Centrum Euroguidance v ČR, DZS v spolupráci s Univerzitou Hradec Králové pozývajú na tretí ročník medzinárodnej konferencie kariérového poradenstva, ktorá sa uskutoční v Hradci Králové v dňoch 23. – 24. 11. 2018 v priestoroch univerzity. Nadväzuje 3. ročníkom na predchádzajúcu konferencie k aktuálnym témam kariérového poradenstva, ktoré prebehli v spolupráci s ÚPV FF MU (2016) a Katedrou andragogiky FF UK (2017).

Cieľom konferencií je rozvíjať odborné zázemie kariérového poradenstva, podporovať jeho profesionalizáciu a zároveň jeho otvorenosť, rôznorodosť a vznik jeho nových foriem. Podporiť teóriu, výskum a odbornú diskusiu praktikov i verejnosti. Radi by sme tento rok opäť vytvorili spoločný priestor pre zdieľanie, prezentáciu a diskusiu.

Téma tohto roku vychádza z trendu, kedy služby kariérového poradenstva sú čím ďalej viac poskytované s ohľadom na potreby klientov zakotvených v miestnych komunitách, alebo na potreby komunít. Vďaka spolupráci medzi poradcami navzájom, medzi organizáciami aj v rámci interdiciplinárních tímov, vďaka stratégiám komunitného plánovania alebo koordinačným mechanizmom na úrovni krajov si služby kariérového poradenstva nachádzajú svoje miesto medzi inými službami i organizáciami.

Využívanie rozmanitých sietí je aj súčasťou rozvoja zručností riadenie kariéry detí i dpospělých. Rastie aj význam “mobility”, v našom kontexte najmä medzi európskymi krajinami, kde ponúkajú príležitosť otvorené hranice aj európske programy, napríklad Erasmus +. Sieťovanie je aj nástrojom profesionálneho rozvoja kariérových poradcov. Zapojenie kariérových poradcov do lokálnych a / alebo globálnych sociálnych či profesijných sietí ovplyvňuje nielen jeho priamu prácu s klientmi, ale mení aj charakter poskytovaných služieb. Otázkou je, ako kariéroví poradcovia prežívajú a vyrovnávajú sa s touto skutočnosťou a akú úlohu zohrávajú jednotlivé typy sietí v ich profesijnom rozvoji?

Sú pozývaní zaujímaví zahraniční rečníci k týmto a ďalším témam. Konferencia ďalej ponúkne česká, slovenská aj európska vystúpením v sekciách.

Už je otvorené prihlasovanie na konferenciu a taktiež prihlasovanie príspevkov do sekcií, ktoré prinášajú reflektované skúsenosti z úspešnej poradenskej praxe, ze vzdelávanie kariérových poradcov, výsledky výskumov alebo projektov v oblasti kariérového poradenstva, kariérového vzdelávania a rozvoja.

Neváhajte prihlasovať svoje príspevky do sekcií na témy konferencie, aj na ďalšie témy blízke kariérovému poradenstvo a príbuzným odborov.

 

Viac imformácií nájdete na stránkach konferencie: https://konferencekp.cz