C-Course je projekt financovaný z programu ERASMUS + s cieľom vyvinúť e-learningový vzdelávací program pre profesionálov pracujúcich v oblasti kariérového poradenstva. Reaguje na skutočnosť, že v mnohých krajinách sú odborná príprava a profesionálny rozvoj kariérových poradcov obmedzené a nejednotné. Cieľom je vytvoriť online kurz, ktorý umožní všetkým účastníkom kedykoľvek a spôsobom, ktorý zodpovedá ich individuálnym potrebám, prístup k odbornej príprave a možnostiam rozvoja.

Predtým, ako sme začali s vývojom online programu, sme uskutočnili prieskum zameraný na existujúce dôkazy a konkrétne potreby vzdelávania v štyroch krajinách, ktoré vedú projekt C-Course: Česká republika, Nórsko, Poľsko a Slovensko. V tomto článku sa v krátkosti dočítate, čo sme zistili.

Doterajšie zistenia

Existuje množstvo výskumov zameraných na vzdelávanie a profesionálny rozvoj kariérových profesionálov z celého sveta. Aj keď sú problémy v každej krajine odlišné, existujú niektoré zjednocujúce témy. Kariéroví poradcovia potrebujú silné iniciačné vzdelávanie a neustály profesionálny rozvoj. V mnohých krajinách existuje program profesionalizácie, ktorý sa snaží štandardizovať vzdelávanie, rozvoj, etiku a profesionálne štandardy práce kariérových poradcov spôsobom, ktorý zaručuje kvalitu poskytovaných služieb.

Pred takmer desiatimi rokmi vyvinul ďalší európsky projekt rámec NICE, ktorý definoval kľúčové oblasti, ktorým by sa malo profesionálne vzdelávanie kariérových poradcov venovať. Tento rámec poskytuje dobré zhrnutie zistení medzinárodných výskumov v tejto oblasti a navrhuje, aby boli kariéroví poradcovia vzdelávaní v oblasti využívania kariérových informácií a hodnotení, poskytovania individuálneho a skupinového poradenstva, poskytovania kariérového vzdelávania, intervencií do organizačných a sociálnych systémov s cieľom zlepšiť štruktúry pre kariéry ľudí a riadenie tímov kariérových profesionálov a kariérových služieb.

Rámec NICE je stále najsilnejším rámcom vzdelávacích potrieb kariérových poradcov. V projekte C-Course by sme chceli stavať práve na ňom, aktualizovať ho a upraviť ho pre potreby nášho projektu.

Situácia v zapojených krajinách

Ďalšou časťou nášho projektu bolo hlbšie pochopiť problémy ovplyvňujúce prax kariérového poradenstva v štyroch krajinách zapojených do projektu (Česká republika, Nórsko, Poľsko a Slovensko). Jednotlivé tímy z každej zo zapojených krajín preskúmali stav vzdelávania kariérových poradcov na svojej národnej úrovni.

Prieskum ukázal, že súčasné poskytovanie odbornej prípravy kariérových poradcov sa v jednotlivých krajinách líši. Niektorí odborníci majú prístup k bakalárskym alebo magisterským programom kariérového poradenstva, zatiaľ čo iní majú prístup hlavne k školeniam v rámci svojho zamestnania alebo iným krátkodobým kurzom.

Spomedzi štyroch krajín je v profesionalizácii odbornej prípravy a profesionálneho rozvoja kariérových poradcov najďalej Poľsko. Nórsko v súčasnosti prechádza cieleným procesom profesionalizácie a v rámci toho rozvíja ponuku vzdelávania. Poskytovanie vzdelávania v Českej republike a na Slovensku je, naopak, o niečo komplikovanejšie a založené na trhovo orientovanom prístupe k odbornej príprave.

Všetky krajiny v prieskume identifikovali potrebu spoločného online kurzu, ktorý ponúkne vysokokvalitné zdroje na rozvoj vedomostí a zručností v kariérovom poradenstve. Takýto kurz by mohol potenciálne poskytnúť spoločný referenčný bod a mal by využívať moderné metódy výučby online, ktoré účastníkov zapájajú a aktivizujú.

Interview s expertami v oblasti kariérového poradenstva

Ďalšou etapou projektu boli rozhovory s 24 odborníkmi zo štyroch krajín vrátane akademikov, lektorov/trénerov, vedúcich profesijných združení a národných programov a poradcov s dlhoročnou praxou. Týchto odborníkov sme požiadali, aby sa zamysleli nad odborným vzdelávaním, ktoré momentálne existuje v ich krajinách, a zvážili, čo by do neho malo byť zahrnuté.

Medzi expertmi panovala veľká zhoda v tom, že vysokokvalitné vzdelávanie by malo obsahovať základy rôznych kariérových teórií. Osobitne zdôrazňovali teórie, ktoré priraďujú konkrétnu osobu ku konkrétnemu povolaniu (ang. matching), teórie sociálneho konštruktivizmu, teórie učenia sa (napr. Krumboltz), teórie rozvoja kariéry, sociologické teórie a teórie spojené so sociálnou spravodlivosťou.

Zdôrazňovali tiež, že odborná príprava by mala zahŕňať aj dostatok praktických prístupov: individuálne poradenstvo, kariérové vzdelávanie, digitálne poradenstvo, prácu so skupinou, využívanie informácií o trhu práce a kariérovú diagnostiku. Zdôraznili tiež škálu otázok odbornej praxe, ktorú je potrebné pokryť, vrátane zabezpečenia toho, aby ľudia porozumeli tejto profesii, jej histórii, etike a jej hodnote pre spoločnosť a jednotlivcov. Uviedli tiež, že vzdelávanie by malo zahŕňať spoluprácu medzi odborníkmi, reflexivitu a využívanie vedeckých zistení v praxi.

Experti tiež zdôraznili význam digitálneho poskytovania kariérového poradenstva a zabezpečenia toho, aby mali kariéroví poradcovia dobré digitálne zručnosti. Medzi mnohými účastníkmi došlo k zhode, že pandémia zvýšila význam digitálnych zručností a že je nevyhnutné, aby vzdelávanie poradcov reflektovalo tieto zmeny (v obsahu aj forme vzdelávania). Predovšetkým zdôraznili dôležitosť možnosti využívať videokonferencie, virtuálne výučbové platformy, webináre, online prednáškové a prezentačné softvéry a sociálne médiá ako súčasť praxe kariérového poradenstva.

Fokusové skupiny s kariérovými poradcami

Záverečnou časťou nášho výskumu, a v mnohých ohľadoch najdôležitejšou, boli fokusové skupiny s kariérovými poradcami, teda s cieľovou skupinou, ktorá bude novovytváraný kurz využívať. Tejto fázy projektu sa zúčastnilo celkom 102 odborníkov (25 CZ, 35 NO, 12 PL, 30 SK).

Vo všeobecnosti zopakovali mnohé z tvrdení odborníkov z ich krajín. Opísali obraz typického iniciačného a priebežného vzdelávania, ktoré je nerovnomerné a niekedy ťažko prístupné. Z toho dôvodu, ak sa chcú kariéroví poradcovia dozvedieť viac a rozvíjať svoju profesionalitu, sú často odkázaní na samovzdelávanie.

Poradcovia vyjadrovali záujem o to, aby sa kurz zameral najmä na praktické problémy.  Všeobecne sa poradcovia o teóriu zaujímali menej ako experti (hoci pre niektorých to bolo stále dôležité). Hovorili o kurze, ktorý by mal zahŕňať základy kariérového poradenstva a kariérového vzdelávania, vrátane toho, ako byť kariérovým poradcom. Mali tiež veľký záujem o zdroje, ktoré by im mohli pomôcť pri práci s rôznymi klientmi, systémami, o informácie o trhu práce a tiež o zdroje, ktoré by ich mohli podporiť v profesionálnom rozvoji.

Poradcovia všeobecne privítali myšlienku mať e-learningový program ako doplnok k existujúcemu vzdelávaniu, ktoré je dostupné v ich krajine, hoci uvádzali, že sú často sklamaní z existujúcich e-learningových zdrojov. Chceli, aby bol pripravovaný kurz navrhnutý ako flexibilný program s jasnými a relevantnými výsledkami pre ich prax. Chceli tiež, aby im kurz uľahčil interakciu s ich kolegami. Niektorí tiež tvrdili, že hoci by bol e-learningový program užitočný, nikdy by nemohol nahradiť prezenčné vzdelávanie, pretože pre povolanie kariérového poradcu sú nevyhnutné úzke medziľudské vzťahy.

Niektorí hovorili o dôležitej úlohe, ktorú pri ich vzdelávaní zohrávali pozorovania, návštevy a stáže. Aj keď je pravdepodobné, že to bude ťažké reprodukovať online, môže byť užitočné zamyslieť sa nad tým, ako by tento druh pozorovacieho a zážitkového učenia mohol byť zakomponovaný v e-learningu. Medzi nápady patrí napríklad využitie prípadových štúdií, príkladov z praxe a reflektívnych cvičení.

Odporúčania

Analýzou dát a poznatkov zhromaždených vo všetkých fázach výskumu sme boli schopní vypracovať sériu odporúčaní, ktoré môžu slúžiť ako podklad pre vývoj tohto e-learningu a pre budúce zdroje odbornej prípravy a profesionálneho rozvoja profesionálov v oblasti kariérového poradenstva.

Celkovo možno povedať, že sme výskumom zistili:

 1. že existuje jasný dopyt po e-learningovom kurze vo všetkých štyroch krajinách. Takýto kurz by mohol pomôcť objasniť a zjednotiť zabezpečenie iniciačného vzdelávania a profesionálneho rozvoja v každej zo štyroch krajín.

E-learning by mal:

 1. byť jasne formulovaný spôsobom, ktorý objasňuje, kto by mal kurz absolvovať, ako dlho bude trvať a čo z toho bude mať;
 2. byť flexibilný, aby bolo zabezpečené, že k nemu bude mať prístup a mať z neho úžitok široké spektrum odborníkov z rôznych oblastí a pracovných pozícií;
 3. obsahovať interakciu s ostatnými a poskytnúť odrazový mostík poradcom v prístupe k sieťam podobne zmýšľajúcich kolegov, zdrojom a ďalšiemu vzdelávaniu;
 4. využívať škálu technológií určených na zapájanie a aktivizáciu odborníkov. To znamená využívať multimediálne a interaktívne nástroje (vrátane gamifikácie a virtuálnej reality, ak je to možné).

Po obsahovej stránke by vzdelávanie malo:

 1. objasniť základnú terminológiu a definície v danej oblasti;
 2. obsahovať prehľad rôznych prístupov k poskytovaniu kariérových služieb. Je potrebné začať od základov a pokrývať celú škálu prístupov. Kľúčovým prvkom je zvýšenie kompetencie v poskytovaní digitálneho poradenstva;
 3. poskytnúť úvod do práce so širokou škálou rôznych sektorov a rôznych skupín klientov v rámci týchto sektorov;
 4. podporiť poradcov v premýšľaní o tom, ako pracovať systematickejšie napr. s rodinami, komunitami a organizáciami;
 5. rozvíjať porozumenie odborníkov v oblasti vzdelávacieho systému, trhu práce a toho, ako sa mení svet práce. Malo by zahŕňať aj podporu poradcov pri rozvoji vlastných výskumných zručností;
 6. podporiť tých, ktorí absolvujú vzdelávanie, aby sa stali profesionálmi a osvojili si etické, reflexívne a kontextuálne prístupy. To musí zahŕňať aj rady týkajúce sa zdravého riadenia vlastnej praxe, aby poradcovia predchádzali vyhoreniu;
 7. obsahovať prehľad kľúčových teórií a výskumov. Tento druh obsahu ponúka možnosti ďalšieho vzdelávania pre pokročilých poradcov.

Celý report v angličtine je dostupný na odkaze: https://hdl.handle.net/11250/2740642

Autor: Tristram Hooley

Preklad: Veronika Zibrinyiová