevku pre právnické osoby
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Schválenie uznesení a záver Valného zhromaždenia