Boj proti sociálnym nerovnostiam prostredníctvom kariérového poradenstva: poznatky z medzinárodných údajov a praxe

Táto nová publikácia tímu OECD Career Readiness s Tristramom Hooleyom sa zaoberá tým, ako sociálne nerovnosti ovplyvňujú kariérny rozvoj a prechody mladých ľudí – a ako môžu systémy školského poradenstva najlepšie reagovať na okolnosti, keď definované skupiny študentov so spoločnými charakteristikami čelia väčším prekážkam ako rovesníci. v úspešnom postupe cez vzdelávanie k úspešnému zamestnaniu. Zameriava sa najmä na otázky sociálnej triedy, rodu a migrantského pôvodu, ale zahŕňa aj diskusie študentov z LGBTQ+ prostredia a študentov etnických menšín.

S použitím údajov najmä z Programu OECD pre medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (PIAAC) sa práca zaoberá tým, ako sa mladým dospelým z rôznych prostredí s porovnateľnou úrovňou kvalifikácie darí na trhu práce v ranom veku. Analýza nachádza veľa dôkazov o tom, že charakteristiky študentov sú silne spojené s horšími výsledkami zamestnania, ako by sa očakávalo vzhľadom na ich kvalifikáciu. Pri skúmaní prekážok, ktorým čelia niektorí študenti viac ako iní, dokument tvrdí, že poradenstvo zohráva dôležitú úlohu pri pomoci mladým ľuďom prekonať predvídateľné dodatočné prekážky ich úspechu. Po preskúmaní údajov z PISA 2018 však dokument zistil, že veľmi často je menej pravdepodobné, že ho dostanú tí študenti, ktorí najviac potrebujú vyššiu úroveň poradenstva. Pri skúmaní spravodlivej konverzie kvalifikácií, zručností a skúseností do zamestnania vychádza tento článok z koncepčného modelu založeného na kapitáloch. Vidí spôsoby, ako môže poradenstvo pomôcť študentom, ktorí čelia znevýhodneniam, získať lepší prehľad o trhu práce, pomôcť im vybudovať ľudský kapitál, ktorý má väčší význam pre ich kariérne ambície, zvýšiť sociálny kapitál, ktorý podporuje hľadanie kariéry a konečnú výhodu v súťaži o prácu a zlepšiť kultúrny kapitál, ktorý možno vidieť vo vzniku sebavedomých a informovaných kariérnych plánov, ktoré čerpajú zo silného pochopenia toho, ako možno najlepšie využiť vzdelávanie a odbornú prípravu na dosiahnutie cieľov. Potom cez príklady praxe z celého sveta, ilustruje spôsoby, akými môžu poradenské systémy aktívne reagovať na sociálne nerovnosti. Hoci poradenské systémy nedokážu odstrániť sociálne nerovnosti v pracovnom svete, zohrávajú dôležitú úlohu pri vytváraní spravodlivejších príležitostí pre všetkých. Ďalšia kapitola skúma spôsoby, akými Rámec kariérového vzdelávania vyvinutý kanadskou provinciou New Brunswick s OECD integroval najnovšie výskumné dôkazy o poskytovaní efektívneho poradenstva a riešil bežné spôsoby, ktorými môžu sociálne nerovnosti slúžiť na zlepšenie príležitostí pre mladých.

Ak si chcete prečítať ako je možné riečiť výzvy sociálnych nerovností prostredníctvom kariérového poradenstva, navštívte: Challenging Social Inequality Through Career Guidance: Insights from International Data and Practice | en | OECD