ŽENEVA (22. apríla 2024, ILO News) – Podľa novej správy Medzinárodnej organizácie práce je pravdepodobné, že „ohromujúci“ počet pracovníkov, ktorí predstavujú viac ako 70 % svetovej pracovnej sily, bude vystavený zdravotným rizikám súvisiacim so zmenou klímy a existujúca ochrana bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) nedokáže držať krok s týmito rizikami.

V správe s názvom “Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v meniacej sa klíme” sa uvádza, že zmena klímy už má vážny vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov vo všetkých regiónoch sveta. MOP odhaduje, že podľa najnovších dostupných údajov (2020) je pravdepodobné, že viac ako 2,4 miliardy pracovníkov (z 3,4 miliardy celosvetovej pracovnej sily) bude niekedy počas svojej práce vystavených nadmernému teplu. Pri výpočte ako podiel globálnej pracovnej sily sa tento podiel od roku 2000 zvýšil zo 65,5 % na 70,9 %.

Okrem toho sa v správe odhaduje, že v dôsledku 22,87 milióna pracovných úrazov, ktoré možno pripísať nadmernému teplu, sa ročne stratí 18 970 rokov života a 2,09 milióna rokov života ak zoberieme do úvahy invaliditu. Nehovoriac o 26,2 milióna ľudí na celom svete, ktorí žijú s chronickým ochorením obličiek súvisiacim s tepelným stresom na pracovisku (údaje za rok 2020).

V správe sa však uvádza, že vplyv zmeny klímy na pracovníkov ďaleko presahuje len vystavenie nadmernému teplu a vytvára „koktail rizík“, ktoré majú za následok celý rad nebezpečných zdravotných stavov.

V správe sa uvádza, že mnohé zdravotné ťažkosti pracovníkov súvisia so zmenou klímy vrátane rakoviny, kardiovaskulárnych ochorení, respiračných ochorení, porúch funkcie obličiek a duševných porúch. Vplyv zahŕňa:

  • 1,6 miliardy pracovníkov vystavených UV žiareniu, pričom ročne zomrie na nemelanómovú rakovinu kože v súvislosti s prácou viac ako 18 960 ľudí.
  • 1,6 miliardy osôb, ktoré sú pravdepodobne vystavené znečisteniu ovzdušia na pracovisku, čo má za následok až 860 000 úmrtí súvisiacich s prácou u pracovníkov pracujúcich vonku ročne.
  • Viac ako 870 miliónov pracovníkov v poľnohospodárstve, ktorí sú pravdepodobne vystavení pôsobeniu pesticídov, pričom viac ako 300 000 úmrtí ročne sa pripisuje otravám pesticídmi.
  • 15 000 úmrtí súvisiacich s prácou ročne v dôsledku vystavenia parazitárnym a vektorovým chorobám.

„Je zrejmé, že zmena klímy už teraz vytvára ďalšie významné zdravotné riziká pre pracovníkov,“ uviedla Manal Azzi, vedúca tímu BOZP v MOP. „Je nevyhnutné, aby sme tieto varovania brali do úvahy. Úvahy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa musia stať súčasťou našich reakcií na zmenu klímy – politík aj opatrení. Práca v bezpečnom a zdravom prostredí je uznaná ako jedna zo základných zásad a práv MOP pri práci. Tento záväzok musíme plniť v súvislosti so zmenou klímy, rovnako ako v každom inom aspekte práce.“

Obrázok: Odhad budúcich zdravotných dopadov spôsobených klimatickou zmenou (kumulatívne)1. Zdravotné dopady (v miliardách rokov života stratených v dôsledku zdravotných dopadov) 2. Ekonomický dopad (v biliónoch) 3. Úmrtia (v miliónoch) (Legenda: sucho – povodne – požiare - zvýšenie hladiny morí - tropické búrky - vlny horúčav)

Odhad budúcich zdravotných dopadov spôsobených klimatickou zmenou (kumulatívne). 1. Zdravotné dopady (v miliardách rokov života stratených v dôsledku zdravotných dopadov) 2. Ekonomický dopad (v biliónoch) 3. Úmrtia (v miliónoch) (Legenda: sucho – povodne – požiare – zvýšenie hladiny morí – tropické búrky – vlny horúčav)

Aj toto je ďalším argumentom na to, aby kariéroví poradcovia a poradkyne brali pri svojej práci do úvahy klimatickú zmenu ako relevantný faktor. Nie je možné sa vyhovárať na to, že máme byť neutrálni a nešíriť “klimatickú paniku” alebo “zelenú ideológiu”. Zmena klímy je tu a týka sa našich klientov rovnako ako iné faktory, s ktorými pracujeme, ako sú potreby trhu práce, vzdelávacie príležitosti, hodnoty, záujmy, silné stránky, kompetencie. O túto paradigmatickú a metodologickú zmenu sa snažíme aj v projekte týkajúcom sa zeleného poradenstva.