/Dni povolaní
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

…Dni povolaní  je komplexný skupinový program kariérového poradenstva pre žiakov 4.- 9. ročníkov ZŠ v pôsobnosti  CPPPaP vo Veľkom Krtíši.

Východiskovou myšlienkou programu Dni povolaní je snaha zvýšiť záujem žiakov o vzdelávanie na stredných školách veľkokrtíšskeho okresu a poukázať na pracovné možnosti  a budúce pracovné uplatnenie sa u regionálnych zamestnávateľov. Nosnými aktivitami programu Dni povolaní sú poradenské skupinové stretnutia so žiakmi ZŠ  realizované na škole počas jedného týždňa odbornými zamestnancami CPPPaP , zamerané na rozvoj sebapoznania žiaka  a zosúladenia výberu  budúceho povolania s jeho  schopnosťami, osobnostnými predpokladmi, profesijnými záujmami a požiadavkami trhu práce.

Súčasťou programu sú  zážitkové aktivity na stredných školách  / zážitkové učenie, tvorivé dielne/ a exkurzia u lokálnych zamestnávateľov.