Zmeniť vašu fotku pozadia
stefan.grajcar
Zmeniť vašu fotku pozadia
Člen Rady Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

nepracujúci starobný dôchodca

Kariérovému poradenstvu v takej či onakej podobe a v rôznom inštitucionálnom prostredí som sa venoval takmer celý svoj profesionálny život. Začínal som v r. 1974 ako metodik pre výchovné poradenstvo na bratislavských špeciálnych školách, ďalšími zastávkami boli obvodná pedagogicko-psychologická poradňa v III. bratislavskom obvode (9 rokov), Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (8 rokov), Výskumný ústav práce, sociálnych vecí a rodiny (6 rokov), Národný úrad práce, resp. Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny (11 rokov) až po poslednú stanicu, ktorou bolo centrum Euroguidance (6 rokov), kde som sa takmer výlučne venoval kariérovému poradenstvu a súvisiacim témam, čo z hľadiska celej mojej pracovnej kariéry považujem za takú čerešničku na torte... 

Ako externý učiteľ som od r. 2005 pôsobil na Ústave aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave, kde som pre študentov sociálnej a pracovnej psychológie viedol jednosemestrálny kurz "Poradenstvo v kariérovom vývine". Od školského roka 2017/2018 sa na výučbe predmetu "Kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry" na FSEV UK podieľam spolu s ďalšími členmi Združenia. 

Od januára 2017 som v starobnom dôchodku, v spolupráci s centrom Euroguidance som však ešte stále v pozícii editora e-časopisu "Kariérové poradenstvo v teórii a praxi". 

kariérové poradenstvo v oblasti vzdelávania, kariérové poradenstvo v oblasti zamestnanosti, rozvoj a inštitucionálne zabezpečenie služieb kariérového poradenstva, metodický rozvoj a metodická podpora, riadenie projektov, pedagogická činnosť v oblasti kariérového poradenstva
Bratislavský