Vďaka nášmu členstvo v IAEVG majú naši členovia voľný prístup k článkom prestížneho časopisu International Journal for Vocational and Educational Guidance. V najnovšom čísle si môžete prečítať niekoľko zaujímavých článkov, z ktorých vyberáme:

 

Teória psychológie pracovania (“psychology of working theory – PWT”) ako kritická metaperspektíva pre prax

Teória psychológie pracovania (Blustein) kladie dôraz na sociokultúrne faktory spojené s prácou (osobitne rôzne formy prežívaného útlaku). Podľa PWT má práca prirodzené a ústredné miesto v živote ľudí, slúži ako identita, zdroj nie len pre prežitie ale aj zdroj zmyslu. Teoretický rámec pracuje s kontextovými/štrukturálnymi prediktormi (ekonomické obmedzenia a marginalizácia jednotlivcov a skupín) a individuálnymi prediktormi (vôľová kapacita a kariérna adaptabilita podľa M. Savickasa). V navrhovanom modeli marginalizácia a ekonomické obmedzenia predpovedajú prístup k dôstojnej práci, tento vzťah je sprostredkovaný vôľovou kapacitou (vnímanie jednotlivca pri výbere a rozhodovaní o práci) a kariérnou adaptabilitou. PWT uznáva, že vnútorne motivujúca práca je realitou, ktorá chýba v každodennom živote mnohých pracovníkov. Napriek tomu podčiarkuje dôležitosť prehĺbenia pochopenia zmyslu a účelu práce. Podľa teoretického modelu môže dosiahnutie ideálnej úrovne dôstojnej práce uspokojiť potreby prežitia, spojenia s druhými a sebaurčenia, a následne predpovedať spokojnosť s prácou a celkovú životnú pohodu. Teória je niekedy kritizovaná kvôli severoamerickému kultúrnemu vplyvu, ktorý pripisuje práci centrálnu rolu v živote jednotlivcov. Na základe tejto teórie boli ale vytvorené dotazníky (Work Needs Satisfaction Scales, Economic Constraints Scale, Lifetime Experiences of Marginalization Scale) a aj dôkazová báza (pozitívny vplyv decentnej práce na jedincov a organizácie). V tomto článku si môžete prečítať viac a dozvedieť sa o validácii teórie na populácii brazílskych nízkokvalifikovaných robotníkov. Viac info tu: https://link.springer.com/article/10.1007/s10775-024-09650-1

Čo naozaj pomáha NEETom pri prechode zo školy do zamestnania – metaanalýza o role nekognitívnych zručností

Táto naratívna metaanalýza sa zameriava na to, aké nekognitívne zručnosti pomáhajú NEETom (mladí ľudia, ktorí nie sú vo vzdelávaní ani nepracujú) pri prechode zo školy do zamestnania. Nekognitívne zručnosti je koncept, ktorý vznikol v protiklade voči kognitívnym zručnostiam (základná gramotnosť) a zahŕňa pojmy ako sebaúcta, motivácia, osobná účinnosť (agency), odolnosť, zvládanie stresu, miesto kontroly a osobnostné predpoklady. V skratke, analýza ukázala, že intrapersonálna účinnosť (intrapersonal agency) a motivačné komponenty vrátane vzdelávacích ašpirácií, dosiahnuteľnosti cieľov a podpora aktívneho úsilia sú ochrannými faktormi pre úspešný prechod zo školy do práce. Vnútorné miesto kontroly (locus of control) môže byť pre mladých nápomocné, ale nemusí kompenzovať negatívne efekty nízkeho socioekonomického statusu. Ako rozvíjať tieto nekognitívne zručností? Dôležitou je napríklad skúsenosť s kvalitnými učňovskými odbormi a praxou, ktorá im pomáha identifikovať vlastnú profesijnú dráhu a vlastné silné stránky. Dôležitou je tiež podpora intervenčných programov zameraných na podporu aktívneho konania a motivácie. Viac odporúčaní v tomto článku: https://link.springer.com/article/10.1007/s10775-023-09635-6

 

Štyri škaredé slová v kariérovom poradenstve

Ako spomienku na nedávno zosnulého Ronalda Sultanu, ktorý rozšíril naše obzory o kritickú rolu kariérového poradenstva a sociálnu spravodlivosť aj na konferenciách a stretnutiach aj na Slovensku a v Čechách, publikoval časopis jeho článok o štyroch škaredých slovách v kariérovom poradenstve. Kritizuje v ňom neoliberálnou ideológiou zaťažené slová znevýhodnenosť (vulnerability), odolnosť, zamestnateľnosť a aktivácia. Článok je dostupný aj v českom preklade tu:
https://www.euroguidance.cz/ke-stazeni/kptp-02-22-sultana.pdf

 

Trvalo udržateľný kariérový rozvoj

Ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN je možné použiť aj ako návod na plánovanie vlastnej kariéry a života a dimenzia udržateľnosti hrá v kariérovom rozhodované čoraz väčšiu rolu. Aj o tom je náš projekt o zelenom poradenstve. Tento článok predstavuje validný dotazníkový nástroj, ktorý mladým ľuďom umožňuje zhodnotiť dopad jednotlivých cieľov udržateľného rozvoja na ich život a kariéru.
https://link.springer.com/article/10.1007/s10775-023-09626-7

Ďalšie články nájdete na stránke časopisu. Ak chcete získať plný text niektorého z článkov, kontaktujte nás mailom na info (a) zkprk.sk