/Kariérové poradenstvo pre žiakov 8.-9. ročníka ZŠ
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Kariérové poradenstvo pre žiakov 8.-9. roč. ZŠ v pôsobnosti CPPPaP v Bytči.
poradenstvo pozostáva s troch blokov:
1.Blok – Spoznávame seba a povolania (2×3 vyučovacie hodiny)
2. Blok – Diagnostika profesijnej orientácie (3 vyučovacie hodiny)
3. Blok – Poradenstvo (individuálne konzultácie výsledkov diagnostiky)
Aktivity sú zamerané na profesijnú orientáciu žiakov formou hier, krátkodobých zážitkových aktivít, projektívnych techník, záujmových dotazníkov /Poradenstvo hrou…/. Skupinová diagnostika s následným individuálnym poradenstvom pre žiakov 8.-9. ročníkov s cieľom napomôcť pri profesijnom rozhodovaní.