Loading Events

Workshop vedený kariérovou poradkyňou Andreou Ľapinovou zo SPDDD Úsmevu ako dar, o. z. Bude zameraný na sebapoznanie, kariérové plánovanie a uvedomenie si svojho miesta na trhu práce a v živote.

Regionálny klub Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry v Nitre je určený kariérovým poradcom, pracujúcim s rôznymi cieľovými skupinami. Interaktívny workshop priblíži prístup zameraný na interaktívne metódy práce s mladými dospelými z centier pre deti a rodiny (predtým detské domovy) a špecifiká tejto cieľovej skupiny. 

Profil Spíkerky: 

Mgr. Andrea Ľapinová 

Kariérovému poradenstvu sa venuje od roku 2016, kedy začala pracovať ako dobrovoľníčka v nízkoprahovom centre, kde pomáhala deťom, mladým ľuďom i ich rodičom predovšetkým s výberom školy, či v zorientovaní sa na trhu práce. Od roku 2018 pracovala s dlhodobo nezamestnanými ľuďmi v rámci projektu zameraného na podporu individualizovaného poradenstva v prostredí úradu práce. Od júla 2019 pracuje v občianskom združení predovšetkým s mladými dospelými, ktorí odchádzajú z centier pre deti a rodiny. Je presvedčená o tom, že v každom čase, veku a za každých okolností má každý človek rôzne možnosti, čo sa jeho kariérového smerovania týka. Predovšetkým prostredníctvom zážitkových aktivít sa snaží pomôcť mu ich nájsť, naštartovať proces jeho sebauvedomenia s jediným cieľom, ktorým je pocit vnútorného naplnenia, zmysluplnosti, spokojnosti z vykonanej práce – presne ten pocit, ktorý má i ona, keď pracuje/pomáha.

Kde: Nitra, Piaristická 2, budova Stapringu

Kedy: 26. november 2019, 16:30 – 18:00 hod.

Prihlasovanie: https://forms.gle/RAFDzxefPVmWCoDP7

Zdieľať obsah:

Go to Top