Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry oznamuje, že v rámci pilotnej výzvy “Spoločne pre kariérové poradenstvo” podporí nasledovné malé aktivity svojich členov. Celková čiastka podpory je 2000€. Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na články o skúsenostiach z jednotlivých aktivít!

Workshop kariérové poradenstvo pre 50+ v Nitre (Lucia Bačová, Zuzana Gališinová)

Cieľom je priniesť, zviditeľniť a dať do pozornosti kariérových poradcov tému kariérového poradenstva pre klientov 50+, začať aktívne a systematicky sieťovať odborníkov, ktorí by sa radi venovali danej oblasti, priniesť do povedomia kariérových poradcov širší kontext témy : nielen klasické poňatie sťaženého uplatnenia klientov 50+ na trhu práce, ale aj nasledovné súvisiace témy, ako starnutie obyvateľstva a naviazanosť na zmeny pracovného trhu (nové technológie, automatizácia, robotizácia, častejšia zmena povolaní, kratšie pracovné úväzky,..), psychologický aspekt prechodu z aktívneho uplatnenia na trhu práce do dôchodkového obdobia, problematika a špecifiká edukácie a rozvoja klientov 50+ spôsoby a možnosti aktivizácie klientov – postupné budovanie povedomia klientov a prechod z uvažovania « užívam si zaslúžený odpočinok » do osobného nastavenia typu « aktívne pretváram svoj život a svoje okolie » Predpokladaný počet je 10 – 15 odborníkov z radov členov a sympatizantov Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry a absolventov Výcviku v kariérovom poradenstve.

Dni tolerancie – prepojenie inklúzie a kariérového poradenstva Banská Štiavnica (Centrum poradenstva a prevencie Banská Štiavnica)

Centrum bude realizovať sériu aktivít pre základné a stredné školy, ktoré sa zapoja do tohto projektu od mája 2024 do októbra 2024. Hlavnou nosnou aktivitou bude inetraktívny zážitkový deň pre žiakov a študentov škôl, ktorí budú plniť rôzne misie, úlohy, zadania, bude plný zábavy a hier. Žiaci a študenti sa budú zoznamovať s rôznymi pojmami, hľadať porozumenie ich významu, a plniťzaujímavé úlohy, v rámci ktorých si budú rozvíjať svoje zručnosti. Ďalšou podaktivitou budú interaktívne workshopy pre výchovných a kariérových poradcov, ale aj pre ďalších pedagogických a odborných zamestnancov škôl, ktorí prejavia záujem, ale i pre rodičov a širokú verejnosť. Témou workshopov bude « Inkluzívne kariérové poradenstvo ». Treťou podaktivitou bude « Rovesnícka konferencia », cieľom ktorej bude zdielanie zážitkov spojených s inklúziou, uvažovanie na tým ako sa žiaci v jednotlivých školách pripravujú na život vo svete ako takom, so zreteľom na svet práce, ktorý sa neustále mení a na prijatie inklúzie. Ako sú pripravení zvládať zmeny, rôznorodosť a predsudky na trhu práce, pracovať v multikultúrnych tímoch, ako sa sa vo svete plného stresov starať o svoje duševné zdravie. Konferencie sa zúčastnia zástupcovia jednotlivých škôl, tak žiaci, ako aj pedagogickí a odborní zametnanci a odborní pracovníci nielen z CPP, ale aj iných organizácií.

Kompas na ceste za kariérou (Dominika Volek, Psychologická poradňa UK)

V rámci Psychologickej poradne UK a jej služieb kariérového poradenstva organizujeme pre študentov univerzity sériu na seba nadväzujúcich workshopov s názvom „Kompas na ceste za kariérou“. Pôjde o 7 skupinových workshopov (každý v trvaní 2,5 hodiny) konajúcich sa každý štvrtok od 4. apríla do 16. mája 2024. Workshopy budú tvoriť zážitkové a inšpiratívne aktivity, ale aj obohacujúce rozhovory zamerané na sebapoznávanie, objavovanie kariérových možností a rozhodovanie a plánovanie kariéry. Séria workshopov vznikla ako reakcia na nápor klientov Poradne vzhľadom na záujem študentov o poradenstvo a nízke kapacity poradenského tímu. Skupinové poradenstvo vnímame ako efektívne riešenie vzniknutej situácie, ktoré poskytne podporu a pomoc väčšiemu počtu klientov za kratší čas. Skupinové workshopy otvárame pre malú skupinu – do 15 účastníkov, vzhľadom na kapacity priestorov poradne, ale aj z dôvodu potreby vytvoriť priateľskú atmosféru dôvery, ako základ pre prácu, rast a rozvoj účastníkov. Očakávame, že účastníci budú po absolvovaní skupinových workshopov môcť lepšie porozumieť vlastným záujmom, budú poznať svoje kvality, ale aj hodnoty a potreby v kontexte kariéry. Tiež predpokladáme, že budú mať väčší prehľad o ich možnostiach uplatnenia, ale aj o trhu práce a vytvorený plán na dosiahnutie svojich kariérnych cieľov. V neposlednom rade veríme, že ich vybavíme zručnosťami pre riadenie kariéry aj do budúcnosti, čo im môže pomôcť aj pri ich ďaľších rozhodnutiach ohľadom kariéry. Z uvedených dôvodov vnímame, že efektivita vynaložených nákladov vzhľadom na predpokladané výsledky bude vysoká. Príspevok ZKPRK podporí nákup a tlač materiálov (testy, pracovné listy, a pod.), karty (Jobbkort) a ďalšie pomôcky.

Kariérové poradenstvo pre ženy/matky v Ružomberku (Eva Jurčiaková)

Cieľom programu je poskytnúť skupinové kariérové poradenstvo pre ženy/matky, ktoré sa chcú vrátiť na trh práce. Séria 5 skupinových stretnutí pre 6 účastníčok, ktoré ich nasmerujú v kariére a pomôžu nájsť nové zamestnanie. Obsah stretnutí: 1. Kto som (Objaviť a potvrdiť si vlastnosti, talenty, silné stránky) 2. Ja v práci (Zistiť svoje kariérne typy, hodnoty, kariérne kotvy, čo ma formuje v pracovnej oblasti) 3. Moje povolanie I. (Vygenerovať povolania a kariérne smery, ktoré by ma v živote napĺňali) 4. Moje povolanie II. (Výber a explorácia konkrétneho povolania resp. kariérneho smeru) 5. Do práce (Plánovanie akčných krokov smerom k novej práci, príprava životopisu, LinkedIn profilu) + 1 hodina individuálneho poradenstva online/telefonicky pre každú účastníčku.

Minikonferencia Moja škola/Moje povolanie vo foyer DK Ružinov (OPEN SOCIETY o.z.)

Na konferenciu budú pozvaní budú školskí psychológovia a kariéroví poradci z Bratislavy, riaditelia škôl, rodičia a deti so záujmom o poradenstvo pri výbere školy a povolania. Obsahom konferencie bude priblíženie práce kariérových poradcov, ich význam pri výbere vhodného povolania a školy. Na konferencii sa môžu odprezentovať nielen kariéroví poradci, ale aj zástupcovia škôl a firiem, ktorí by radi ozrejmili o akých žiakov majú záujem, čo škola ponúka a aké sú šance prijatia a neskôr uplatnenia. Súčasťou. bude aj workskop a deti sú môžu vyskúšať metódy kariérového poradenstva. /genogram, ikigai, práca s kartičkami/ / Účastníci dostanú brožúrku s informáciami o kariérovom poradenstve a jeho význame pri výbere školy. 2 Popíšte predpokladaný dopad – počet zapojených účastníkov, efektivita vynaložených nákladov vzhľadom na predpokladané výsledky: Pozvaní budú zástupcovia základných a stredných škôl v Bratislave, prednostne z Ružinova, obyvatelia a samozrejme kariéroví poradci zo Združenia pre kariérové poradenstvo. Predpokladaný počet účastníkov konferencie je 300 ľudí. Pozvaní budú aj zástupcovia mestskej časti, kvôli podpore aktivít kariérových poradcov na školách v ich pôsobnosti. Kvôli medializácii budú pozvaní aj zástupcovia médií, RTVS, Rtv a iné.Predpokladáme, že na akciu vynaložíme aj vlastné prostriedky.Výsledkom bude zlepšenie povedomia o dôležitosti kariérového poradenstva, zlepšenia networkingu, väčší záujem z radov rodičov, škôl a firiem.