Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry sa v spolupráci s inštitucionálnymi partnermi aktívne zapojilo do tvorby profilov povolaní v Národnej sústave povolaní. Našim cieľom je vytvoriť klasifikáciu, ktorá bude akceptovateľná pre komunitu odborníkov z oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry.

Čo je Národná sústava povolaní? Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti definuje NSP ako celoštátny, jednotný informačný systém opisu štandardných nárokov trhu práce na jednotlivé pracovné miesta. Nároky jednotlivých povolaní sú špecifikované prostredníctvom požadovaných odborných vedomostí, zručností a všeobecných predpokladov. Prvým a najdôležitejším krokom je stanoviť spôsob klasifikácie povolaní v oblasti kariérového poradenstva. V zásade je možné zvoliť aspoň dva základné prístupy:

Nadsektorový prístup: V tomto prístupe sú povolania rozdelené podľa typu / úrovne činnosti, nezávisle na sektore pôsobenia. V rámci tohoto prístupu napríklad Európska sieť pre inovácie v kariérovom poradenstve NICE navrhuje nasledovné povolania:

Kariérový poradca – informátor (career adviser) – venuje sa primárne odovzdávaniu kariérových informácií, naviguje klienta k vhodným nástrojom/službám, asistuje pri príprave životopisu a motivačného listu a pod., poskytuje kariérové vzdelávanie / kariérovú výchovu

Kariérový poradca (career practitioner) – pomáha klientovi zorientovať sa v komplexných otázkach týkajúcich sa vlastnej kariéry, prispieva k rozvoju zručností pre riadenie vlastnej kariéry, vytvára a buduje poradenský vzťah

Kariérový expert / špecialista (career specialist) – venuje sa výskumu a vývoju, a/alebo rozvíja a riadi systémy služieb kariérového poradenstva

Tento prístup je využívaný vo väčšine európskych krajín a je v súlade s konceptom celoživotného poradenstva – zároveň aj prispieva k znižovaniu fragmentácie služieb kariérového poradenstva medzi sektormi. Potenciálnym rizikom je nedostatočné branie ohľadu na možné špecifiká kariérovo-poradenskej činnosti v rôznych sektoroch pôsobenia.

Sektorový prístup: V tomto prístupe sú povolania rozdelené podľa sektoru, v ktorom kariérový pracovník pôsobí. Napríklad česká sústava povolaní rozlišuje medzi nasledovnými typmi povolania:

Kariérový poradca pre zamestnanosť (služby zamestnanosti)

Kariérový poradca pre rozvoj ľudských zdrojov (súkromná a podniková sféra)

Kariérový poradca pre vzdelávanie a profesnú dráhu (školstvo a ďalšie vzdelávanie)

Kariérový poradca pre ohrozené, znevýhodnené a rizikové skupiny

Tento prístup je na prvý pohľad zaujímavejší a špecifickejší, ale nesie so sebou riziká trieštenia a uzatvorenosti prístupov kariérového poradenstva medzi rôznymi sektormi.

V záujme ducha transparentnosti a rozvoja spolupráce medzi odborníkmi naprieč sektormi si Vás dovoľujeme osloviť s prosbou o vyplnenie nasledovného krátkeho dotazníka. Váš názor nám pomôže vytvoriť klasifikáciu, ktorá, veríme, napomôže dlhodobému rozvoju kariérového poradenstva na Slovensku.


Uveďte vlastné, napr.: Kariérový poradca - infomátor (venuje sa najmä poskytovaniu kariérových informácií, prípadne základnej diagnostike), Kariérový poradca (pomáha klientovi zorientovať sa v komplexných problémoch kariéry, vypracovať akčný plán a podobne), Kariérový expert/špecialista (venuje sa výskumu a vývoju, riadi a rozvíja systémy kariérového poradenstva)

Uveďte vlastné, napr.: Kariérový poradca pre vzdelávanie a profesijný rast (komerčná a podniková sféra), kariérový poradca pre zamestnanosť (služby zamestnanosti), kariérový poradca pre ohrozené a znevýhodnené skupiny, kariérový poradca v školstve a pod...

Uveďte vlastné: V rámci tohoto prístupu by vznikla v oblasti kariérového poradenstva len jedna pozícia - kariérový poradca / kariérový kouč / kariérový túror?

Prosím popíšte logiku prístupu a uveďte prípadné povolania z neho vyplývajúce.